Приложението на ЗДДС при документиране на вътреобщностна доставка на стоки

2_867/29.11.2017г.
ЗДДС; чл.7, ал.1
ЗДДС; чл51
ЗДДС; чл.113, ал.1
ЗДДС; чл.124, ал.3
ОТНОСНО:приложението наЗДДС при документиране навътреобщностна доставка на стоки
В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ТД на НАП, заведено в регистъра на дирекцията с вх.№ …, в което е изложена следната фактическа обстановка:
ААА ЕООД извършва вътреобщностни доставки, като клиентите на дружеството са установени в различни държави членки на Европейския съюз. Готовата продукция се превозвадо получателя със собствен транспорт и за собствена сметка, като дружеството спазва изискванията на чл.7 и чл.51 от ЗДДС във връзка с извършваните вътреобщностни доставки.
Въпросът, който поставяте е: Възможно ли е датата на фактурата да предхожда датата на транспортния документ?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност(ППЗДДС),изразявам следното принципно становище:
Вътреобщностна доставка на стоки /ВОД/по смисъла на чл.7, ал.1 от ЗДДСе доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика – регистрирано по ЗДДС лице,или на получателя, от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е регистрирано за целите на ДДС лице.
Предвид разпоредбата на чл.51, ал.1 от ЗДДС, данъчното събитие за ВОД възниквана датата, на която собствеността е прехвърлена / чл.25, ал.2 от ЗДДС/.
От съществено значение за определяне на момента на прехвърляне на собствеността е и вида на стоката- дали същата еродово определена вещ или конкретно определена.
Когато предмет на доставката са родово определени вещи, собствеността се прехвърля щом вещите бъдат определени по съгласие на страните, а при липса на такова, когато бъдат предадени – чл.24, ал.2 от ЗЗД.
На датата на възникване на данъчното събитиевъзниква основание за начисляване на ДДС. Вътреобщностните доставки са облагаеми с нулева ставка на данъка по силата начл.53, ал.1 от ЗДДС.
Съгласно чл.51, ал.3 от ЗДДС, данъкът при ВОД става изискуем на 15-я ден на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие.
На основание чл.113, ал.1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице-доставчик е длъжно да издаде фактура за извършена от него доставка на стока или услуга илипри получаване на авансово плащане. Същевременно чл.113, ал.5 от с.з. регламентира, че при вътреобщностна доставка, включителнов случаите на авансово плащане, фактурата се издава задължителноне по-късно от 15-то число на месеца,следващ месеца,през който е възникнало данъчното събитие – датата на прехвърляне на собствеността върху стоката.
Ако доставчикът е издал фактура преди 15 – ия ден на месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие, то в този случай данъкът става изискуем на датата на издаване на фактурата /чл. 51, ал. 4 от ЗДДС/, с изключение на случаите, когато фактурата е издадена във връзка с получено авансово плащане.
Ако са издаденифактури за авансово плащане по ВОД преди да е настъпило данъчното събитие, те не сеотразят в дневника за продажбите през данъчния период, през който са издадени, тъй като данъкът за доставката не е изискуем. Издадените фактури за ВОД, както и издадените фактури за авансово плащане по ВОД се отразяват в дневника за продажбите през данъчният период, през който възниква изискуемостта на данъка, на основание чл. 124, ал. 3 от ЗДДС.
Относно документиране на доставка преди да е възникнало данъчно събитие е изразено становище с писмо Изх. № 24-00-47/08.11.2007г. на изп. директор на НАП, копие от което Ви изпращаме ‘

Оценете статията

Вашият коментар