Приложение на разпоредбата на чл.82, ал.2, т.2 от ЗДДС /в сила от 01.01.2007г./

Изх. № 26-Е-69
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: приложение на разпоредбата на чл.82, ал.2, т.2 от ЗДДС /в сила от 01.01.2007г./
Уважаеми г-н ,
Във връзка с поставени въпроси във Ваше писмо с изх.№ 90/18.12.2006 г., постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Е-69/19.12.2006г. и на основание чл.10. ал. 1. т.10 от Закона за Националната агенция по приходите, изразявам следното становище:
Въпросите Ви са относно начисляваме па данък върху добавената стойност съгласно разпоредбата на чл.82. ал.2, т.2 от ЗДДС във връзка с доставки на услуги, посочени в чл.21, ал.З, т.2 от ЗДДС, доставчик по които с австрийско дружество е получател ЕООД “…“.
Предвид непълната фактическа обстановка, посочена в писмото Ви, изразяваме принципно становище :
Тъй като в писмото Ви не е уточнено какви услуги получавате от австрийските дружества и дали същите попадат в обхвата на чл.21, ал.З. т.2 от ЗДДС. приемаме условно, че същите са такива. Не сте посочили доставчиците – австрийски дружества дати са регистрирани по ЗДДС лица и дали са установени на територията на страната ни, предвид което условно приемаме, че в случая не са регистрирани по ЗДДС и не са установени па територията на страната. Съгласно разпоредбата на чл.82, ал.2, т.2 от ЗДДС. когато доставчикът не е регистрирано по закона лице и не е установен на територията на страната, данъкът е изискуем от получателя по доставката -данъчно-задължено лице при доставка на услуги, посочени в чл. 21, ал. З от същия закон.
Видно от изложеното в писмото Ви, ЕООД “……“ не е регистрирано лице по ЗДДС следователно в случая следва да се приложи разпоредбата на чл.91, ал.З от ЗДДС. съгласно която при получаване на услуги по чл. 21, ал. З от; същия закон, когато доставчикът не е установен на територията на страната и получателят е данъчно задължено лице, нерегистрирано по този закон, данъкът се внася от получателя в 14-дневен срок от изтичането на месеца, през който данъкът е станал изискуем. Съгласно чл.91, ал.4 от ЗДДС. данъкът по ал.З от същата разпоредба се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, където лицето е регистрирано или подлежи на регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Ако междувременно ЕООД “….“ се е регистрирало по ЗДДС и получи доставка на услуги, посочени в чл.21, ал.З от ЗДДС, доставчикът по която не е регистрирано но закона лице и не е установен на територията на страната, съгласно чл.82. ал.2. т,2 от ЗДДС данъкът е изискуем от получателя па доставката. На основание чл.86. ал.1 от ЗДДС’, регистрирано лице, за което данъкът е станал изискуем, е длъжно да го начисли, като:
1.издаде данъчен документ, в който посочи данъка на отделен ред:
2.включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в
справка-декларацията но чл.125 за този данъчен период;
3.посочи документа по т. 1 в дневника за продажбите за съответния данъчен период.
Съгласно чл.117, ал.1 от ЗДДС. регистрираното лице – получател но доставката в случаите на чл.82, ад.2 ог същия закон издава протокол. Същият се издава не по-късно от 5 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем и следва да съдържа реквизитите, посочени в чл.117. ад.2 от ЗДДС’.
Съгласно чл.69. ад.1 от ЗДДС’ лицето има право да приспадне изискуемия от него данък като платен по глава осма от закона когато услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки. Видно от запитването, ЕООД “…..“ извършва единствено доставки на застрахователни услуги, които са освободени на основание чл.38 във връзка с чл.47 от ЗДДС. Получените от ЕООД “…..“ услуги по чл.21, ад.З от ЗДДС’. за конто по глава осма от закона данъкът е изискуем от него. са предназначени за извършване на освободени доставки, предвид което и на основание чл.70. ал.1. т. 1 от ЗДДС’ за същите не е налице право на приспадане на данъчен кредит.
Следва да имате предвид, че за целите на прилагане на разпоредбата на чл.69. ал.1 от ЗДДС доставките на застрахователни услуги по чл.47 от ЗДДС’, когато получателят на услугите е установен извън Общността са приравнени на облагаеми. Следователно на основание чл.69, ал.1 във връзка с ад.2 на същата разпоредба от ЗДДС ще е налице право на приспадане на данъчен кредит за посочените по горе получени от ЕООД “….“ услуги по чл.21. ал.З от ЗДДС, за които по глава осма от закона данъкът е изискуем от него, ако дружеството Ви извършва доставки на застрахователни услуги по чл.47 от ЗДДС когато получателят на услугите е установен извън Общността.
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *