НАРЕДБА Н-8, чл.3, aл. 3, т. 2, буква а,НАРЕДБА Н-8, чл.2, aл. 2, т. 2,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 5

5_ 23-22-725/24.06.2009г.
ЗЗО, чл.40, ал.1, т.5;
Наредба № Н-8, чл.2, ал.2, т.2, чл.3, ал.3, т.2, буква „а”;
Фактическа обстановка: Самоосигуряващо се лице излиза в отпуск поради бременност и раждане и внася дължимите здравноосигурителни вноски.
Въпрос: Следва ли да включи внесените вноски в декларация образец № 6?
На основание чл.40, ал.1, т.5 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/, за лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, здравноосигрителните вноски се дължат върху минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.
Вноските са за сметка на работодателя и са равни на дължимата от него част от вноската, като се внасят едновременно с изплащането на месечното възнаграждение. Осигурителните вноски за лицата, които се осигуряват за своя сметка, са в същия размер и се внасят до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, върху минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съответно за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
Сроковете, съдържанието, редът, начинът за събиране и съхраняване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените от тях лица, осигурителни каси, както и от самоосигуряващите се лица за държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и облагаемия доход и данъка за доходи от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) се уреждат с Наредба № Н-8 /29.12.2005г., издадена от министъра на финансите.
На основание чл.2, ал.2, т.2 от Наредбата, работодателите, осигурителите, както техните клонове и поделения, самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на НАП декларация образец №6, в която вписват общия размер на дължимите осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” за всички лица, подлежащи на осигуряване, и общия размер на дължимия данък за внасяне по трудовите правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ.
Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал.3, т.2, буква „а” от Наредба № Н-8 /29.12.2005г, самоосигуряващите се лица подават декларация образец № 6 в компетентната ТД на НАП еднократно да 30 април, като отразяват дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година.
Във връзка с гореизложеното, считаме, че самоосигуряващото се лице следва давпише в декларация образец № 6общия размер на дължимите здравноосигурителни вноски за периода на бременност и раждане.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Прилагане на ЗКПО

ОТНОСНО: Прилагане на ЗКПОВ Дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …. 07.02.2018 г., в което описвате следната фактическа обстановка:Читалище отдава под наем

право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за получени доставки на стоки, използвани за извършване на облагаеми доставки на услуги, включващи но

Изх. № 24-34-119Дата: 30.09.2014 год.ЗДДС, чл. 12;ЗДДС, чл. 66, ал. 2;ЗДДС, чл. 69, ал. 1;ЗДДС, чл. 70, ал. 1, т. 1;ЗДДС, чл. 70, ал. 1,

КСО, чл.6, aл. 8,ЗДДФЛ, чл.30

2_981/09.04.2009г.ЗДДФЛ – чл.30КСО – чл.6, ал.8 В запитването си описвате следната фактическа обстановка: Вие сте съдружник в ООД и през 2008г. сте се осигурявали върху

Zaman Yolcusu Mini Robot Kitleri 2024