ЗЗО, чл.34,ДОПК, чл.129,ЗЗО, чл.33, aл. 1, т. 3

5/23-29-117/14.10.2011г.

ЗЗО, чл.33, ал.1, т.3 / в сила до 31.01.2011г./, чл.33 , ал.1, т.3, чл.34;
ЗЧРБ, чл.23, ал.1;
ДОПК, чл.129;
Фактическа обстановка: Работодател е наел чужд гражданин с разрешение за продължително пребиваване на територията на Република България. Внасяни са здравни осигуровки.
Въпрос: Дължими ли са вноските и ако не-как следва да се възстановят?
Кръгът на осигурените лица по смисъла на Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ е регламентиран в чл.33 от ЗЗО.
Съгласно чл.33, ал.1, т.3 / в сила до 31.01.2011г./ от цитираната разпоредба, задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ са чуждите граждани или лицата без гражданство, на които е разрешено постоянно пребиваване в Република България, освен ако е предвидено друго в международен договор, по който Република България е страна.
Задължението за осигуряване възниква от датата на получаването на разрешение за постоянно пребиваване, на основание чл.34, ал.1, т.2 от ЗЗО.
Видно от разпоредбите на чл.33 и чл.34 от ЗЗО, на задължително здравно осигуряване до 31.01.2011г. подлежат единствено чуждите граждани, на които е издадено разрешение за постоянно пребиваване на територията на Република България.
С промяната на чл.33 , ал.1, т.3 от ЗЗО, в сила от 01.02.2011г., задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса са чуждите граждани или лицата без гражданство, на които е разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, освен ако е предвидено друго в международен договор, по който Република България е страна.
На основание чл.23, ал.1 от Закона за чужденците в Република България, чужденците пребивават в Република България:
1. краткосрочно – до 90 дни от датата на влизането в страната; срокът може да бъде продължен еднократно от службите за административен контрол на чужденците по причини от хуманитарен характер;
2. продължително – с разрешен срок до една година;
3. дългосрочно – с разрешен първоначален срок 5 години и възможност за подновяване след подадено заявление;
4. постоянно – с разрешен неопределен срок.
Съгласноновата разпоредба на чл.34, ал.1, т.2 от ЗЗО /в сила от 01.02.2011г./, задължението за осигуряване за лицата по чл. 33, ал. 1, т. 3възниква от датата на получаването на разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване.
От изложената в запитването фактическа обстановка е видно, че лицето Ф …… има разрешение за продължително пребиваване на територията на страната и не попада в хипотезата на чл.33, ал.1, т3 от ЗЗО, съответно за него не се дължат здравноосигурителни вноски.
Възстановяването на недължимо внесените здравноосигурителнивноски за сметка на лицето следва да се извърши по реда на чл.129 от ДОПК, понегово искане.
По отношение на недължимо внесени осигурителни вноски за сметка на осигурителя може да се извърши прихващане или възстановяване по инициатива на орган по приходите или по искане на работодателя.
Искането за прихващане или възстановяване се разглежда, ако е подадено до изтичането на 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване, освен ако в закон е предвидено друго.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗДДС

20-27-31/04.03.2009ЗДДС, Кохезионен фонд Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ”….., изразяваме следното становище: Съгласно представената фактическа обстановка, на 17,06,2008 г. сте сключили договор

данъчно облагане и задължително обществено осигуряване на адвокат, съдружник в адвокатско дружество

3_349/07.02.2014 г.ЗКПОчл.1, т.1ЗДДФЛчл.38, ал.1, т.2ЗДДФЛчл.46, ал.3КСОчл.4, ал.3, т.2НЕВДчл.3, ал.3, т.2Относно: данъчно облагане и задължително обществено осигуряване на адвокат, съдружник в адвокатско дружествоСпоред изложеното в запитването,

правната квалификация, реда за обжалване, компетентния орган и пр., свързани с удостоверенията за данъчна оценка на недвижими имоти, Ви уведомяваме

Изх. № 06-00-35София 15.12.2006ДО ………………….Уважаеми г-н ……………….,В отговор на поставените въпроси относно правната квалификация, реда за обжалване, компетентния орган и пр., свързани с удостоверенията за

Прилагане разпоредбите на Наредба №Н-8 от 29 декември 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

1000 София, бул. “Княз Дондуков” № 52 Телефон: (02) 98591 Факс: (02) 9870827 Изх. № 26-М-181 Дата: 05.10.2012 год. КТ, чл. 160; КТ, чл. 224;

rehber