Наличие на основание за освобождаване на държавно предприятие от дължим данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин на МПС по реда на 48, ал. 1, т. 1, б. „а“ от Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/

Относно: Наличие на основание за освобождаване на държавно предприятие от дължим данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин на МПС по реда на 48, ал. 1, т. 1, б. „а“ от Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 08-00-16 от 10.12.2020 г., относно наличие на основание за освобождаване на държавно предприятие от дължим данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин на МПС по реда на 48, ал. 1, т. 1, б. „а“ от Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/.
В запитването не е изложена фактическа обстановка. Единствено е препратено писмо с приложенията към него, постъпило от ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“.
Поставен е следния въпрос: Налице ли е основание за освобождаване на държавно предприятие от дължим данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин на МПС по реда на 48, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗМДТ?
В отговор на поставения от Вас въпрос, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
По силата на чл. 44, ал. 1 от ЗМДТ обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин. Съгласно чл. 45. ал. 1 от ЗМДТ данъкът се заплаща от приобретателя на имуществото по чл. 44, а при замяна – от лицето, което придобива имуществото с по-висока стойност, освен ако е уговорено друго. В случай, когато е уговорено, че данъкът се дължи от двете страни, те отговарят солидарно. Предвид разпоредбата на чл. 48, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗМДТ от данък се освобождават имуществата, придобити от общините.
Съгласно чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, със закон могат да бъдат образувани държавни предприятия, които не са търговски дружества. На основание чл. 9, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт, се образува Национална компания „Железопътна инфраструктура“ със статут на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.
Според т. 2 от Решение № 463/09.07.2020 г. на Министерски съвет, последният „Дава съгласие държавата чрез Национална компения „Железопътна инфраструктура“ да придобие чрез покупко-продажба следните недвижими имоти: ….“. Решението е издадено на основание чл. 6, ал. 2, чл. 43, ал. 1, чл. 43а от Закона за държавната собственост, чл. 6, ал. 1 и чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт и чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните предприятия и чл. 30, ал. 9 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.
От посочената по-горе нормативна уредба е видно, че Национална компания „Железопътна инфраструктура“ не е търговско дружество и чрез него държавата придобива недвижими имоти.
Предвид гореизложеното, е налице основание за освобождаване на държавното предприятие от дължим данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин на МПС по реда на 48, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗМДТ.

5/5

Вашият коментар