НАРЕДБА Н-18, чл.39, aл. 1,ЗДДС, чл.6, aл. 1,ЗДДС, чл.117,НАРЕДБА Н-18, чл.39, aл. 2,ЗДДС, чл.118, aл. 1,ЗДДС, чл.113,НАРЕДБА Н-18, чл.25, aл. 3,НАРЕДБА Н-18, чл.3, aл. 1

5_ 53-02-478/21.11.2011г
Чл.6, ал.1, чл.113, чл.117 и чл.118,ал.1 от ЗДДС
Чл.3, ал.1, чл.25, ал.3 и чл.39, ал.1и2 на Наредба № Н -18/2006г. от МФ
Фактическа обстановка:
. Дружеството предлага и продава медицински изделия и помощни средства на хора с увреждания – патерици, бастуни, протези, инвалидни колички и т.н. Тъй като посочените средства предполагат измерване, изпробване и тестване се налага да ги предоставяте срещу депозиране на сума, равностойна на цената им. Често средствата се закупуват от трети лица. В голяма част от случаите стоката се връща обратно, без да се закупува.
Поставени въпроси:
1.Имаме ли право да предоставяме стока от магазините за временно тестване срещу депозиране на сума, равностойна на цената, без да оформяме продажба и без да издаваме касов бон?
2.Какъв документ следва да издаваме срещу депозираната сума?
3.Какъв е максималният период, за който можем да предоставим стоката за тестване?
4.Следва ли да отразяваме постъпилите суми по тези операции в касовата книга?
Съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗДДС доставка на стока по смисъла на този закон е прехвърлянето на правото на собственост или друго вещно право върху стоката, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл. 6, ал. 2 от ЗДДС.
Предвид изложената в писмото фактическа обстановка считаме, че във Вашия случай е налице доставка на стока.
Съгласно чл. 113 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане, освен в случаите, когато доставките се документират с протокол по чл. 117 от ЗДДС. Член 113, ал. 4 от ЗДДС определя сроковете за издаване на фактури, като въвежда изискването фактурата да се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане – не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането.
Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Наредба Н-18 /2006 г. на МФ всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.
Съгласно чл. 25, ал. 3 от Наредбата фискална касова бележка се издава при извършване на плащането. Лицата, задължени да използват фискални устройства, са длъжни едновременно с получаване на плащането да предоставят на клиента издадената фискална касова бележка.
Предвид изложеното считаме, че данъчно задълженото лице – доставчик, следва да издаде фискална касова бележка и фактура за платената сума от ползвателя на медицинското изделие.
Съгласно чл. 39, ал.1 от наредбата, лицата задължени да използват фискални устройства, извършват ежедневно обобщаване на дневните обороти чрез отпечатване на дневен финансов отчет с нулиране /Z/ и запис във фискалната памет /ФП/.Дневният финансов отчет с нулиране и запис във ФП се отпечатва за всеки работен ден, в който на обекта има регистрирани продажби на стоки и услугии се съхранява по хронологичен ред в книгата за дневните финансови отчети /на основание чл.39, ал.2 от Наредбата/.
Съгласно чл. 39, ал. 2 на Наредба № Н -18/2006г. от МФ, за всяко устройство се води отделна книга за дневните финансови отчети.
В глава пета – „Отчетност на оборотите от извършени продажби” от наредбата са разпоредбите съгласно които трябва да се води книгата за дневни финансови отчети.
Трети въпрос не е свързан с прилагане на данъчното и осигурителното законодателство.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от 9%, съгласно разпоредбата на чл.66, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01 юли 2020 година

ОТНОСНО: Приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от 9%, съгласно разпоредбата на чл.66, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС),

издаване на данъчен документ за преведен данък в България от работодател, клон на чуждестранно юридическо лице от страна членка на Европейския съюз, Ви уведомявам следното:

Телефон: (02) 98593759Факс: (02) 987 7046 5.Изх. № 53-02-43 / 02.03.2011г.ЗДДФЛ чл. 45, ал.1 ;чл. 58; чл. 50относно издаване на данъчен документ за преведен данък

ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 5,ЗЗО, чл.40, aл. 5

2_598/12.04.2012г.ЗЗО – чл.40, ал.1, т.5 – чл.40, ал.5От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че дъщеря Ви е излязла в отпуск поради бременност

Организиране на състезания в страни от ЕС, САЩ и Азия, проучване на спортни бази изплащане на възнаграждения на чуждестранни физически лица за участия в състезания, във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) .

Изх. №53-04-280/31.05.2018 г. ЗКПО – чл. 3, ал. 2; ЗКПО – чл. 12, ал. 5, във вр. §1, т. 9 от ДР; ЗКПО – чл.

данъчното третиране на доставка на услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (обн. ДВ бр.63 от 2006 г., изм. ДВ, бр.86 от 2006 г., бр. 108 от 2006 г.).

Изх. № 24-32-169……………..Дата: .…………… .2008 г.Относно: данъчното третиране на доставка на услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (обн. ДВ бр.63 от

gokyuzu