НАРЕДБА Н-8, чл.2, aл. 1,КСО, чл.4, aл. 1, т. 1,КСО, чл.4, aл. 2

5_20-00-369/16.10.2014 г.
КСО, чл.4, ал. 2, чл. 4, ал. 1, т. 1;
Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г., към чл.2, ал.1;
В запитването сте изложила следната фактическа обстановка:
От 11.06.2013 г. П с ЕГН55555555 е назначена на трудов договор по чл. 114 от Кодекса на труда (КТ) при осигурителя „А” ЕООД. За периода на заетост от 19.06.2013 г. до 28.02.2014 г. лицето е работило повече от 40 часа месечно.
Във връзка с изложената фактическа обстановкапоставятеследните въпроси:
1. С какъв код “Вид осигурен“ следва да се подаде декларация образец№1 “Данни за осигуреното лице“
(приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредба № Н-8/2005 г.) като се има предвид, че трудовият договор е сключен на основание чл. 114 от КТ, а лицето е работило ровече от 40 часа месечно?
2. Правилно ли е подадена декларация образец №1 (приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредба № Н-8/2005 г.) за лицето П за периода месец 06.2013 г. – месец 02.2014 г.?
Предвид описаната фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Съгласно текста на чл. 114 от КТ, трудов договор може да се сключва и за работа през определени дни от месеца, като това време се признава за трудов стаж.
На основание чл.4, ал. 2 от КСО, работниците и служителите, наети на работа при един работодател за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец или наети на работа при повече работодатели – при всеки от тях за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец, се осигуряват задължително за инвалидност, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест.
Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО, работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни, или 40 часа, през един календарен месец, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица.
Видно от гореизложеното, независимо от обстоятелството, че трудовият договор е сключен на основание чл. 114 от КТ, лицето подлежи на осигуряване по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО.
Сроковете, съдържанието, редът, начинът за събиране и съхраняване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените от тях лица, осигурителни каси, както и от самоосигуряващите се лица за държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и облагаемия доход и данъка за доходи от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) се уреждат с Наредба № Н-8/2005 г.
Съгласно указанията за попълване на декларация образец№1 “Данни за осигуреното лице“
(приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредба № Н-8/2005 г.), в точка 12„Вид осигурен”следва да се попълни код 01 – за работници или служители, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 КСО при един работодател, включително и членове на кооперации, работещи по трудово правоотношение в кооперацията, без обхванатите от следващите кодове.
По втори въпрос:
Предвид спецификата на конкретния случай следва имате предвид указанията за попълване на декларацияобразец№1 “Данни за осигуреното лице“
(приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредба № Н-8/2005 г.), а именно:
В точка13 „Продължаване на осигуряването” – попълва се в една позиция:
– 0 – ако осигуряването продължава от предходен месец;
– 1 – ако лицето е включено в осигуряването през месеца, за който се подават данните.
В точка 14 „Ден, от който осигуряването е възникнало/възобновено” – попълва се в две позиции първият календарен ден в осигуряване.
В точка 15 „Последен ден в осигуряване” в две позиции следва да отразите последният календарен ден в осигуряване при всяко прекъсване или прекратяване на осигуряването.
В точка 16 „Дни в осигуряване – общо”, тъй като лицето не е осигурявано всички работни дни през месецав позиция 1 следва да попълните „1”.
В позиции 2 и 3 се попълва общият брой работни дни в осигуряване.
Тъй като лицето има неколкократни прекъсванияи възобновявания на осигуряването през всеки един от месеците на периода 06.2013 г.-02.2014 г., същите следва да се отразят в отделни декларации образец№1 “Данни за осигуреното лице“
(приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредба № Н-8/2005 г.).
Следва да имате предвид, че извършването на проверки не е в компетентността на отдел ДОП при дирекция ОДОП при ЦУ на НАП.’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Писмо с Изх. №20-00-336; 02.09.2019 г.

Изх. №20-00-33602.09.2019 г. В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-336/20.08.2019 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона

bilgi