Може ли да се ползва данъчен кредит с платежен документ – митническа декларация?

Чл.71,т.3 във вр. Чл. 16 от ЗДДС                                               

В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Дейността на фирмата е свързана с внос на бързо разваляща се  стока .В тази връзка ……. Митница е възприела нов начин за разплащане на ДДС и мито по внос на такава стока.За целта авансово захранвате сметка, от която …….. Митница тегли суми за плащане на ДДС и мито, по съответна митническа декларация.
Зададен е въпроса: Може ли да се ползва данъчен кредит с платежен документ – митническа декларация ?
Предвид относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос, изразяваме следното  становище:
Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 2 от Закона за данъка върху добавената стойност, когато стоките се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки и не попадат в ограниченията на право на приспадане на данъчен кредит, предвидени в чл. 70, лицето има право да приспадне начисления данък при внос на стоки по чл. 56 и чл. 57 от същия закон.
Изрично в разпоредбата на чл. 71, т. 3 от ЗДДС е посочено, че в случаите на внос по чл. 16 от закона лицето упражнява правото си на приспадане на данъчен кредит при условие, че
– лицето притежава митническа декларация, в която същото е посочено като вносител
– данъкът е внесен по реда на чл. 90, ал. 1 от закона.
Тези две условия трябва кумулативно да бъдат налице, за да се упражни правото на данъчен кредит от лицата, осъществили внос.
Съгласно чл. 90, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС – „Внасяне на данъка при внос на стоки“, в случаите на внос вносителят на стоки внася ефективно начисления от митническите органи данък в републиканския бюджет, както следва:
–  по сметка на съответното митническо учреждение, оформящо вноса;
– по сметка или в касата на съответното митническо учреждение, оформящо вноса, когато вносителят е нерегистрирано по този закон физическо лице, което не е едноличен търговец.
В чл. 56 от ЗДДС е посочено, че начисляването на данъка при внос по чл. 16 от същия закон се извършва от митническите органи, като размерът на данъка се взема под отчет по реда, определен за митническото задължение, т.е. в ЗДДС е съобразен фактът, че начисляването на данъка при внос по чл. 16 от същия закон следва да става по реда, определен за митническо задължение.
В тази връзка, с оглед уточняване на приложението на чл. 71 от ЗДДС е и изменението на чл. 56, ал. 1 от ППЗДДС. Съгласно същия текст, право на приспадане на данъчен кредит за платения данък в случаите на внос се упражнява въз основа на:
– митническата декларация или друг документ за внос, издаден или заверен от митническата администрация
– в този документ данъчнозадълженото лице следва да е посочено като получател или вносител и
– документът посочва сумата на дължимия данък върху добавената стойност или дава възможност за изчисляването на тази сума.
Правото на приспадане на данъчен кредит за платения данък в случаите на внос се упражнява, като документът се включи в дневника за покупките за съответния данъчен период, през който е възникнало това право или в един от следващите дванадесет данъчни периода.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest