НАРЕДБА Н-8, чл.3, aл. 1, т. 1, буква а,НЕВД, чл.1, aл. 3

5/20-00-316/20.08.2014г.
Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г., чл. 3, ал. 1, т. 1, буква„а”;
НЕВДПОВ, чл.1, ал. 3;
В запитването сте изложили следната фактическа обстановка:
Дружеството работи при сумирано отчитане на работното време за период от 6 месеца. Съгласно указанията за попълване на декларации образец № 1“Данни за осигуреното лице“
(приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредба № Н-8/2005 г.), за всеки от месеците от периода доходът, деклариран вт. 21 не следва да е съобразен с минималния осигурителен доход за съответната длъжност. След изтичане на периода на сумарното отчитане на работното време следва да се подадат декларации образец № 1
(приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредба № Н-8/2005 г.) с код “Корекция“, като в позиции 1, 2, 3, 4 и 5 на т. 16 следва да се попълнят преизчислините работни дни за всеки от месеците, а в точки от 17 до 34 – коригираните данни.
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1. При подаване надекларации образец № 1
(приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредба № Н-8/2005 г.) с код “Корекция“ след изтичане на периода на сумарното отчитане на работното време, осигурителният доход, деклариран в т. 21 следва ли да е съобразен с минималния осигурителен доход за съответната длъжност?
2. За служителите, чиито трудови договори са прекратени преди изтичане на периода на сумарното отчитане на работното време, кога следва да се подадедекларации образец № 1
(приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредба № Н-8/2005 г.) с код “Корекция“ за отработените месеци?
Предвид описаната фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Съгласно чл. 142, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ), работодателят може да установи сумирано изчисляване на работното време – седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца. Сумираното отчитане на работното време е форма на отчитане (изчисляване) на работното време, при която установената нормална продължителност на работното време се спазва средно за определен по-продължителен период от време. Работодателят е длъжен в края на отчетния период да отчете времето, отработено от конкретния работник, като часовете, получени над определената норма часове, се считат за извънреден труд и следва да се отчетат по реда на чл. 149 КТ в специална книга.
Сроковете, съдържанието, редът, начинът за събиране и съхраняване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените от тях лица, осигурителни каси, както и от самоосигуряващите се лица за държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и облагаемия доход и данъка за доходи от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) се уреждат с Наредба № Н-8/2005 г.
При сумирано изчисляване на работното време за период по-дълъгот един месец, в т. 12 „Вид осигурен“ на декларация образец № 1“Данни за осигуреното лице“
(приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредба № Н-8/2005 г.) се попълва код 16, включително и за лицата, работещи по условията на първа и втора категория труд. В т. 16 „Дни в осигуряване – общо“ се попълва 20 000. Точки от 16.1 до 16.8 включително не се попълват. Попълват се и всички останали данни в точки от 17 до 34 включително.
При попълването на декларация образец 1 (приложение № 1 към чл.2, ал.1 от Наредба № Н-8/2005 г.), след изтичането на периода на сумираното отчитане,се извършва преизчисление и прехвърляне на часовете от графика и съответстващия им доход съобразно работните дни по календар. За всеки месец от периода на сумираното отчитане се подава коригиращадекларация образец 1 (приложение № 1 към чл.2, ал.1 от Наредба № Н-8/2005 г.), като в т. 12 „Вид осигурен“ се попълва код 16. В позиции 1, 2, 3, 4 и 5 на т. 16 се попълват преизчислените работни дни в осигуряване за всеки месец от периода.
Следва да имате предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ) осигурителните вноски за лицата, работещи по трудови правоотношения, се внасят върху получените, начислените и неизплатени трудови възнаграждения или неначислените възнаграждения, включително възнагражденията за отпуските по чл. 155 – 157, 159, 161, 162, 166, 168 – 170 и 319 от Кодекса на труда, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване(ЗБДОО) за съответната година.
Минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя за лицата, които не са отработили всичките дни през месеца или са се намирали в отпуски, извън посочените в ал. 2, се определя пропорционално на отработените дни и дните по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване през месеца. В тези случаи минималният месечен осигурителен доход се определя, като минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя се раздели на броя на работните дни през месеца и получената сума се умножи по броя на отработените дни и дните на отпуските, посочени в ал. 2, за които е изплатено, начислено, но неизплатено или неначислено възнаграждение (аргумент чл.1, ал. 3 от НЕВДПОВ) .
С оглед на гореизложеното, при попълване на точка 21 „Осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски, включително сумата по чл. 40, ал. 5 КСО, с изключение на сумата по т. 19” на декларация образец 1 (приложение № 1 към чл.2, ал.1 от Наредба № Н-8/2005 г.) следва да се попълни осигурителен доход не па-малък от прага за съответната длъжност, включително сумата по чл. 40, ал. 5 КСО. При попълване на данните не се включва сумата по т. 19 „Сума за социални разходи, върху която се дължат осигурителни вноски”.
По втори въпрос:
ВНаредба № Н-8/2005 г. не е предвидена възможност да се подава коригиращадекларация образец 1 (приложение № 1 към чл.2, ал.1 от Наредба № Н-8/2005 г.) преди приключване на периода на сумираното отчитане на работното време.Предвид обстоятелството, че прекратяването на трудовото правоотношение води до прекратяване на осигуряването, същото следва да се отрази в декларация образец 1 (приложение № 1 към чл.2, ал.1 от Наредба № Н-8/2005 г.) за месеца, през който служителят е напуснал иследва да се подадат коригиращи декларации, отразяващи действително отработеното време към този момент.
Тъй като няма изрична разпоредба, регламентираща сроковете за подаване надекларация образец 1 (приложение № 1 към чл.2, ал.1 от Наредба № Н-8/2005 г.) преди приключване на периода на сумираното отчитане на работното време, следва да се приложи общата разпоредба за подаване на декларация образец 1, регламентирана в чл. 3, ал. 1, т. 1, буква„а” от Наредба № Н-8/2005 г. – до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на рекламна дейност, извършвана от юридическо лице с нестопанска цел, във връзка с Национална програма за подпомагане на лозаро-ви

