наличие на подлежащ на възстановяване ДДС е изцяло в компетентността на органите по приходите при извършване на последващ данъчен контрол.

2_784-1/09.07.2014г.
ДОПК, чл.157, ал.1
ДОПК, чл.128, ал.1
В Дирекция ОДОП …..е постъпило Ваше писмено запитване, заведено с вх. № ……, препратено по компетентност от ТД на НАП – …….
В запитването посочвате, че на представляваното от Вас дружество е издаден РА № …….., който се обжалва по съдебен ред пред Административен съд …… Посочвате, че във връзка с деклариран ДДС за възстановяване по СД по ЗДДС е извършено няколкократно прихващане на задълженията по цитирания РА.
Установените с РА задълженията са напълно обезпечени, както и че е постановено Определение №…….. на Административен съд – ……, с което е отменено решение № …… на Директор Дирекция ОДОП – …… и е спряно изпълнението на РА № ……..
Във връзка с изложената от Вас фактическа обстановка поставяте въпрос при деклариран ДДС за възстановяване и при изрядна документация ще Ви бъде ли възстановен декларирания ДДС за възстановяване.
На основание изложената фактическа обстановка изразяваме следното принципно становище:
Съгласно чл. 128, ал. 1 от ДОПК, недължимо платени или събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции, както и суми, подлежащи на възстановяване съгласно данъчното или осигурителното законодателство от Националната агенция за приходите, се прихващат от органите по приходите за погасяване на изискуеми публични вземания, събирани от Националната агенция за приходите.
Разпоредбата на чл.127 от ДОПК регламентира, че установеното с ревизионен акт задължение подлежи на доброволно изпълнение в 14 – дневен срок от връчване на акта, като след изтичане на този срок ревизионният акт подлежи на принудително изпълнение, освен ако изпълнението е спряно по реда на ДОПК.
Предвид цитираната разпоредба фактът на обжалване на издадения ревизионен акт не води до липса на изискуемост на вземането. Споредразпоредбата на чл.157, ал.1 от ДОПК обжалването на ревизионния акт пред съда не спира неговото изпълнение, предвид което е допустимо при липса на влязъл в сила РА да се извърши прихващане на вземания с установени с него публични задължения.
Към запитването е приложено Определение №………. на Административен съд гр. ………, от което се установява, че изпълнението наРА е спряно. При направена служебна справка се установи, че определението е влязло в законна сила на……. От мотивите на постановения съдебния акт, е видно, че прихващането е извършено с АПВ №…………. и АПВ № …………г., т.е. преди влизане в сила на определението на съда, с което е спряно изпълнението на ревизионния акт.
Съгласно чл.168, т.2 от ДОПК прихващането е способ за погасяване на публични задължения, поради което при наличие на влязло в сила Определение на съда, с което е постановено спиране на изпълнението на РА прихващане не може да бъде извършено. Определените с РА публични вземания не са изискуеми за периода на спиране изпълнението на РА и не подлежат на прихващане по реда на чл.128 от ДОПК.
Независимо от горното, следва да имате предвид, че установяването на конкретните факти и обстоятелства относно наличие на подлежащ на възстановяване ДДС е изцяло в компетентността на органите по приходите при извършване на последващ данъчен контрол.

Оценете статията

Вашият коментар