НАРЕДБА Н-8, чл.3, aл. 9,НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 1,НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 4,КСО, чл.6, aл. 3,КСО, чл.4, aл. 1, т. 7,НООСЛБГРЧ, чл.3, aл. 5,КСО, чл.4, aл. 3, т. 2,КСО, чл.6, aл. 10,КСО, чл.127, aл. 1

5_ 23-22-887/10.06.2015 г.
НООСЛБГРЧМЛ, чл.1, ал.1-4, ал., чл. 3, ал. 5;
КСО, чл.4, ал.1, т.7, в чл.4, ал.3, т.2, чл.6, ал.3, чл. 6, ал. 10, чл. 127, ал. 1;
Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г., чл. 3, ал. 9;
В запитването сте изложила следнатафактическа обстановка:
Работите по трудово правоотношение и сте осигурена върху максималния месечен размер на осигурителния доход.В края на месец септември 2012 г. сте започнала трудова дейност като собственик на ЕООД с договор за управление и контрол без договорено възнаграждение. При подаване на формуляр Окд-5 в компетентната ТД на НАП сте декларирали, че се осигурявате по трудово правоотношение върху максималния месечен размер на осигурителния доход и не сте посочила осигурителните рискове, за които желаете да се осигуряватев качеството ви на самоосигуряващо се лице.
Във връзка с описаната фактическа обстановкапоставяте следниявъпрос:
В случай, че доходът Ви по трудово правоотношение падне под максималния месечен размер на осигурителния доход как следва да се осигурявате в качеството си на самоосигуряващо се лице и какви документи следва да подадете?
Предвид изложената фактическата обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следнотостановище:
Управителите на търговски дружества следва да се осигуряват по реда на чл.4, ал.1, т.7 от КСО.
Съгласно разпоредбата на чл.6, ал.3 от КСО, осигурителните вноски за лицата, които извършват трудова дейност, за която подлежат на осигуряване потози ред се дължат върху получените, включително неначислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върхуне по-малко от минималния осигурителен доходпо ал. 2, т. 3 от кодекса .
В конкретния случай по договорауправление и контрол не е предвидено възнаграждение,поради което няма основание за внасяне на осигурителни вноски по реда на чл. 4, ал. 1, т.7 от КСО.
За дейността си като собстваник и управител на ЕООД подлежите на осигуряване катосамоосигуряващо се лицепо реда, предвиден в чл.4, ал.3, т.2 от КСО, респективно чл.1, ал.1 отНООСЛБГРЧМЛ.
Осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица са за сметка на осигурените лица и се дължат авансово: върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година (основание чл. 6, ал. 7 от КСО). Съгласно текста на чл. 8, ал .1 от ЗБДОО за 2015 г , самоосигуряващите се лица определят минимален месечен размер на осигурителния доход за 2015 г. съобразно облагаемия им доход от трудовадейност като самоосигуряващи се лица за 2013 г.
Минималният месечен размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица, коитоне са упражнявали дейност през 2013 г., както и за започналите дейност през 2014 г. и 2015 г. е 420,00 лв. (аргумент чл. 8, ал. 2 от ЗБДООза2015 г.).
Съгласно чл. 4, ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ,ако самоосигуряващите се лица е извършват дейностпо трудови правоотношения, осигурителните вноски за дейността им като самоосигуряващи се лица се внасят авансово върху не по-малко от минималния осигурителен доход, определен със ЗБДОО за съответната година. Сборът от възнаграждението и осигурителния доход, върху които се внасят месечните осигурителни вноски, не може да бъде по-голям от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със ЗБДОО за съответната година. Поради гореизложеното, за месеците, през които сте осигурена по трудово правоотношение върху максималния месечен размер на осигурителния доход не дължите осигурителни вноски в качеството Ви на самоосигуряващо се лице.
В подкрепа на гореизложеното е и разпоредбата на чл. 6, ал. 10 от КСО. Съгласно същата, за лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл. 4 от КСО,осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:
1. доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 от КСО;
2. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
3. доходи за работа без трудово правоотношение.
Вноски в качеството Ви на самоосигуряващо се лице ще дължите в случай, че осигурителният ви доход по трудово правоотношение е под максималния месечен размер за съответния период и едновременно с товаизвършвате трудова дейност като собственик на ЕООД.
На основаниеразпоредбата на чл. 1, ал. 1 от НООСЛБГРЧМЛ, задължението за осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 – 4 от КСО – еднолични търговци, съдружници в търговски дружества, собственици на ЕООД, физически лица – членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, лица, упражняващи по регистрация свободна професия или занаятчийска дейност, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.
На основание чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ, при започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се подава декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.
Декларация за прекъсване на дейността не се подава за периодите през което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство, са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст и периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и за отглеждане на малко дете и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, през които не са имали право на парично обезщетение.
На основаниечл.4, ал.3, т.2 от КСО, лицата, които упражняват трудова дейност като самоосигуряващи се лица са задължитилно осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт. Предвид разпоредбанта на чл.4, ал. 4 от КСО, по свой избор могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство.
Съгласно текста на чл. 1, ал. 3 от НООСЛБГРЧМЛ, видът на осигуряването се определя с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП, която се подава от самоосигуряващото се лице в компетентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен срок от започването или от възобновяването на трудовата дейност. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност, както и при започване на друга трудова дейност през календарната година самоосигуряващото се лице не може да променя вида на осигуряването. При започване и възобновяване на трудовата дейност, ако декларацията за вида на осигуряването не е подадена в 7-дневния срок, лицето подлежи на осигуряване само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт.
Поради факта, че при започване на трудова дейност не сте упражнила правото си на избор да се осигуряватеи заобщо заболяване и майчинствов регламентиранияот наредбата седем дневен срок, в месеците, през които доходът Ви по трудово правоотношение е под максималния месечен размер на осигурителния доход,подлежите на осигуряванеи като самоосигуряващо се лице само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт (нисък процент). Това обстоятелство не подлежи на деклариране в НАП (аргумент чл. 6, ал. 10 от КСО).
Самоосигуряващите се лица, осигурени само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, дължат осигурителни вноски за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на малко дете или при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст ( основание чл. 3, ал. 4 от НООСЛБГРЧМЛ).
Осигурителните вноски се дължат авансово върху не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход и се внасят до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.
Предвид обстоятелството, че сте родена след 31.12.1959 г. дължите и вноски за Допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд (основание чл. 127, ал. 1 от КСО).
Здравноосигурителната вноска е в размер на 8%, дължи се върху минималния месечен размер на осигурителния доход, върху който се дължат вноските за ДОО и се внася до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася.
На основание чл. 3, ал. 5 от НООСЛБГРЧМЛ,самоосигуряващите се лица, осигурени само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, могат да внесат авансово дължимите месечни осигурителни вноски върху избрания осигурителен доход за определени от тях периоди през календарната година.
Самоосигуряващите се лица имат задължение да определяти оконочателен размер на осигурителния доход, съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 8 от КСО.
На основаниеразпоредбата на чл. 1, ал. 4 от НООСЛБГРЧМЛ, видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП до края на януари на съответната календарна година. Поради това обстоятелсто ще може да промените вида на осигуряването си ако подадете формуляр ОКд-5 в компетентната ТД на НАП в срок от 01.01.2016 г. до 31.01.2016 г.
За да отпадне основанието за осигуряване в качеството Ви на самоосигуряващо се лице през месеците, през които дохъдът Ви по трудово правоотношение е под максималния месечен размер на осигурителния доход, следва да прекратите или преустановите дейност като самоосигуряващо се лице.
Обръщам Ви внимание, че за лицата, осигурени на повече от едно основание по чл. 4 КСО, се подава декларация обрИзх. № 1 „“Данни за осигуреното лице““
(приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и за самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г.) и в случаите, в които на едно от основанията осигурителните вноски са внесени върху максималния месечен осигурителен доход (аргумент чл. 3, ал. 9 Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. ).
Самоосигуряващите се лица, избрали да внасят вноски само във фонд „“Пенсии““, осигурени и по трудов договор на максималния месечен размер на осигурителния доход, отговарящи на условията по чл. 9, ал. 8 КСО, могат да подадат еднократно декларация образец № 1. При попълване на декларациятавт. „“12. Вид осигурен““ се вписва код 23. Дните, зачетени за осигурителен стаж, се попълват в поле 16.4 „“Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж““ на основание чл. 4, ал. 6 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г.
Декларация обрИзх. № 1 „“Данни за осигуреното лице““
(приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. следва да подавате и в случай, че за Вас възникне основание за осигуряване в качеството Ви на самоосигуряващо се лице.
В случай, че през текущата година за Вас възникне основание да се самоосигурявате, следва да имате предвид разпаредбата на чл. 3, ал .3, т 2 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. Съгласно цитираната разпоредба,имате задължение да подадетееднократно до 30 април2016 г. декларация образец № 6 (приложение № 4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба № Н-8/2005 г.) задължимите осигурителни вноски за предходната календарна година изадължителните осигурителни вноски върху осигурителниядоход, формиран по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

