НАРЕДБА Н-18, aл. 1, параграф 59,ЗДДС, чл.118, aл. 1,ЗДДС, чл.118, aл. 2,НАРЕДБА Н-18, aл. 3, параграф 59

5_ 23-22-3083/14.12.2011г.
Чл.118,ал.1 и ал.2 от ЗДДС
§59, ал.1 и ал.3 от ПЗР на Наредба № Н -18/2006г. от МФ
Фактическа обстановка: В писмото се твърди, че на територията на обекта няма стабилно покритие от нито един мобилен оператор.
Поставен въпрос:
Във връзка с осъществяване на дистанционна връзка с НАП, дружеството желае да изискаме становище от мобилните оператори и да му разрешим да използва касови апарати без дистанционна връзка с НАП.
Съгласно чл. 118, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта.
Изискването фискалните устройства /ФУ/ задължително да имат техническа възможност за установяване на дистанционна връзка с НАП е заложено в разпоредбата на чл. 118, ал. 2 от ЗДДС. Задължението за установяване на тази връзка се отнася за всички ФУ и интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност / ИАСУТД /.
Съгласно чл. 118, ал. 4 от ЗДДС и чл. 1, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г., редът и начинът за установяване на дистанционна връзка на ФУ/ИАСУТД с НАП са включени в предмета на цитираната наредба, като не се допуска работа с ФУ от лицата по чл. 3 от същата без изградена дистанционна връзка на ФУ с НАП, освен в случаите, посочени в Наредбата.
В § 59, ал. 1 от ПЗР на Наредба № Н-18/2006 г. са определени срокове за осъществяване на дистанционна връзка за три отделни групи лица:
До закупуване и въвеждане в експлоатация на ФУ, отговарящо на изискванията за дистанционна връзка задължените лица използват ФУ от модели, одобрени преди изменението на Наредба №Н-18/2006г. като прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти, включително по отношение изискванията към ФУ, въвеждането в/извеждането им от експлоатация. Това обаче може да става до изтичане на посочените в § 59 от ПЗР на Наредба № Н-18/2006 г. срокове за съответното лице.
При постоянна липса на дистанционна връзка от страна на мобилния оператор поради липса на покритие задължените лица използват ФУ от модели, одобрени преди изменението на Наредбата, като прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти. Липсата на покритие се удостоверява писмено от съответните мобилни оператори. Лицето задължено да използва ФУ трябва да изиска писмено от мобилните оператори издаването на документ за удостоверяване на това обстоятелство.
В конкретният случай, при положение, че няма осигурено покритие и от трите български мобилни оператори, следва да се прилага досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти. Работата с фискално устройство от модел, одобрен преди изменението на Наредба № Н-18/2006 г., е разрешена до осигуряване на покритие от мобилните оператори / § 59, ал. 3 от ПЗР на Наредбата /.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

основанието, на което лицето е пенсионер. Достатъчно условие за осигуряване, съгласно КСО по избор е на лицето да е отпусната пенсия.

5_23-22-2050 /16.11.2010г.КСО, чл.4, ал.3, т.2, чл.4, ал.6;НООСЛБГРЧ, §11;НООСЛБГРЧчл.1, ал.3;Фактическа обстановка: Самоосигуряващо се лице, пенсионер е подало декларация за вида на осигуряването , като е упражнило

Запитване изх.№====== до Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика”======, заведено с вх.№ =====г. по регист

2_74от ЗКПО чл.209 и 213 Отправили сте писмено запитване изх.№====== до Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика”======, заведено с вх.№ =====г. по регистъра на

Приложението на ЗДДС при документиране на вътреобщностна доставка на стоки

2_867/29.11.2017г.ЗДДС; чл.7, ал.1ЗДДС; чл51ЗДДС; чл.113, ал.1ЗДДС; чл.124, ал.3ОТНОСНО:приложението наЗДДС при документиране навътреобщностна доставка на стоки В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по

Прилагане на ЗДДС.

Относно: Прилагане на ЗДДС.В Дирекция ”ОУИ” – ……… постъпи писмено запитване с вх. № ………/08.07.2011 г., относно прилагане на ЗДДС.В запитването е изложена следната фактическа

Прилагането на СИДДО и ЗДДФЛ

Изх. № 94-Р-43Дата:12.03.2013 год.ЗДДФЛ, чл. 6;ЗДДФЛ, чл. 8, ал. 2;ЗДДФЛ, чл. 50, ал. 1, т. 1;ЗДДФЛ, чл. 53;ЗДДФЛ, чл. 54, ал. 1;ЗДДФЛ, чл. 75.Спогодба между

ЗДДС, чл.21, aл. 2

1_184/16.11.2010 г.ЗДДС – чл. 21, ал. 2 По повод Ваше запитване, постъпило в дирекция „ОУИ” –…… изразяваме следното становище: В запитването си сочите, че имате

fetere helo hohoho