Наличие на основание за освобождаване на общинско предприятие от дължим данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин на МПС по реда на 48, ал. 1, т. 1, б. „а“ от Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/

Относно: Наличие на основание за освобождаване на общинско предприятие от дължим данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин на МПС по реда на 48, ал. 1, т. 1, б. „а“ от Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 08-00-9 от 08.07.2020 г., относно наличие на основание за освобождаване на общинско предприятие от дължим данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин на МПС по реда на 48, ал. 1, т. 1, б. „а“ от Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/.
В запитването не е изложена фактическа обстановка. Единствено е препратено писмо с приложенията към него, постъпило от ОП „Чистота“ ………
Поставен е следния въпрос: Налице ли е основание за освобождаване на общинско предприятие от дължим данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин на МПС по реда на 48, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗМДТ?
В отговор на поставените от Вас въпроси, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
По силата на чл. 44, ал. 1 от ЗМДТ обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин. Съгласно чл. 45. ал. 1 от ЗМДТ данъкът се заплаща от приобретателя на имуществото по чл. 44, а при замяна – от лицето, което придобива имуществото с по-висока стойност, освен ако е уговорено друго. В случай, когато е уговорено, че данъкът се дължи от двете страни, те отговарят солидарно. Предвид разпоредбата на чл. 48, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗМДТ от данък се освобождават имуществата, придобити от общините.
Съгласно чл. 14 от Закона за местното самоуправление и местната администрация общината е юридическо лице и има право на собственост и самостоятелен общински бюджет.
Разпоредбата на чл. 51, ал. 2 от Закона за общинската собственост определя, че общината може да осъществява самостоятелно стопанска дейност чрез общински предприятия, създадени по реда на този закон. Съгласно чл. 52 от ЗОС, общинското предприятие е специализирано звено на общината за изпълнение на дейности, финансирани от общинския бюджет. То се създава, преобразува и закрива с решение на общинския съвет. Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на правилник, с които се определят предметът на дейност, структурата, управлението, численият състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество.
От гореизложената нормативна уредба и извършената проверка в регистър БУЛСТАТ е видно, че общинското предприятие /ОП/ е неюридическо лице, правна структурна единица на субект – Община …… Следователно ОП не е самостоятелно данъчно задължено лице.
Предвид гореизложеното, е налице основание за освобождаване на общинско предприятие от дължим данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин на МПС по реда на 48, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗМДТ.

5/5

Вашият коментар