тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа.

2_ 193/06.02.2014г.
чл.163а от ЗДДС
Дейността на фирмата е изкупуване и преработка на слънчогледови семки. Изкупува се черен слънчоглед от който се получават следните продукти:
1.Обелена ядка – съдържа обелени слънчогледови семки;
2.Чипс – съдържа обелени слънчогледови семки натрошени;
3.Комбиниран слънчоглед – съдържа дребни слънчогледови цели необелени семки, полуобелени семки и люспи;
4.Отсевки – съдържа натрошени, полуобелени семки и люспи;
5.Люспи – съдържа само люспи от обелените слънчогледови семки
Поставени са следните въпроси:
1. Попадат ли в Приложение №2 от ЗДДС произвежданите и предлагани от дружеството продукти и следва ли при продажба на същите да се прилага обратно начисляване на ДДС или общия ред за облагане с ДДС?
Във връзка с изложената в запитването фактическа обстановка, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС, изразяваме следното становище:
Със Закона за изменение и допълнение на ДОПК, обнародван в ДВ бр.98 от 12.11.2013 г. е направено изменение в Приложение №2 към глава деветнадесета „а” от ЗДДС, като същото е допълнено с част II, в която са визирани зърнените култури и техните кодове по КН /комбинираната номенклатура/. Предвид т.71 на §1 от ДР на ЗДДС “код по КН“ са тарифни кодове по Комбинираната номенклатура, установена с Приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа.
С Регламент (ЕИО) № 2658/87 е създадена номенклатура на стоките, наричана„Комбинирананоменклатура“,с целдаотговориедновременно наизискваниятанаОбщата митническатарифа,настатистикатанавъншнататърговия наОбщносттаинадругиполитикинаОбщносттавъв връзка с вноса или износа на стоки.
С регламент (ЕС) №1006/2011 г. на комисията от 27 септември 2011 г. е изменено приложение №1 към Регламент (ЕИО) №2658/87 г. на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа.
В част първа „Уводни разпоредби”, раздел I „Общи правила”, б.”А”Общи правила за тълкуване на комбинираната номенклатура е посочено, че класирането на стоките в комбинираната номенклатура се подчинява на определени принципи, като предвид т.2, б.”а” всяко упоменаване на един артикулв определена позиция включва този артикул, дори некомплектован или незавършен, при условие, че в това си състояние той притежава основните характеристики на комплектован или завършен артикул.
В Приложение №2 към глава деветнадесета „а”, в основна позиция, с код 1206 00 е посочено Семена от слънчоглед, дори натрошени. Към същата има 2 подпозиции: 1206 00 10 – за посев и подпозиция – Други. От своя страна позпозиция – Други се дели на още две подпозиции:
1206 00 91 обелен; необелен шарен слънчоглед и
1206 00 99 Други
Видно от запитването закупения черен слънчоглед не е предназначен за посев, а за последваща преработка, предвид което семената от черен слънчоглед следва да попаднат в подпозиция Други с код 1206 00 99 на подпозиция Други, които не са за посев, на основна позиция с код 1206 00.
Съгласно чл.163а, ал.1 от ЗДДС данъчното събитие на доставките на стоки и услуги, посочени в приложение № 2, възниква съгласно общите правила на ЗДДС. Предвид ал.2 на същия член данъкът за доставките по ал. 1 е изискуем от получателя-регистрирано по ЗДДС лице, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено лице.
На основание чл.163б., ал.1 от ЗДДС начисляването на данъка се извършва от получателя с издаване на протокол по чл. 117, ал. 2, в срока по чл. 117, ал. 3 – когато доставчикът е данъчно задължено лице.
При покупка на черен слънчоглед, за която Ви е издадена фактура, като получател по доставката, регистрирано по с.з. лице, на основание чл.163б, ал.1 от ЗДДС, следва да начислите ДДС и да издадете протоколпо чл. 117, ал. 2 от с.з, в срока по чл. 117, ал. 3 на ЗДДС.
Първият посочен продукт получен след преработка на черния слънчоглед е обелена ядка, която съдържа обелен слънчоглед. В ЗДДС няма легална дефиниция на понятието обелен слънчоглед. Считам, че в подпозиция 1206 00 91 – обелен; необелен шарен слънчоглед към подпозиция Други, които не са предназначени за посев, се включва всякакъв вид обелен слънчоглед /шарен, черен и др/, независимо дали е получен след преработка или механично, предвид което т.н.обелена ядка, която съдържа обелени слънчогледови семкиследва да се включи в подпозиция 1 206 00 91.

Вторият посочен продукт – чипс, който съдържа обелени слънчогледови семки натрошени следва да попадне в подпозиция 1 206 00 99 Други, на подпозиция Други /които не са за посев/, към основната позиция 1 206 00.
Документирането и отчитането на доставките на стоки по приложение №2 към глава деветнадесета „а” от ЗДДС, с място на изпълнение на територията на страната, по които данъкът е изискуем от получателя се извършва по реда на чл.97 а от ППЗДДС.
Относно полученителюспи от преработката на черен слънчоглед – продукт който съдържа само люспи от обелените слънчогледови семки, считам, че същите не са включени в позициите и подпозициите наПриложение №2 към глава деветнадесета „а”, предвид което при продажбата им облагането с ДДС ще се извърши по общия ред на ЗДДС, като данъкът ще е изискуем от доставчика регистрирано по с.з. лице.
По отношение на другите продукти: отсевки и комбиниран слънчоглед следва да посочите коя част от посочените съставки преобладава в съдържанието – слънчогледовите семки или люспи, както и какво е предназначението на тези продукти, с оглед приложение на чл.163а от ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар