действията, която следва да предприемете с оглед разрешаване на проблема.

5_ 23-22-1962/ 10.08. 2012г.
ЗДДС, чл.115
ЗДДС, чл.116
В запитването е посочено, че от страна на Т – ….. е издадена фактура, на името на физическо лице, която фактура е следвало да бъде издадена на името на И. В тази връзка е заден въпрос относно действията, която следва да предприемете с оглед разрешаване на проблема.
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба Ви уведомявам следното:
Съгласно чл.115, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност ( ЗДДС) известие към фактура се издава при изменение на данъчната основа на доставка или при разваляне на доставка, като според ал.3 от посочената разпоредбакредитно известие се издава в случаите на намаление на данъчната основа или при разваляне на доставката.
От посочените по-горе норми са видни случаите, при които се издава кредитно известие към издадена вече фактура. Според изложеното в запитването не е налице нито една от хипотезите, предвидени за издаване на кредитно известие ( намаление на данъчната основа или разваляне на доставката), поради което няма основание да бъде издадено кредитно известие.
За описаният от Вас случай е приложима разпоредбата на чл.116 от ЗДДС. В ЗДДС няма изричен текст, регламентиращ срок, в който следва да бъде извършено анулиране на погрешно съставени документи
Погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови.Редът за анулирането на тези фактури, отразени в отчетните регистри на доставчика и получателя, е регламентиран с чл. 116, ал. 4 от ЗДДС. Когато погрешно съставени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол за всяка от страните, който съдържа реквизитите, посочени в чл. 116, ал. 4 от закона.
На основание чл. 116, ал. 5 от ЗДДС във връзка с чл. 78, ал. 5 от ППЗДДС анулираните документи не се унищожават, а всички екземпляри от тях се съхраняват при издателя, а отчитането им от доставчика и получателя се извършва по ред, определен с Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС).
Изисквания към записите при анулиране на документиса посочени в Приложение № 12 към чл. 113, ал. 4 от ППЗДДС «Параметри, структура и изисквания към файловете на магнитния или оптичния носител». Когато се анулира документ (фактура или известие към фактура) след периода, в който е издаден, той се включва във файла “PRODAGBI.ТХТ“ на издателя, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак. Документът се описва в дневника за покупки на получателя във файл “POКUPKI.ТХТ“ на получателя, касаещ данъчния период, през който той е анулиран, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Прилагане на чл. 12 и чл. 195 от Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) и Спогодба между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства за избягване на двойното данъчно облагане на доходите (СИДДО с ОАЕ).

Относно: Прилагане на чл. 12 и чл. 195 от Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) и Спогодба между правителството на Република България и правителството на

Данъчно третиране на доставка, свързана със строително-монтажни услуги извън територията на страната

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка, свързана със строително-монтажни услуги извън територията на странатаСъгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество има договор за

коригиране на здравноосигурителен статус и освобождаване от задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски на български гражданин, студент в Япония, изразяваме следното становище:

5_20-00-137/15.04.2011 г. чл.40, ал.3, т.2 от ЗЗО § 16 от ПЗРЗИДЗЗОВъв връзка с писмено запитване относно коригиране на здравноосигурителен статус и освобождаване от задължение за

данъчно третиране на доставка на услуги по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност

3_3254/09.07.2009г.ЗДДС, чл.21, ал.3,т.2, б.”к”Относно: данъчно третиране на доставка на услуги по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност Според изложеното в запитването дружеството работи

прилагане на чл.45 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ обн.ДВ, бр.95/24.11.206г., изм. ДВ, бр.52 от 2007 г., ДВ, бр.64 от 2007 г., ДВ, бр.113 от 2007г.

1_5/18.01.2008ЗДДФЛ, Чл.45 , чл.11, 42 и 43 Относно: прилагане на чл.45 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ обн.ДВ, бр.95/24.11.206г., изм. ДВ,

today