НАРЕДБА Н-8, чл.3, aл. 1, т. 2, буква а,НАРЕДБА Н-8, чл.3, aл. 3, т. 2

5_ 94-00-262/21.12.2012 г.
Наредба № Н-8 от 29 декември 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица(Наредба № Н-8 ), чл.3, ал. 1, т. 2, б. „а, чл. 3, ал. 3, т. 2.
Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
Лице упражнява свободна професия от 1996 г. и внася дължимите вноски за здравно и социално осигуряване.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. От коя дата възниква задължение за самоосигуряващите се лица да подават декларация образец 1 „Данни за осигуреното лице” (приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-8)?
2. Кои суми се попълват на ред 10 „Дължими вноски за ДОО” и ред 14 „Дължими вноски за здравно осигуряване” надекларация образец 6 (приложение № 4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба № Н-8)?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Сроковете, съдържанието, редът, начинът за събиране и съхраняване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените от тях лица, осигурителни каси, както и от самоосигуряващите се лица се уреждат с Наредба № Н-8/29.12.2005 г..
Съгласно разпоредбата на чл.3, ал. 1, т. 2, б. „а” от Наредбата, самоосигуряващите се лица следва да подават декларация образец 1„Данни за осигуреното лице” (приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-8) не по-късно от 10 дни след внасянето на дължимите авансово осигурителни вноски за съответния месец.
По втори въпрос:
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2. Наредба № Н-8, самоосигуряващите се лица подават декларация образец 6 (приложение № 4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба № Н-8)еднократно до 30 април за:
а) дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година;
б) задължителните осигурителни вноски върху осигурителен доход, формиран по реда на чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), от получени доходи за извършена дейност през минали години, различни от предходната;
Предвид текста начл. 6, ал. 8 от КСО, окончателният размер на месечния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателните осигурителни вноски се дължат от осигурените лица върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд “Пенсии“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срока за подаване на данъчната декларация. Годишният осигурителен доход се определя като разлика между декларирания или определения с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски. Когато с данъчната декларация за предходната година са декларирани доходи, получени за извършена дейност през минали години, или е определен с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по-висок или по-нисък облагаем доход, лицето подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната година.
Видно от гореизложеното, в декларация образец 6 (приложение № 4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба № Н-8)следва да се включат авансовите вноски и вноските от годишно изравняване на дохода за съответната година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Становище на НАП с Изх. № 53-00-10 от 24.04.2018 г.

Изх. № 53-00-1024.04.2018 г. В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-00-10/22.01.2018 г., във връзка с прилагането разпоредбите

Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство във връзка с придобиване на доходи от местни физически лица по договори за клинични изпитвания.

лни вноски върху тези възнаграждения също не се удържат и внасят от възложителя, а от самоосигуряващото се лице по реда на чл. 6, ал. 8

връчване (нотификация) на Решения (Актове за прихващане или възстановяване) относно Искания за възстановяване на начислен от регистрирано по ЗДДС лице данък върху добавена стойностна за закупени от да

Изх. № 03-00-74Дата: 12.09.2011 г. Наредба № Н-9/16.12.2009 год., чл. 11Относно: връчване (нотификация) на Решения (Актове за прихващане или възстановяване) относно Искания за възстановяване на

rehber