НАРЕДБА Н-18, чл.4, т. 1

Изх. № 94-А-291
Дата: 14.09.2010 год.
Наредба Н-18, чл. 4, т. 1
В деловодството на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмено запитване, заведено с вх. № 94-А-291 от 02.08.2010 г.
Съгласно изложената фактическа обстановка Вие сте земеделски производител. Занимавате се с отглеждане на овощни насаждения. Във връзка с данъчната и счетоводна отчетност при продажбата на собствената и непреработена продукция от отглежданите насаждения за Вас възникват неясноти, по които искате да бъдат направени разяснения. Според писмото за Вас не е ясно подлежат ли на регистриране чрез фискално устройство продажбите на собствена и непреработена селскостопанска продукция, извършвани от земеделски производител на/от открита площ или паркомясто на територията на лицензираните стокови борси, тържища и пазари на производители? По конкретно задавате въпросите:
1.Счита ли се наетото/предплатеното от земеделски производител място за паркиране на територията на лицензираното стоково тържище, респективно на лицензирания пазар на производителите търговски обект по смисъла на § 1, т.41 от Допълнителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност?
2.Задължено ли е физическо лице, което е регистрирано като земеделски производител и не е търговец по смисъла на Търговския закон, при продажба на собствена и непреработена продукция от наетото/предплатеното от него място за паркиране на територията на лицензираното стоково тържище, респективно на лицензирания пазар на производителите да издава фискална касова бележка от фискално устройство по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица или е достатъчно издаването на документ, съдържащ реквизитите по чл.7, ал.1 от Закона за счетоводството?
Съобразявайки относимата нормативна уредба, по поставените от Вас въпроси и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите правя следните разяснения:
Задължението за използване на фискални устройства за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства се регламентира с разпоредбата на чл.118, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), съгласно която всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), независимо дали е поискан друг данъчен документ.
Съгласно чл. 9, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица данъчно задължените лица са длъжни да регистрират и отчитат извършените продажби на стоки и услуги чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство по ред, определен с наредба на министъра на финансите, освен когато заплащането се извършва по банков път или чрез прихващане.
Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства от 13.12.2006 г. (обн. ДВ. бр.106/2006г., изм. бр.7/2007г., бр.79/2007г., бр.77/2009г., бр.49/2010г.) , издадена на основание чл. 118> ал. 2 и 4 от ЗДДС и чл. 9, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) определя условията, редът и начинът за работа с ФУ.
Съгласно чл.2, ал.1 от Наредба № Н-18/2006 г. за целите на тази наредба “фискално устройство“, “търговски обекти“ и “фискална касова бележка (фискален бон)“ са тези по § 1, т. 40 и 41 от допълнителната разпоредба и чл. 118, ал. 3 от ЗДДС.
В § 1, т. 41 от допълнителната разпоредба на ЗДДС е дадена дефиниция на понятието “търговски обект“ – всяко място, помещение или съоръжение (например: маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели (например: офис, жилище или други подобни), да е част от притежаван недвижим имот (например: гараж, мазе, стая или други подобни) или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.
Лицата, респективно дейностите, които са освободени от задължително регистриране на оборотите от продажби чрез ФУ са изброени в чл.4 и чл.5 от Наредба № Н-18/2006 г. По силата на чл. 4, т.2 не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ физическо лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон и което извършва продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция, с изключение на продажби във или от търговски обекти в лицензираните стокови борси и тържища или закрити помещения, като магазин, склад или други подобни.
Следователно физическо лице, което извършва продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция ще бъде освободено от задължително регистриране на оборотите от продажби чрез ФУ ако отговаря едновременно на следните изисквания:
-не е търговец по смисъла на Търговския закон;
-извършва продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция;
-търговския обект не се намира на територията на лицензирана стокова борса и
тържище или не е закрито помещение, като магазин, склад или други подобни.
Съгласно изложената фактическа обстановка Вие извършвате продажби от лицензирано стоково тържище, респективно на лицензирания пазар на производителите следователно за Вас съществува задължение за издаване на фискална касова бележка от ФУ.
Хипотезата на чл. 9, ал.2 от ЗДДФЛ за издаване на документ за придобитите доходи по чл. 10, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗДДФЛ, съдържащ реквизитите по чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството е приложима за данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от ФУ съгласно чл. 9, ал. 1 от ЗДДФЛ.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар