НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 2,НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 3,КСО, чл.10,КСО, чл.6, aл. 9,КСО, чл.6, aл. 10,НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 1,КСО, чл.6, aл. 7, т. 2

5_ 94-00-98/24.06.2009г.
НООСЛБГРЧ, чл.1, ал.1, ал.2, ал.3;
КСО, чл.10, чл.6, ал.9, чл.6, ал.10, чл.6, ал.7, т.2;
Фактическа обстановка: Лице е съдружник в ЕООД и е и земеделски производител. Друго лице работи по трудово правоотношение и е и земеделски производител.
Въпрос: върху какъв осигурителен доход следва да се осигуряват лицата за извършваната от тях земеделска дейност?
Редът за осигуряване на самоосигуряващите се лица е регламентиран в Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина /НООСЛБГРЧ/.
Съгласно чл.1, ал.1 от цитираната наредба, задължението за осигуряване еднолични търговци, съдружници в търговски дружества, собственици на ЕООД, физически лица-членове на неперсонифицирани дружества, земеделски производители, лица, упражняващи по регистрация свободна професияили занаятчийска дейност възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.
Аналогичен е и текстът на чл.10 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/,съгласно който осигуряването възниква от деня, в който лицата започнат да упражняват трудова дейност по чл.4 и продължава до прекратяването и.
Започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се установяват с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП), подадена до компетентната териториална дирекция на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството, съгласно разпоредбата на чл.1, ал.2 от Наредбата.
На основание чл.2, ал.3 самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски за едно от основанията по избор на лицето. При промяна на основанието или идентификационния код, по който се провежда осигуряването, се подава декларация по утвърдения образец.
Във връзка с гореизложеното, тъй като сте самоосигуряващо се лице във „Форест Продукт” ЕООД и земеделски производител, следва да се осигурявате на едно от двете основания по Ваш избор.
След приключване на годината следва да определите окончателен размер на осигурителния доход.
Окончателният размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица се определя по данъчната декларация. Осигурителните вноски се внасят в размерите, определени за фонд “Пенсии“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срока за подаване на данъчната декларация, като се изчисляват помесечно върху разликата между избрания осигурителен доход и средномесечния осигурителен доход за периода, за който е упражнявана дейността през предходната календарна година, но не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година.
Важно е да имате предвид, че регистрираните земеделски производители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност, на основаниечл.6, ал. 9 от КСО.
Относно лицата, които са земеделски производители и в същото време са осигурени на друго основание следва да се има предвид разпоредбата на чл.6, ал.10 от КСО.
Съгласно цитираната разпоредба, за лицата, които получават доходи от дейности но различни основания по чл.4 от КСО, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния размер на осигурителния доход, по следния ред:
-доходи от дейности на лицата по чл.4, ал.1 и ал.2;
-осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или неперсонифицирани дружества, упражняващи свободно професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производителии тютюнопроизводители;
-доходи за работа без трудово правоотношение;
Съгласно разпоредбата на чл.6, ал.7, т.2 от КСО, регистрираните земеделски производители дължат авансови вноски върху месечен осигурителен доход междупетдесет на сто от минималния /130,00 лева/ и максималния месечен размер /2000,00 лева/ на дохода, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Прилагане на чл. 41 от ЗДДС.

Относно: Прилагане на чл. 41 от ЗДДС.В Дирекция ”ОУИ” – Пловдив постъпи писмено запитване с вх. № ……../22.03.2012 г., препратено за отговор по компетентност от

използване на различни СУПТО от едно задължено лице в различни търговски обекти в съответствие с Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

Изх. № М-24-38-86Дата: 14.01.2020 год. Наредба № Н-18/2006 г., чл. 52з, ал. 3; Наредба № Н-18/2006 г. – Приложение № 29 ОТНОСНО: използване на различни

приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.07.2020 г.

Изх. № 20-00-100Дата: 29.06.2020 год. ЗДДС, чл. 66, ал. 2; ДР на ЗДДС, § 1, т. 98; ДР на ЗДДС, § 1, т. 99; ДР

Прилагане на норми от ЗКПО и ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Прилагане на норми от ЗКПО и ЗДДФЛВ Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. №……./15.02.2018 г. Изложена е следната фактическа

rehber