НАРЕДБА Н-18, чл.29

2_ 2016/06.12.2010г.
Наредба № Н-18 на МФчл.29
ООД има сключен договор с АД. АД е надлежно лицензирана институция и доставчик на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните сисетеми, вписана в публичния регистър по чл.17 от ЗПУПС, осъществяваща дейност под надзора на БНБ. АД обслужва чрез своя система плащания с платежни инструменти на сметки към дружества – доставчици на комунални услуги и притежава необходимите разрешения и технически средства за проверка и плащане на сметки от абонати на тези дружества. ООД се съгласява по силата на договора да сътрудничи на АД за целите на предоставяне на платежни услуги, като приема във своите търговски обекти комунални плащания. Паричните средства постъпват през касовите апарати и се маркират в ЕКАФП, след което ООД заплаща на АД дневния акумулиран оборот от комунални плащания на база предоставени справки и равнении отчети от страните. За постигатите обеми на заплатени суми към дружества за комунални услуги на база брой извършените транзакции, АД изплаща на ООД такса.
В тази връзка поставяте следните въпроси:
1. Следва ли тези стопански операции да се считат за доставки, извършени от Вашето дружество или само като паричен поток от доверители?
2. Как следва да се отчитат в ЕКАФП паричния поток от клиентите на Интеркарт платци на комунални услуги?
3. В случай, че тези операции се тълкуват като доставки, следва ли да бъде начислен ДДС?
В отговор на поставените от Вас въпроси , изразяваме следното принципно становище по приложението на разпоредбите на ЗДДС и Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006 г.:
Изложената в запитването Ви фактическа обстановка касае приложението на разпоредбата на чл.29 отНаредба №Н-18 на МФ, в която правно е регламентирано отчитането на продажбите на лице,извършващо дейност като комисионер от чуждо име и за чужда сметка, както и на лице, коетосъбира суми от името и за сметка на друго лице, катопродажбите се регистрират, както следва:
1. чрез фискално устройство на доверителя, или
2. чрез фискално устройство на лицето по чл. 3.
В случаите, в които сумите се събиратчрез фискално устройство на лицето по чл.3 /Ваше ФУ/, то се програмира така, че продажбите на доверителя /АД/ да се регистрират като продажби в отделен департамент като департаментът посочва името на доверителя
/АД/
В този случай, в дневния Ви финансов отчет, следва да бъде отпечатан оборотът на Вашия доверител /АД/ и в книгата за дневните финансови отчети на страницата за последния ден от месеца следва да сумирате и впишете натрупания оборот от събраните суми за Вашия доверител /АД / .
Заплащането на комуналните такси на касите на Вашите търговски обекти не е доставка по см. на ЗДДС, а паричен поток.

Оценете статията

Вашият коментар