КСО, чл.4, aл. 3, т. 2,ДОПК, чл.14,НООСЛБГРЧ, чл.2, aл. 2,ДОПК, чл.169, aл. 1,ДОПК, чл.162, aл. 2, т. 1,ДОПК, чл.163, aл. 1,ДОПК, чл.175, aл. 1

2_784/25.05.2011 г.
КСО – чл.4, ал.3, т.2
НООСЛБГРЧМЛ – чл.2, ал.2
ДОПК – чл.14, чл. 162, ал. 2, т. 1 и чл. 163, ал. 1,чл.169, ал.1,чл. 175, ал.1
От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че платежни нареждания за осигуровки са изготвени с трите имена на лицето, ЕГН и Булстат. При обработване от страна на банката, тя ги превежда по Булстат на фирмата.
През месец май 2011г. при издаване удостоверение за недължими данъци, по ЕГН на лицето се установяват задължения за ДОО и ЗОВ.
Въпросите, които поставяте са:
1. Редно ли епри повторно внасяне на осигуровките по същата сметка, но по ЕГН на лицето да бъде начислявана лихва за забавено плащане?
2. Ако НАП има право да начисли лихва, то следва ли НАП да изплати лихва на фирмата за това, че осигуровките са внесени по сметките на НАП за ДОО и ЗОВ, но по Булстат?
Доколкото считам, че осигурителнитеи здравни вноски се отнасят за самоосигуряващо се лице – съдружник в дружество, с оглед изложената от Вас фактическа обстановка и предвид нормативната уредба изразявам следното принципно становище:
На основание чл.4, ал.3, т.2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) лицата, които упражняват трудова дейност като съдружници в търговски дружества, подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. Тези лица са самоосигуряващи се по смисъла на чл.5, ал.2 от КСО, тъй като са лица, които са длъжни да внасят осигурителни вноски за своя сметка.
Разпоредбата на чл.2, ал.2 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските гражданина работа в чужбина и морските лица (изм. – ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) регламентира начинът, по който трябва да бъдатвнасяни осигурителните вноски за тази категория лица. Съгласно нейния текст: „физическите лица – съдружници в търговски дружества или собственици на ЕООД, и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, внасят осигурителните вноски по сметката на компетентната териториална дирекция на НАП на самоосигуряващото се лице поотделно за всеки месец, като в документите за внасянето им се попълва ЕГН, ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП на лицето”. С оглед изменението на разпоредбата, в сила от 01.01.2010 г. в платежните документи за внасяне на дължимите осигурителни вноски по сметката на компетентните дирекции на НАП, следва да се посочва единния граждански номер на самоосигуряващото се лице както и трите му имена за задължено лице без да се вписва Единния идентификационен код /Булстат/ на дружеството, в което се извършва дейността и която е основание за осигуряването.
Съдружниците в търговски дружества са самостоятелна категория задължени лица посмисъла на чл.14 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), тъй като са носители на задължението да внасят осигурителни вноски.
Задължителните осигурителни вноски са публични държавни вземания, които се събират по реда на ДОПК (чл. 162, ал. 2, т. 1 и чл. 163, ал. 1 от ДОПК). Публичните вземания се погасяват в следната последователност: главница, лихви, разноски (чл.169, ал.1 от ДОПК).
В чл. 175, ал.1 от ДОПК е регламентирано, че за неплатените в законоустановените срокове публични задължения се дължи лихва в размер, определен в съответния закон, а алинея 2 от същата разпоредба указва, че лихва се дължи и върху невнесената в предвидения в закона срок авансова вноска(изм. – ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.).
В ДОПК, КСО, Закона за здравното осигуряванеи останалите поднормативни актове липсват разпоредби, предвиждащи възможност за неначисляване на лихви за невнесени в законоустановените срокове публични задължения от задълженото лице по ЕГН и внесени суми от трето лице по неговият идентификационен номер /Булстат/.
Следователно, през 2010г. е следвало вноските да бъдат внесени поотделно за всеки месец и в документа за внасяне да е попълнено ЕГН. Поради обстоятелството, че това не е сторено се дължи лихва в размер, определен в съответните закони.
Следва да имате в предвид, че в писмо с изх.№ 20-00-133/09.05.2011г. наЗаместник изпълнителния директор на НАП е указано, че при работата си ако НАП установи случаи на банкова грешка, при която сумата правилно е постъпила по банковата сметка на НАП, но при пренасяне на информацията от платежния документ, банковия служител греши и като задължено лице изписва Булстат/ЕГН/ЛНЧ, различен от попълнения от лицето, то в този случай следва да се приема, че лицето е изпълнило публичните си задължения в срок и в този смисъл генерираните от информационната система лихви са недължими. Задължение на банката е своевременно писмено да уведомява НАП при констатирани грешно пренесени данни. Въз основа на това писмо в информационната система на НАП, сумите се прехвърлят по верния Булстат/ЕГН/ЛНЧ на задълженото лице и се сторнират недължимите лихвиот данъчно осигурителната сметка на лицето.

Оценете статията

Вашият коментар