НАРЕДБА Н-18, т. 3, параграф 1,НАРЕДБА Н-18, aл. 3, параграф 59,НАРЕДБА Н-18, чл.4, aл. 9,НАРЕДБА Н-18, т. 4, параграф 1

2_870/17.11.2017
Наредба №Н-18 от 2006г
чл.4, ал.9
ДР наНаредба №Н-18 от 2006г
§ 1, т.З
ДР наНаредба №Н-18 от 2006г
§ 1, т.4
ПЗР на Наредба №Н-18 от 2006г§ 59, ал. 3
В Дирекция ОДОП е постъпило заявление, препратено ни по компетентност от ТД на НАП …, в което е описано, че дружество Вие сключило договор за наемане на хижа, намираща се на 7,5 км. от последното населено място в гората и е без покритие на мобилните оператори.
Дружеството моли за вземане на решение за освобождаване на обекта от свързване на касовия апарат с НАП.
В правомощията на отдел ДОП при ДОДОП е да изразява становища свързани с приложението на данъчното законодателство.Съобразявайки относимата нормативна уредба, по поставените от Вас въпроси изразяваме следното становище по прилагане на разпоредбите на чл.4, ал.9 от Наредба №Н-18 от 2006г.:
Задължението за използване на фискални устройства за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства се регламентира с разпоредбата на чл.118, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), съгласно която всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство /ФУ/ (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност /ИАСУТД/ (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ..
Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства от 13.12.2006 г. , издадена на основание чл. 118 от ЗДДС определя условията, редът и начинът за работа с ФУ/ИАСУТД.
Лицата, респективно дейностите, които са освободени от задължително регистриране на оборотите от продажби чрез ФУ са изброени в чл.4 и чл.5 от Наредба № Н-18/2006 г.
По силата на чл. 4, т.9 от Наредба № Н-18/2006 г. не е задължено да регистрира чрез ФУ продажбите си лице, което извършва продажби в/от търговски обект, намиращ се в населено място с брой на лицата с постоянен адрес под 300 души и разположено във високопланински и труднодостъпни места, с изключение на курортите.
Понятията “високопланински“ и “труднодостъпни“ населени места, по смисъла на Наредба № Н-18/2006 г. са дефинирани в § 1, т.З и т.4 от Допълнителните разпоредби на тази наредба, както следва:
-“високопланински населени места“ са населени места над 1000 метра надморска височина;
-“труднодостъпни населени места“ са населени места с труднопроходими пътища и без регулярен транспорт.
Следователно по аргумент на чл. 4, т.9 от Наредба № Н-18/2006 г. освободено от задължително регистриране на оборотите от продажби чрез ФУ е лице, което отговаря едновременно на следните условия:
1.извършва продажби в/от търговски обект, разположен над 1000 метра надморска височина;
2.търговския обект е разположен на място с труднопроходими пътища и без регулярен транспорт.
3.търговския обект се намира в населено място с брой на лицата с постоянен адрес под 300 души;
4.търговския обект не се намира на територията на курорт.
Видно от интернет сайта на хижата http://www. ……..com/, същата се намира на 500 метра надморска височина, следователно задружеството Ви не може да намери приложение разпоредбата на чл.4 т.9 от Наредба №Н-18 от 2006г. и същото следва да регистрира приходите си от продажби чрез фискално устройство.
С оглед на това, следва да се има предвид, че при постоянна липса на дистанционна връзка от страна на мобилните оператори поради липса на покритие задължените лица използват ФУ, от модели одобрени преди изменението на наредбата с ДВ бр.49 от 29.06.2010г., като прилагат редът за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти, включително по отношение изискванията към ФУ, въвеждането във и извеждането им от експлоатация, който е бил действащ преди горепосоченотоизменение на Наредба №Н-18 от 2006г. Работата с тези устройства е разрешена до осигуряване на покритие от мобилните оператори (§ 59, ал. 3 от ПЗР на Наредбата). Липсата на покритие се удостоверява писмено от съответните мобилни оператори, като за реда, начина и формата, под която следва да се удостовери това обстоятелство няма изрична нормативна уредба, т.е. може да се осъществи от заинтересованите лицас подаването намолба, искане и др., в свободна форма, до всички български мобилни оператори.

Оценете статията

Вашият коментар