КСО, чл.6, aл. 7

5_23-10-168 /30.10.2009
КСО, чл.6, ал.7;
Фактическа обстановка: самоосигуряващо се лице се е осигурявало върху по-висок от минималния месечен размер на осигурителен доход за самоосигуряващите се лица с право на обезщетения от НОИ. В НОИ отказват да заверят осигурителната книжка, тъй като лицето не е получавало възнаграждения, които да формират този доход.
Въпроси: 1. Сумите за кои фондове следва да се възстановят?
2. Следва ли да се коригира декларация образец 1?
Съгласно разпоредбата на чл.6, ал.7 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица се дължат авансово върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
В случаите, в които се установи неоснователно внасяне на осигурителни вноски, възстановяването им следва да се извърши по реда на чл.129 от ДОПК.
Съгласно цитираната разпоредба,възстановяването може да се извършва по инициатива на органа по приходите или по писмено искане на лицето. Искането за прихващане или възстановяване се разглежда, ако е подадено до изтичането на 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване, освен ако в закон е предвидено друго.
В нормативната уредба, която регламентира държавното обществено осигуряване няма нормативно основание да бъдат възстановявани осигурителни вноски за фонд „Общо заболяване и майчинство”, тъй като лицето е упражнило правото си да се осигурява и за този риски да черпи права при настъпване на същия.
Липсата на предвидено довнасяне на суми като вноски за фонд „Общо заболяване и майчинство” по аргумент на противното, обосновава невъзможността за тяхното възстановяване.
Възстановяването на надвнесените суми следва да е за фонд „Пенсии” и „ДЗПО” и здравно осигуряване.
Сроковете, съдържанието, редът, начинът за събиране и съхраняване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените от тях лица, осигурителни каси, както и от самоосигуряващите се лица за държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и облагаемия доход и данъка за доходи от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) се уреждат с Наредба № Н-8 /29.12.2005г., издадена от министъра на финансите.
В цитираната Наредба няма разпоредба, по силата на която при конкретната фактическа обстановка за лицето възниква задължение да подава коригираща декларация образец 1 и образец 6.
Относно възстановяване на внесените вноски за 2009г. следва да имате предвид разпоредбата на чл.6, ал.8 от кодекса за социално осигуряване /КСО/.
Съгласно цитираната разпоредба, окончателният размер на месечния осигурителен доход за лицата по ал. 7 се определя въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ.
Окончателният размер на месечния осигурителен доход се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателната осигурителна вноска се дължи върху годишния осигурителен доход, определен като разлика между декларирания доход и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски.
Декларацията за прекъсване на дейност от 01.07.2009г. не е основание да се приеме, че лицето няма да възобнови упражняването на трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряванедо края на годината.
Във връзка с гореизложеното не считаме, че има основание, на което да бъдат възстановени осигурителните вноски за текущата година, внесени над минималния размер на осигурителния доход.
Без оглед на гореизложеното, Ви информираме, че доходът, върху който се изчислява обезщетение за бременност и раждане не е от компетентност на Националната агенция за приходите.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗДДС, чл.22, aл. 2

До……………….Уважаеми г-жа ………..,По повод на изпратено от Вас копие на писмено запитване на „…..” ЕООД до– , за изразяване на становище, Ви уведомявам за следното:Разпоредбите

облагане с данък при източника на възнаграждения на чуждестранни лица за обучение на персонала, което не се класифицира по глава единадесета от Кодекса на труда

.№ ………………Дата, ……………….. ДО………….АД Относно: облагане с данък при източника на възнаграждения на чуждестранни лица за обучение на персонала, което не се класифицира по глава

прилагане на ЗДДС.

В Дирекция ”ОДОП” – ………… постъпи писмено запитване с вх. № …………./26.11.2013 г., относно прилагане на ЗДДС.В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Община …………..

Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДС

Относно:Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДСВъввръзка с

възможностите, условията и изискванията за отпускане на банков кредит от съответната банка;

Изх.№ 5_20-00-424/ 26.07.2010г.ЗДДС, чл.46, ал.1, т.1В запитването е посочено, че дружеството извършва по занятие кредитно посредничество, изразяващо се в посредничество между търговски банки и крайни

porn