fbpx

НАРЕДБА Н-8, чл.2, aл. 1,КСО, чл.6, aл. 2,КСО, чл.4,КСО, чл.4а,КСО, чл.4, aл. 1, т. 7

5_ 20-00-186/12.06.2012г.
КСО, чл.4 и чл.4а, чл.4, ал.1, т.7, чл.6, ал.2;
Наредба Н-8/29.12.2005г., чл. 2, ал. 1;
В запитването с изложенаследнатафактическа обстановка:
Лице е назначено от съда като синдик в няколко дружества. Във всяко от тяхго осигуряватна различно основание.
Във връзка с възникналия казусса поставени следните въпроси:
Как следва да се осигуряват синдиците на търговски дружества в несъстоятелност?
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към нея нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл.10, ал.1 от кодекса, осигуряването възниква от деня, в който лицатазапочват да упражняват трудова дейност по чл.4 и чл.4а от КСО и продължава до прекратяването и.
Синдиците задължително се осигуряват за всички осигурени социални рискове, съгласноразпоредбата на чл.4, ал.1, т.7 от КСО.
На основание чл.6, ал.2 от КСО, доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените, както и други доходи от трудова дейност.
Предвид разпоредбата на чл.6, ал.3 от кодекса, осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по чл.6,ал. 2, т. 3 от КСО.
Аналогична е и разпоредбата на чл.1, ал.5 от НЕВДПОВ,съгласно която осигурителните вноски за лицата, работещи по договори за управление и контрол на търговски дружества, еднолични търговци, неперсонифицирани дружества, както и за синдиците и ликвидаторите, се внасят върху полученото, начисленото, но неизплатено или неначислено възнаграждение, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя.
Синдиците не са лица, работещи по трудови правоотношения и за тяхне се подават уведомления по реда на Наредба №5/29.12.2002г.
 Сроковете, съдържанието, редът, начинът за събиране и съхраняване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените от тях лица, осигурителни каси, както и от самоосигуряващите се лица са уредени с Наредба № Н-8 от 29.12.2005г.
За синдиците се подава декларация образец № 1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба Н-8/29.12.2005г.) с попълнен код 10 в точка 12 „Вид осигурен”.
Въпросите, касаещи издаване на документи за осигурителен стаж са от компетентност на Националния осигурителен институт.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка /и представени документи/. В случаите, когато в производство, възложено по ДОПК се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top