КСО, чл.6, aл. 8,НООСЛБГРЧ, чл.3, aл. 4

2_281/ 23.02.2010 г.КСО -чл.6, ал.8НООСЛБГРЧМЛ- чл. 3, ал.4 ОТНОСТНО: Попълване на справка за окончателния размер на осигурителниядоходи внасяне на осигурителни вноски за периодите на временна

ДДС, платен на германско дружество

Изх. № 26-Б-140……………..Дата: .…………… .2008 г.ОТНОСНО: ДДС, платен на германско дружествоВъв връзка с поставените от вас въпроси с писмено запитване, постъпило вна НАП с вх.

заплащане на такса за превод при безкасово плащане чрез банка на задължения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци, Ви уведомяваме

Изх. № 37-00-93София 07.11.2006ДО……………….………………. гр. П Л О В Д И В КОПИЕ:……………КОПИЕ:……………..……………………., В отговор на поставения от Вас въпрос относно заплащане на такса за

ЗДДФЛ, чл.31, aл. 1

2_1591/26.10.2012 г. ЗДДФЛ чл.31, ал.1В изложената в писмото Ви фактическа обстановка описвате, че с нотариален акт за дарение сте прехвърлила собствеността върху недвижим имот /апартамент/

здравно осигуряване на гражданин на Държавата Израел, на когото е разрешено продължително пребиваване в Република България

№24-34-172Дата: 28.02.2013 год.ЗЗО, чл. 33Относно: здравно осигуряване на гражданин на Държавата Израел, на когото е разрешено продължително пребиваване в Република БългарияВъв връзка с Ваше писмо,

porn