прилагане разпоредбите на ЗДДС

5_ 53-02-391/09.11.2011г.
ДДС, чл. 62
В подаденото от Вас писмо, постъпило в дирекция ОУИе изложена следната фактическа обстановка:
Българско дружество, регистрирано за целите на ДДС в България, придобива стока под българския си идентификационен номер от регистрирано за целите на ДДС дружество в Гърция .
Стоката се съхранява в склад на гръцкия доставчик, на територията на Гърция. В следващ отчетен период – месецноември 2011 г. част от стокатапо една от фактурите ще бъде транспортирана от територията на Гърция до територията на страна членка на ЕС , като българското дружество ще издаде фактура за доставката, в която ще посочи, че е посредник в тристранна операция, и че данъкът по доставката ще се дължи от придобиващия.Поставени са следните въпроси относно прилагане разпоредбите на ЗДДС:
1. Как следва да бъдат отразени придобитите стоки от регистрираното за целите на ДДС дружество в Гърция в дневника за покупки в месец октомври 2011г.Следва ли да бъде отразен в колона ВОП в дневника за покупки за останалото количество ?
2. Тристранна операция ли е частичната продажба на стоки по фактурата от 03.10.2011г., които се транспортират директно от Гърция до страна членка на ЕС?
3. Ако е тристранна операция, какда бъде отразена фактураот 03.10.2011г. в дневника за покупки, след като е продадена само част от количеството по фактурата?
4. На основание чл.113, ал.12 от ППЗДДС фактурата, издадена от прехвърлителя в тристранната операция се отразява в дневника за покупки за данъчния период, през който е издадена фактурата за доставката към придобиващия в тристранната операция. Какво ще бъде отразено в дневника за покупки, когато през следващ отчетен период бъде продадено и останалото количество вълна по фактура от03.10.2011г.
5. Следва ли да бъдат анулирани протоколите по чл.117 от ЗДДС, когато посредника се снабди с необходимите документи за извършването на тристранна операция ?
6. На основание Заповед № РД -07-762/20.10.2010 г. на НСИ е определен праг за деклариране по систематата Интрастат” за 2011г.за поток „Пристигания” – 180 000 лв. Ако за горепосочените фактури на обща стойност 224 915 лв.бъдат съставени протоколи по чл.117 от ЗДДС, съответно отразени в колона ВОП в дневника за покупки, трябва ли Българското дружество да се регистрира като Интрастат оператор по ЗСВООТС, в случай, че тези протоколи трябва да бъдат анулиранив последствие ?
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към въпросите нормативна уредба, изразяваме следното принципно становище:
Мястото на изпълнение на вътреобщностното придобиване, съгласно чл.62, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) е на територията на страната, когато стоките пристигат и превозът им завършва на територията на страната.
Независимо от горната алинея, на основание чл.62, ал.2 от ЗДДС, мястото на изпълнение на вътреобщностното придобиване е на територията на страната, когато лицето, което придобива стоките, е регистрирано по този закон и е осъществило придобиването им под идентификационен номер, издаден в страната.
За доказване на обстоятелствата по чл. 62, ал. 3 от закона, че вътреобщностното придобиване на стоките е обложено в държавата членка, където стоките са пристигнали или е завършил превозът им, на основание чл.9, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност ( ППЗДДС), придобиващият по чл. 62, ал. 2 от закона следва да разполага с документ, удостоверяващ, че вътреобщностното придобиване на стоките е обложено в тази държава членка. Този документ се издава от компетентната администрация на държавата членка, където стоките са пристигнали или е завършил превозът им.
Съгласно чл.15 от ЗДДС, тристранна операция е доставката на стоки между три регистрирани за целите на ДДС лица в три различни държави членки А, Б и В, за които са налице едновременно следните условия:
-регистрирано лице в държава членка А (прехвърлител) извършва доставка на
стока на лице, регистрирано в държава членка Б (посредник), което след това извършва
доставка на тази стока на лице, регистрирано в държава членка В (придобиващ);
-стоките се транспортират директно от А до В;
-посредникът не е регистриран за целите на ДДС в държавите членки А и В;
-придобиващият начислява ДДС като получател по доставката.
В случаите, при които не е налице директно транспортиране на стоките, доставките не могат да се третират като тристранни операции.
Съгласно изложената в запитването фактическа обстановка, стоката ще се съхранява в склад на гръцкия доставчик на територията на Гърция.
Предвид това, че условието за директно транспортиране на стоките от прехвърлителя към придобиващияне е изпълнено, тъй като стоките ще останат складирани на територията на Гърция, считаме, че в този случай тристранна операцияняма да е налице.
За българското дружество, което е предоставило българския си идентификационен номер за целите на ЗДДС,ще възникне задължение за начисляване на ДДС за вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на страната, на основание чл.62, ал.2 от ЗДДС, освен ако не докаже, че ВОП е обложено в държавата членка, където стоките са пристигнали или е завършил превозът им.
Когато лицето разполага с доказателства, че вътреобщностното придобиване на стоките е обложено в държавата членка, където стоките са пристигнали или е завършил превозът им, чл.62, ал.2 от закона не се прилага. Съгласно чл.62, ал.4 от ЗДДС, ако вътреобщностното придобиване е обложено по ал.2 и впоследствие лицето докаже, че това вътреобщностно придобиване е обложено и в държавата членка, където стоките пристигат или завършва превозът им, лицето коригира резултата от прилагането на ал.2. Корекцията се извършва по реда на чл.10, ал.1 от ППЗДДС. Съгласно чл.10, ал.1 от ППЗДДС, когато данъкът за вътреобщностното придобиване по чл.62, ал.2 от закона е начислен с протокол по чл.117, ал.2 от закона, и в последствие лицето е осъществило вътреобщностното придобиване, се снабди с документа по чл.9, ал.1 от ППЗДДС, лицето коригира резултата от прилагането на чл.62, ал.2 от ЗДДС чрез анулиране на протокола по чл.117, ал.2, с който данъкът е начислен. За анулирането не се издава нов протокол. Протоколът се анулира най- късно на последния ден от данъчния период, през който лицето се е снабдило с документа по чл.9, ал.1 от ППЗДДС.
Предвид гореизложеното, за придобитите стоки от регистрираното за целите на ЗДДС дружество от Гърция, следва да бъде съставен протокол по чл.117 от ЗДДС, който българското дружество отразява в колона 9 на дневника за покупки за м. октомври 2011г.Тъй като в случая не са налице основания за прилагане на чл.15 от ЗДДС, последващитедоставки на стоки ( в случай, че контрагентае регистрирано за целите на ДДС лице в държава членка на ЕС) следва да се документират от българското дружество съобразно данъчното законодателство на Гърция, откъдето дружеството осъществява облагаеми доставки.
Фактурите, издадени на българското дружество от гръцкия доставчик са документи, удостоверяващи извършената сделка от прехвърлителя, регистриран за целите на ДДС в Гърция, но същите не следва да се отразяват в отчетните регистри на българското дружество, което е придобило стоките.По силата на чл.112 от ЗДДС тези документи не следва да се посочватв дневника за покупки на българското дружество.
Протоколите, издадени за придобиването настоките следва да се анулират по реда на чл.10, ал.1 от Правилника за прилагане на ЗДДС.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и осигурителното законодателство при изпращането на персонал за работа в Словакия.

