НАРЕДБА Н-18, aл. 5, параграф 5

Изх. №26-Е-58
Дата: 01.07.2008 год.
ПЗР на Наредба № Н-18, §5, ал. 5
Вотговорнаписменото Виуведомление,заведеновНационалнатаагенцияза приходите с вх. № 26-Е-58 от 26.06.2008 г., Ви уведомявам следното:
От 01.01.2007 г. основните обществени отношения, в областта на използване на фискалните устройства (ФУ) в търговската дейност се уреждат от Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн. ДВ, бр. 106/2006 г., изм.бр.7 и бр.79/2007г.).
Разпоредбата на чл. 15, ал.1 от Наредба № Н-18/2006 г. задължава производителите или вносителите на ФУ да разпространяват и/или продават ФУ само от одобрен тип.
Съгласно § 5, ал.5 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Наредба Н-18/2006 г. ”До 30.09.2007 г. производителите или вносителите могат да продължат да разпространяват и/или продават одобрени по реда на отменената Наредба № 4/1999 г. типове ФУ, чийто срок на свидетелството за одобряване на типа ФУ не е изтекъл“.
В изпълнение на разпоредбата на § 5, ал.5 от ПЗР на Наредба Н-18/2006 г. в регистъра на одобрените модели ЕКАФП и ФПр за типовете ФУ одобрени по реда на отменената Наредба № 4/1999 г. е вписан срок на валидност на свидетелствата 10.10.2007 г. В този срок са отчетени нормативно регламентираните срокове за регистрация на ФУ, при условие че устройството е закупено на последната дата, 30.09.2007 г., и свидетелството му да е изпратено по пощата за заверка.
Произведените от Вас ЕКАФП и ФПр, за които по Ваше мнение има допусната грешка са одобрени по реда на отменената Наредба № 4/1999 г. и попадат към типовете ФУ, за които се прилагат разпоредбите на § 5 от ПЗР на Наредба Н-18/2006 г.
В допълнение на казаното no-горе посочените в регистъра на одобрените модели ЕКАФП и ФПр срокове на валидност на свидетелствата предпазват клиентите Ви от недобросъвестни търговци, които биха се опитали да продадат ФУ одобрени по реда на отменената Наредба № 4/1999 г.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагане разпоредбата на чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ във връзка с чл.48, ал.6 от Закона за данъци върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

2_ 974/25.08.2015г.ЗКПО – чл.189б;ЗДДФЛ – чл.48, ал.6; ОТНОСНО: Прилагане разпоредбата на чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ във връзка с чл.48, ал.6 от