НАРЕДБА Н-18, чл.7,ЗДДС, чл.118, aл. 1,ЗДДС, чл.118, aл. 2,ЗДДС, чл.118, aл. 4,НАРЕДБА Н-18, чл.3, aл. 1,НАРЕДБА Н-18, aл. 1, параграф 59

5_ 23-22-49/05.01.2012г.
Чл.118,ал.1, ал.2 и ал.4 от ЗДДС
Чл.3, ал.1, чл.7 и §59, ал.1 от ПЗР на Наредба № Н -18/2006г. от МФ
Поставен въпрос:
Задължени ли са дружествата, прекъснали временно дейността си, да свързват касовите си апарати с НАП до 31.03.2012 г. ?
Съгласно чл. 118, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ.
Изискването фискалните устройства задължително да имат техническа възможност за установяване на дистанционна връзка с НАП е заложено в разпоредбата на чл. 118, ал. 2 от ЗДДС. Задължението за установяване на тази връзка се отнася за всички ФУ и интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност / ИАСУТД /.
Съгласно чл. 118, ал. 4 от ЗДДС и чл. 1, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г., редът и начинът за установяване на дистанционна връзка на ФУ/ИАСУТД с НАП са включени в предмета на цитираната наредба, като не се допуска работа с ФУ от лицата по чл. 3 от същата без изградена дистанционна връзка на ФУ с НАП, освен в случаите, посочени в Наредбата.
В § 59, ал. 1 от ПЗР на Наредба № Н-18/2006 г. са определени срокове за осъществяване на дистанционна връзка за три отделни групи лица:
До закупуване и въвеждане в експлоатация на ФУ, отговарящо на изискванията за дистанционна връзка задължените лица използват ФУ от модели, одобрени преди изменението на Наредба №Н-18/2006г. като прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти, включително по отношение изискванията към ФУ, въвеждането в/извеждането им от експлоатация. Обръщам внимание, че това може да става до изтичане на посочените в § 59 от ПЗР на Наредба № Н-18/2006 г. срокове за съответното лице.
На основание разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Наредба Н-18 /2006 г. на МФ всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.
Съгласно чл.7 от Наредба №Н-18/2006г. на МФ, лицата по чл. 3 са длъжни да монтират, въведат в експлоатация и използват регистрирани в НАП ФУ от датата на започване на дейността на обекта.
При временно прекъсване на дейността на дружеството и при положение, че срока за установяване на дистанционна връзка с НАП не е изтекъл преди прекъсване на дейността,задължението за осигуряване на връзката ще настъпи от датата на започване на дейността на обекта.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

възникване на данъчно събитие и изискуемост на данъка, Водоползвателят следва да издаде фактура по реда на чл.113 от закона за доставката на услуга по реконструкция на водостоците за цялата сума на до

Изх.№ 21-01-3 от2011 г.чл.26, ал.5, чл.113 от ЗДДСВ писмото е посочено, че по силата на сключен договор дружеството е доставчик на водни маси за производство

ЗДДС, чл.45, aл. 7,ЗДДС, чл.79, aл. 6

5 53-00-368/08.07.2011г.ДДС, чл.45, ал.7 ДДС, чл.79, ал.6В подаденото запитване, постъпило в Дирекция ОУИ е изложена следната фактическа обстановка:Дружеството е взело решение за преустройство на стара

ЗДДФЛ, чл.9, aл. 2

2_ 92/14.01.2010 г. ЗДДФЛчл. 9, ал.2Във Ваше писмено запитване,излагате следната фактическа обстановка: През 2010 година ще трябва да плащате в брой суми по граждански договори

право на приспадане на данъчен кредит, във връзка с доставки по глава Деветнадесета а от ЗДЦС.

Изх. № 24-33-352Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: право на приспадане на данъчен кредит, във връзка с доставки по глава „Деветнадесета а“ от ЗДЦС.УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,Във