Наличие на основание за възстановяване на ДДС във връзка със Споразумение между Република България и Върховното главно командване на обединените въоръжени сили в Европа и щаба на Върховния съюзен глав

Изх. № 24-39-14
Дата:16.03.2018 год.
ДОПК, чл. 4
ОТНОСНО: Наличие на основание за възстановяване на ДДС във връзка със Споразумение между Република България и Върховното главно командване на обединените въоръжени сили в Европа и щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение към Парижкия протокол
Вна НАП, с вх. №………………2018 г. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка:
……………………………………………………………….. с ЕИК ………….. (…………) е подал искане за възстановяване на данък върху добавената стойност (ДДС) и акциз, които са заплатени при покупките на стоки и услуги за негови нужди. Възстановяването на сумите се претендира на основание чл. 17,
§1 от Споразумението между Република България и Върховното главно командване на обединените въоръжени сили в Европа и щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение към Парижкия протокол (Споразумението), подписано на 26 април 2017 г., ратифицирано със закон от 44-то Народно събрание (ДВ, бр. 60 от 2017 г., в сила от 08.08.2017 г.).
…………… е създаден с Постановление №291 от 16.11.2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет, като юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на отбраната. С Постановление №280 от 04.09.2014 г. на Министерски съвет е постановено изменение и допълнение в Постановление №333 на Министерски съвет от 2010 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 2 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 39 и 104 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 24 от 2013 г. и бр. 8 и 20 от 2014 г.), като са направени следните изменения и допълнения в приложение №1 към чл. 1:
В раздел II, т. 2, подточка 2.6 „Структури на пряко подчинение на министъра на отбраната – военни формирования, които не са самостоятелни юридически лица“ накрая се създава нов абзац:
– ……………………………………………………………………………………………
…………… има официална акредитация от Северноатлантическия съвет и е активиран като военен орган на НАТО с международен статут по силата на член XIV от Парижкия протокол.
Предвид изложената фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1. ………….попада ли в кръга от лица, освободени от всякакви данъци, вносни мита и акциз и всякакви други директни и косвени облагания, установени в законодателството на Република България, на основание чл. 17 отСпоразумението между Република България и Върховното главно командване на обединените въоръжени сили в Европа и щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение към Парижкия протокол?
2. По кой нормативен ред (закон, наредба, процедура и др.) подлежат на възстановяване претендираните суми за ДДС и акциз, които са заплатени при покупките на стоките и услугите за нуждите на ………………?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите и съобразявайки относимата нормативна уредба изразявам следното становище по направеното запитване:
Предвид получената официална акредитация от Северноатлантическия съвет и активацията му като военен орган на НАТО с международен статут по силата на член XIV от Парижкия протокол, в качеството си на структура на НАТО, на основание чл. 17 от Споразумението …………… попада в кръга от лица, освободени от всякакви данъци, вносни мита и акцизи и всякакви други директни или косвени облагания, установени в законодателството на Република България.
С Решение №779 от 18.12.2017 г. на Министерския съвет (МС) за създаване на организация за прилагане на Споразумението е създадена постоянна междуведомствена работна група със задача обезпечаване неговото изпълнение, в която група участват и служители на Националната агенция за приходите (НАП).
Към настоящия момент е изготвен проект на Процедура за взаимодействие между Националната агенция за приходите, Министерство на отбраната и Съюзното командване на НАТО относно възстановяване на ДДС за получени доставки за служебни цели от Съюзното командване и за закупено материално движимо имущество за лични нужди на личния състав на силите на НАТО, цивилния компонент и зависимите лица. Правото на възстановяване на ДДС е налице съгласно Споразумението, подписано на 26 април 2017 г., ратифицирано със закон от 44-то Народно събрание (ДВ, бр. 60 от 2017 г.), считано от 08.08.2017 г. С изготвения проект на Процедура се цели да се дефинира редът за възстановяването на ДДС за получени в Република България доставки на стоки и услуги за служебни цели от Съюзното командване на НАТО (всяка структура на НАТО, на която е даден статут съгласно член 14 на Парижкия протокол) и за закупено материално движимо имущество за лични нужди на личния състав на силите на НАТО, цивилния компонент и зависимите лица. В проекта е предвидено възстановяване на ДДС на Съюзното командване на НАТО за придобиването на стоки и друга собственост или услуги в Република България, реновиране и строителство на сгради във и извън района на разположение на Съюзното командване за задоволяване на служебни или пряко свързани с дейността на Съюзното командване/щаб интереси във връзка с неговото функциониране, както е нормативно регламентирано в чл. 17, §1, б. „б“ от Споразумението.
Проектът на Процедура, изготвен от НАП, е представен за междуведомствено съгласуване с оглед утвърждаването й от компетентните органи по Споразумението.
Към настоящия момент процесът по съгласуването на Процедурата не е приключил. Независимо от този факт намирам, че считано от 08.08.2017 г. платеният от ………….. ДДС подлежи на възстановяване на същия, ако е платен за придобиването на стоки и друга собственост или услуги в Република България, реновиране и строителство на сгради за задоволяване на служебни или пряко свързани с дейността на …………. нужди във връзка с неговото функциониране.
Липсата към настоящия момент на утвърдена процедура не следва да представлява пречка за възстановяване на данъка, доколкото материалноправното основание за възстановяването – Споразумението, е в сила от 08.08.2017 г.
Предвид изложеното, компетентният орган по приходите, на който е възложена проверката по искането за възстановяване на ДДС, следва да извърши преценка в съответствие с регламентираните в чл. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс принципи на самостоятелност и независимост, като прецени връзката на извършените разходи със служебните или пряко свързаните с дейността на …………. нужди във връзка с неговото функциониране.
За подпомагане на органите по приходите при преценката им относно стоките и услугите, за които платеният от …………. ДДС подлежи на възстановяване, както и относно документите, въз основа на които възстановяването следва да се извърши, приложено, изпращам Ви представения от НАП за междуведомствено съгласуване проект на Процедуратаза взаимодействие между Националната агенция за приходите, Министерство на отбраната и Съюзното командване на НАТО относно възстановяване на данък върху добавената стойност за получени доставки за служебни цели от съюзното командване и за закупено материално движимо имущество за лични нужди на личния състав на силите на НАТО, цивилния компонент и зависимите лица.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект на Процедурата за взаимодействие между Националната агенция за приходите, Министерство на отбраната и Съюзното командване на НАТО относно възстановяване на данък върху добавената стойност за получени доставки за служебни цели от съюзното командване и за закупено материално движимо имущество за лични нужди на личния състав на силите на НАТО, цивилния компонент и зависимите лица.
ЗАМ.
/АЛEКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ/’

Оценете статията

Вашият коментар