идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС на физическо лице -земеделски производител

Изх. № 94-А-203
Дата: 07.10.2008 год.
ЗДДС, чл. 94;
ППЗДДС, §1, ал. 1;
ППЗДДС, § 1, ал. 2.
Относно: идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС на физическо лице -земеделски производител
Във връзка с Ваша жалба, относно идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС на физическо лице – земеделски производител, имайте предвид следното:
Съгласно разпоредбата на чл. 94 от ЗДДС вписването на лицата в специалния регистър за целите на облагането с ДДС е особено регистрационно производство извършвано от органите на НАП, във връзка с което регистрираните лица получават отделен идентификационен номер за целите на ДДС, пред който е поставен знакът “ВG“.
На основание §1, ал. 1, точка 4 от ДР на ППЗДДС (нова – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона на регистрираните по закона лица е идентификационният номер по §1, ал. 1, т. 1 от ДР на ППЗДДС, пред който е поставен знакът “ВG“.
Физическите лица, които подлежат на регистрация по реда на ЗДДС, следва да имат само един идентификационен номер за целите на ЗДДС, независимо от броя на наличните вписвания по реда на Закона за регистър БУЛСТАТ или вписването им в търговския регистър по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). От друга страна, регистрационното производство по реда на ЗДДС се извършва от органите на приходната администрация, за да бъде идентифициран еднозначно правният субект, който извършва облагаеми доставки и неговия статус във връзка с прилагането на данъчните режими за облагане на лицата с данък върху добавената стойност.
Ето защо, в случаите, когато физическо лице подлежи на вписване в специалния регистър по реда на ЗДДС, независимо в какво юридическо качество то осъществява независима икономическа дейност – търговец, селскостопански производител, свободна професия, частен съдебен изпълнител и т.н., за целите на облагането с ДДС данъчно задължено лице е физическото лице и съответно физическото лице е правният субект, който подлежи на регистрация по ЗДДС.
В този смисъл е и разпоредбата на § 1, ал. 2 от ДР на ППЗДДС (Нова – ДВ, бр. З от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.), според която физическите лица са длъжни да се идентифицират за целите на закона с получения при регистрацията си
идентификационен номер по ДДС за всички извършвани от тях доставки,
представляващи независима икономическа дейност.
С оглед гореизложеното, и във връзка с описаната в жалбата Ви фактическа
обстановка, че осъществявате дейност само като земеделски производител и не сте
били регистриран по ДДС и не осъществявате дейност като едноличен търговец,
идентификационния номер по ДДС за Вас следва да бъде единният идентификационен
код по БУЛСТАТ § 1, ал.1, т. 1, б. “Б“ отДР на ППЗДДС, пред който е поставен
знак „ВG”.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията

Вашият коментар