НАРЕДБА Н-18, чл.3

2_1297/09.09.2011
Наредба №Н-18, чл.3
Отправили сте писмено запитване доТД на НАП –………, офис ……, препратено по компетентност до Дирекция ОУИ-…….., входирано под №……/..2011 г.,във връзка с приложението на чл.3, ал.1 от Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства/ посл.изм. ДВ, бр.46 от 24.06.2011г./
Поставили сте въпроса счита ли се за плащане в брой и следва ли да издадете касова бележка от фискално устройство, в случаите в които, при издадена от вашето дружество фактура клиентът ви заплаща чрез вносна бележка по банковата Ви сметка? Уточнявате, че плащането не се извършва чрез директен дебит или кредитен превод.
Съгласно чл.118, ал.1 от ЗДДС всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта.
Условията и редът, по който се издават фискални касови бележки е регламентиран в Наредба Н-18/2006 г. на Министъра на финанситеза регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
Съгласно чл. 3, ал.1 (Доп. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) на Наредба Н-18/2006 г. всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи и, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла наЗакона за пощенските услуги.
Съгласно т.11 от §1- ви от ДР на Закона за платежните услуги и платежните системи „наличен паричен превод” е платежна услуга, при която средствата се предоставят от платеца, без да са открити платежни сметки на името на платеца или на получателя, с единствена цел прехвърляне на съответната сума на получателя или на друг доставчик на платежни услуги, действащ от името на получателя, и/или когато тези средства се получават от името на получателя и са на негово разположение.
Видно от разпоредбата на чл.3 от Наредбата за да е освободено лицето да регистрира и отчита продажбите чрез издаване на фискална касова бележканаличния паричен превод следва да е извършен чрез доставчик на платежна услуга. Банките по смисъла на Закона за банките и кредитните институции по силата на чл.3, ал.1, т.1 от ЗПУПС са доставчици на платежни услуги.
В случаите, в които клиентите Ви заплащатза извършени от Вас продажби на стоки и услуги чрез наличен паричен превод, осъществен чрез доставчик на платежна услуга, за вас не възниква задължение да регистрирате продажбата чрез издаване на фискална касова бележка.

Оценете статията

Вашият коментар