НАРЕДБА Н-18, чл.22, aл. 1, т. 3,НАРЕДБА Н-18, aл. 5, параграф 5

Изх. № 26-Е-51
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Във връзка с поставените въпроси в писменото Ви запитване, заведено внас вх. № 26-Е-51/21.05.2007 г., изразявам следното становище:
Въпрос № 1
По чл.22, ал. 1, т.З. Какъв е реда за смяна на типа на фискални устройства, одобрени по Наредба № 4 на министъра на финансите от 1999г. с тип одобрен по Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 2006 г.?
Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. (обн. ДВ. бр. 106/2006 г., изм. ДВ. бр.7/2007 г.) не съдържа ред за смяна на типа на фискални устройства (ФУ), одобрени по Наредба № 4 на министъра на финансите от 1999г. с тип одобрен по Наредба № Н-18/2006 г. Включването на процедура за смяна на типа ФУ би означавало незаконосъобразно разширяване на обхвата на Наредба № Н-18/2006 г. съгласно чл. 1 от наредбата във връзка с чл. 118, ал.З от ЗДДС.
В този смисъл преработката на ФУ одобрено по реда Наредба № 4/1999г. в ФУ по Наредба № Н~18/2006 г. в един и същ хардуер може да бъде извършено като:
-се демонтира фискалната памет на ФУ по Наредба № 4/1999г. като в протокола за демонтаж се посочи причина „бракуване“ на ФУ;
-по договорка с производителя последният промени фърмуера на ФУ с такъв одобрен
по Наредба № Н-18/2006 г.;
-на така преработеното ФУ се дадат нови индивидуални номера на ФУ и фискалната
памет и нов паспорт.
Регистрацията и експлоатацията на това ФУ е по общия ред на новопроизведено ФУ. Въпрос № 2
По чл.22, ал.1,т.4
Съставя се протокол за демонтаж, в който се посочва причина „прекратена регистрация на ФУ“.
В този случай:
-производителят е длъжен да изпълни действията по чл.22, ал.9 от наредбата;
-сервизната фирма, с която задълженото лице има сключен договор за сервизно обслужване и поддръжка, е длъжна да изпълни действията по чл.22, ал.8;
-след монтажа на новата фискална памет ФУ остава в задълженото лице,което до въвеждането му в експлоатация не води книга за дневни финансови отчети.
Въпрос № З
В кои случаи и при какви условия може да се извършва смяна на собственост на фискално устройство в периода до 30.09.2007 г?
До 30.09.2007 г. може да се извършва смяна на собственост на фискални устройства:
– одобрени по реда на Наредба № Н-18/2006г.;
– одобренипо реданаотмененатаНаредба№4/1999 г., чийтосрокна свидетелството за одобряване на типа ФУ не е изтекъл.
Обръщаме внимание, че съгласно §5, ал.5 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Наредба № Н-18/2006г. след 30.09.2007г. разпространението и/или продажбата на одобрени по реда на отменената Наредба № 4/1999г. фискални устройства от производителите/вносителите или чрез смяна на собственост не може да се извършва.
Въпрос № 4
По каква причина ще се допуска смяна на фискална памет за фискалните устройства одобрени по реда на Наредба № 4/1999г. и неизтекъл срок на свидетелството за одобряване на типа ФУ след 30.09.2007 г.
След 30.09.2007г. използването на одобрените по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г. фискални устройства ще се извършва в съответствие с разпоредбата на § 5, ал. 1 от ПЗР на Наредба № Н-18/2006г. За тези ФУ смяна на фискалната памет ще е допустима поради препълване, повреда на фискалната памет или грешка при въвеждане в експлоатация след смяна на паметта поради препълване или повреда.
Обръщаме внимание, че след 30.09.2007г. смяна на собственост ще може да се извършва само на одобрените по реда на Наредба № Н-18/2006г. фискални устройства.
//

Оценете статията

Вашият коментар