Изх. № 24-35-1 Дата: 05.01.2015 год.ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 2, т. 5;ЗДДФЛ, чл. 52.Регламент 883/2004, чл. 12(1);Регламент 987/2009, чл. 14(1);Регламент 987/2009, чл. 14(2);Регламент 987/2009, чл.

ЗДДС, чл.13, aл. 6

5_53-02-371/27.10.2011 г.ДДС, чл. 13, ал.6 В подаденото от Вас писмо, постъпило в дирекция ОУИ ….e изложена следната фактическа обстановка: Дружеството Ви е регистрирано по ЗДДС

Задължение за подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ и за внасяне на дължимите осигурителни вноски по българското законодателство от физическо лице, което живее и реализира доходи от упражняване на свобо

ОТНОСНО:Задължение за подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ и за внасяне на дължимите осигурителни вноски по българското законодателство от физическо лице, което живее

ЗОДФЛ, чл.12, aл. 1, т. 1, буква б

2_ 1146/02.04.07г.ЗОДФЛ чл. 12, ал. 1, т. 1, б.”б”Отправено е запитване, в което е поставен въпрос свързан с приложението на разпоредбите на чл. 12, ал.

Писмо с Изх. Данъчни последици във връзка с работа на български граждани за чуждестранен работодател на територията на България по време на световната пандемия COVID-19; Във Вашето запитване с

Изх. № М-26-П-10Дата: 20.04.2021 год. ЗДДФЛ, чл. 8, ал. 2; ЗДДФЛ, чл. 24; ЗДДФЛ, чл. 42, ал. 1; ЗДДФЛ, чл. 50, ал. 3; ДР на