НАРЕДБА Н-18, чл.39, aл. 5,НАРЕДБА Н-18, чл.39, aл. 6,НАРЕДБА Н-18, чл.39, aл. 7,НАРЕДБА Н-18, чл.41, aл. 1,НАРЕДБА Н-18, чл.41, aл. 2,НАРЕДБА Н-18, чл.33, aл. 1,НАРЕДБА Н-18, чл.33, aл. 2

2_1196/12.07.2012 г.
Наредба № Н -18/2006г. от МФчл.33, ал.1 и 2
Наредба № Н -18/2006г. чл. 39, ал. 5, ал.6 и ал.7
Наредба № Н -18/2006г. чл. 41, ал. 1 и ал.2
Отправили степисмено запитване. В запитването стеизложили следната фактическа обстановка: Една от дейностите на дружеството Ви е покупко-продажба на валута. В края на всеки работен ден, изготвяте регистрационен опис, съгл. Приложение 8, към чл.14, от Наредба№4. Приключвате и касовия апарат, чрез извеждане на дневен финансов отчет, като в група А са получените левове от продажба на валута, а в група Б, съответно равностойността на закупената валута в левове, които клиентът е получил. Срещате затруднение при попълване на касовата книга в края на деня. Искате да Ви се разясни, какво следва да се отразява във всяка една от графите, съдържащи се в карето „Общо за деня”, както и къде следва да се отразяват оборотите по група А и Б. Необходимо ли е отписване в края на деня на наличността на валута и левовата и равностойност в касовата книга? Как следва да бъде отразено движениeто на парични средства, свързано с преводи от и към чужбина чрез Western Union?
Съгласно чл. 39, ал. 5 на Наредба № Н -18/2006г. от МФ, за всяко устройство се води прономерована и прошнорована книга за дневните финансови отчети в единствен екземпляр, която се съхранява в търговския обект. Книгата е за календарната година и съдържа отделна страница за всеки календарен ден от годината. Отпечатаните дневни финансови отчети с нулиране и запис във фискалната памет се съхраняват в хронологичен ред в книгата. След края на всеки месец и година задълженото лице отпечатва съкратен отчет на фискалната памет на ФУ за съответния период, които отчети същосе съхраняват в книгата на страницата за датата на последния ден от периода/чл.41, ал.1 и ал.2 от Наредба № Н -18/2006г. от МФ/. Няма законовоутвърденобразец на книга за дневните финансови отчети на фискалното устройство. Съгласно разпоредбите на Наредба № Н -18/2006г. от МФ в нея се вписва следното:
1. На първа страница на книгата се отразяват данните на задълженото лице, наименованието и адресът на търговския обект, описват се кочаните с касови бележки и данни от въвеждане в експлоатация, индивидуалните номера на ФУ, както и промените на данните в деня на настъпване / чл. 39, ал. 5 на Наредба № Н -18/2006г. от МФ/
2. Дните, в които обекта не е работил се вписват на съответната страница на книгата с текст „неработен ден”, а когато няма регистрирани продажби, подлежащи на регистрация се вписва ”няма регистрирани продажби”, като тези вписвания се удостоверяват с подпис./чл. 39, ал. 6 и ал.7 на Наредба № Н -18/2006г. от МФ/
3. Единствено при фискални устройства, които не притежават операциите“служебно въведени“ или “служебно изведени“ суми,в книгата за дневните финансови отчети се отбелязва всяка промяна на касовата наличност, извън случаите на продажби (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) в момента на извършването й с точност до минута. Ако фискалното устройство има тези операции,те се регистрират в него, а не в книгата за дневните финансови отчети / чл.33, ал.1 и 2на Наредба № Н -18/2006г. от МФ/ .
Следователно във връзка с гореизложеното, във водена от Вас книга за дневните финансови отчети на ФУ,Виенямате задължение да попълвате графа „Общо за деня”, нито да вписвате оборотите по групи А и Б, не е необходимо да посочвате и наличността във валута, както и левовата равностойност в края на деня.
Въпросът Ви, как следва да бъде отразено движението на парични средства, свързани с преводи от и към чужбина чрез Western Union е твърде неясен. Ако искатеда получите отговор на този въпрос следва да уточните: Вашето дружествопредставител ли е наплатежна институция /извършвате ли от името на лицензирана от БНБ платежна институция дейност по предоставяне на парични преводи/? Вписани ли сте в регистъра по чл.17 от ЗПУПС като представител на платежната институция? Какво разбирате поддвижение на парични средства, свързани с преводи от и към чужбина чрез Western Union? Опишете подробно, каква е организацията на движението на тези парични средства! ‘

Оценете статията

Вашият коментар