мястото на изпълнение и данъчния режим на доставка на стоки, закупени от склад на испанска фирма в Германия и изпратени до трети страни от регистрирано по ЗДДС дружество.

945/18.12.2017г.
Чл.13, ал.1 ЗДДС;
Чл.17, ал.2 ЗДДС;
Чл.112, ал.1 ЗДДС;
Чл.86, ал.3 ЗДДС;
Чл.79, ал.3, т.1 ППЗДДС;
Чл.121, ал.2 ППЗДДС.
Относно: мястото на изпълнение и данъчния режим на доставка на стоки, закупени от склад на испанска фирма в Германия и изпратени до трети страни от регистрирано по ЗДДС дружество.
В писмено запитване, заведено в регистърана Териториална дирекция на НАП ……….. с вх. № ……….2017г., изпратено за отговор по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. с писмо вх. № ………….2017г. сте описали следната фактическа обстановка:
„Б“ ЕООД е с предмет на дейност интернет магазин за продажба на стоки /онлайн магазин/.
Клиенти на фирмата са физически лица от трети страни, които ще поръчват стока от сайта на дружеството и ще я заплащат по банков път. Дружеството ще закупува заявената стока от фирма от Испания, за което продавачът ще издава фактура. Стоката ще се изпраща на купувачите от трета страна от склад на испанския доставчик, находящ се в Германия за сметка на „Б“ ЕООД.
Поставили сте следните въпроси:
1.Налице ли е вътреобщностно придобиване за „Б“ ЕООД при покупката на стоката от испанската фирма?
2.Ще се облага ли с 20% ДДС извършената доставка на стоки и къде следва да се отрази в дневника за продажби и в СД по ЗДДС?
С оглед разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закона за данъка върхудобавената стойност /ППЗДДС/ изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Съгласно чл.13, ал.1 от ЗДДС вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока в случаите на чл.6, ал.2, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
Видно от цитираната разпоредба, за да е налице вътреобщностно придобиване не е достатъчно да е придобито право на собственост върху стоки от доставчик, регистрирано за целите на ДДС лице в друга държава членка, необходимо е и да е осъществен трансфер на стоките, предмет на продажба до територията на страната от територията на друга държава членка.
В конкретния случай дружеството Ви закупува стоки от склад на испанска фирма, находящ се в Германия и ги изпраща до клиенти от трети страни, с оглед на което считам, че не е налице вътреобщностно придобиване на стоки по чл.13, ал.1 от ЗДДС.
Издадената от испанския доставчик фактура за продажба на стоките не е данъчен документ по смисъла на чл.112, ал.1 от ЗДДС и не следва да бъде включена в дневника за покупки на дружеството Ви за съответния данъчен период.
По втори въпрос:
За да се приложи определен режим на облагане с данък върху добавената стойност на доставка на стоки е необходимо правилно да се определи мястото на изпълнение на съответната доставка. В зависимост от това се определя приложимият данъчен закон – за доставките с място на изпълнение на територията на страната – ЗДДС, а за тези с място на изпълнение извън територията на страната – данъчният закон по местоизпълнение на доставката.
Съгласно чл.17, ал.2 от ЗДДС, при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, мястото на изпълнение, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя.
Доколкото в запитването сте посочили, че стоките, които дружеството продава се намират на територията на Германия, откъдето ще бъдат изпратени за Ваша сметкадо физически лица, установени в трети страни е приложим чл.17, ал.2 от закона и мястото на изпълнение на доставките е на територията на Германия. По силата на чл.86, ал.3 от ЗДДС за доставки с място на изпълнение извън територията на страната не се начислява данък, но съгласно чл.121, ал.2 от ППЗДДС дружеството Ви следва да води документация и отчетност и за тези доставки.
Следва да имате предвид, че доставките на стоки с място на изпълнение на територията на друга държава членка, извършени от данъчно задължено лице, установено на територията на страната, се документират по правилата на законодателството на тази друга държава членка /чл.79, ал.3, т.1 от ППЗДДС/. В този случай дружеството Ви следва да посочи данъчната основа на извършените доставки в колона 23 на дневника за продажби „ДО на доставки по чл.69, ал.2 от ЗДДС, включително ДО на доставките при условията на дистанционна продажба с място на изпълнение на територията на друга държава членка“, съответно в клетка 18 на справката-декларация по ЗДДС „Данъчна основа на доставки по чл.69, ал.2 от ЗДДС, включително доставките при условията на дистанционна продажба с място на изпълнение на територията на друга държава членка, както и на доставки като посредник в тристранна операция“.
Относно възникването на основание за регистрация на дружеството Ви за целите на ДДС в Германия е необходимо да се запознаете с немското законодателство в областта на данъка върху добавената стойност.