Изх. № 15-00-22Дата:14.09.2016 год.ЗДДС, чл. 26, ал. 3, т. 2;ЗДДС, чл. 69, ал. 1. ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ЗДДС, чл.21, aл. 2,ЗДДС, чл.39

2_477/05.03.2010 г.ЗДДС чл.39; 21,ал.2 1.Следва ли участието Ви като изследовател в клинични проучвания -дейност, регламентирана в чл.2, ал.3 от Закона за лечебните заведения, да се

Писмо с Изх. № № 26-Т-166; Дата: 21.09.2018 год.; ДОПК, чл. 128; ДОПК, чл. 129; ДОПК, чл. 169, ал. 3а; ЗМДТ, чл. 4.; В Централно управление на Националната агенция за приходите (Н

Изх. № № 26-Т-166Дата: 21.09.2018 год.ДОПК, чл. 128;ДОПК, чл. 129;ДОПК, чл. 169, ал. 3а;ЗМДТ, чл. 4. В Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП)

НАРЕДБА Н-18, чл.4, т. 7,НАРЕДБА Н-18, чл.4, т. 3,НАРЕДБА Н-18, чл.39а,НАРЕДБА Н-18, aл. 1, т. 3, параграф 59

2_162/30.01.2012 г.Наредба №Н-18/13.12.2006 гчл.4, т.7 Наредба №Н-18/13.12.2006 гчл.4, т.3Наредба №Н-18/13.12.2006 гчл.39аПЗР на НИД наНаредба №Н-18/13.12.2006 г.§59, ал.1, т.3.Описали сте, чеупражнявате патентна дейност ”фризьорски услуги” и

paste