НАРЕДБА Н-18, чл.31

Изх. № 26-Е-17
Дата: 01.04.2009 год.
Наредба Н-18, чл. 31
Във връзка с подаденото от Вас писменото запитване, заведенона Националната агенция за приходите с наш вх. № 26-Е-17 от 05.02.2009 г., отнасящо прилагане на Наредба №Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. изразявам следното становище:
Съгласно изложената фактическа обстановка основната дейност на дружеството Ви е продажба на нови авточасти, като с цел автоматизиране на работата и ограничаване на човешкия фактор при издаване на касови бележки от фискални устройства всички продажби в брой ще се отпечатват автоматично при потвърждаване на продажбата от складовия модул. Съгласно писмото Ви спецификата на работата и огромната номенклатура на предлаганите артикули обуславят факта на многото сторно операции, свързани с връщане на стока, и съответно писане на сторно бележки от кочан, което води до затрудняване на работата в търговските Ви обекти.
Складовият Ви модул има функционална възможност при издаване документ за връщане на стока да отпечатва и сторно касова бележка към него, която съдържа всички реквизити по Наредба №Н-18/2006 г.
Въпросът Ви е дали би било нарушение на Наредба №Н-18/2006 г. ако във всеки от обектите се води прошнурован и прономерован кочан от сторно касови бележки, вписан в книгата за дневните финансови отчети, но сторно касовата бележка се отпечатва автоматично от складовия Ви модул и съвпада по номер и дата със сторно бележката от кочан, като двете са неразривно прикрепени една към друга.
Съгласно разпоредбата на чл.118, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ.
В чл.118, ал.2 от ЗДДС е дадена легална дефиниция на понятието фискална касова бележка (фискалният бон), съгласно която това е хартиен документ, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издаден от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип, за което е заверено свидетелство за регистрация.
Съгласно чл.118, ал.З от ЗДДС условията, редът и начинът за въвеждане и използване на фискалните устройства (ФУ), техническите и функционалните изисквания към тях, редът и начинът за издаване на фискални касови бележки, както и минималните реквизити на фискалните касови бележки се определят с Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските
1
обекти чрез фискални устройства (обн. ДВ. бр.106/2006г., изм. бр. 7/2007г. и бр. 79/2007г.).
Редът и начинът за извършване на корекция при връщане, рекламация на стока или при грешно натрупване след приключена сметка на клиента (сторно операция) са определени в чл. 31 от Наредба № Н-18/2006 г. Извършването и документирането на сторно операция са обект на специална регулация, тъй като това е отрицателна операция, отчитането на която води до документално намаляване на регистрирания във ФУ оборот.
Прилагането на ред за регистрация и отчетност на сторно операция различен от определения в чл. 31 от Наредба № Н-18/2006 г. води до несъответствие с нормативно регламентирания ред и съответно до липса на документална обоснованост за намаляване на регистрирания търговски оборот.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

НАРЕДБА Н-18, чл.29

2_ 2016/06.12.2010г.Наредба № Н-18 на МФчл.29ООД има сключен договор с АД. АД е надлежно лицензирана институция и доставчик на платежни услуги по смисъла на Закона

Данъчно третиране на доходите от продажба на имущество, придобито по дарение по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Изх. № 24-30-36Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: Данъчно третиране на доходите от продажба на имущество, придобито по дарение по реда на Закона за данъците върху

вземане на решение от органите по приходите за последващи действия след установяване на факти и обстоятелства свързани с физически лица.

102/07.08.2009 г.ДОПК – чл.3, 4, 5, 28, 32, 122, 124Относно: вземане на решение от органите по приходите за последващи действия след установяване на факти и

ваучери за храна на стойност 40 лв. на всяко наето по трудов договор лице и по-конкретно1. Ако лицето е отсъствало само част от месеца, поради временна нетрудоспособност, платен годишен отпуск, непл

5_23-29-15 Чл.209, ал.1, т.1 от ЗКПОВ писмото поставяте въпроси, относно ваучери за храна на стойност 40 лв. на всяко наето по трудов договор лице и