НАРЕДБА № 5/2002 Г., чл.3, aл. 2, т. 3

5_20-00-1550/26.11.2008
Наредба №5, чл.3, ал.2, т.3
Фактическа обстановка: Уведомлението следва да бъде подадено на основаниечл.123 от КТ. Същата разпоредба не е цитирана в упътването за попълване на уведомление
Въпрос: Как следва да се подадат уведомленията;
Редът и сроковете за подаване на Уведомления за промяна на работодателя по чл.123 от КТ са регламентирани в Наредба №5/29.12.2002г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомления по чл.62, ал.4 от КТ.
На основание чл.3, ал.2 от цитираната наредба, уведомлението по чл.123 от КТ (приложение № 5) се изпраща от работодателя, който приема работниците и служителите, когато неговият ЕИК по БУЛСТАТ е различен от този на предишния работодател.
Уведомлението се подава в срок от 10 дни след фактическата промяна на работодателя, на основание чл.3, ал.2, т.3 от Наредбата.
Реквизитите на уведомлението, което следва да подадете са регламентирани в чл.5а от Наредбата, а именно:
1.основание за промяната по чл. 123, ал. 1 от Кодекса на труда или за промяна на правната форма;
2. единен идентификационен код по регистър БУЛСТАТ на предишния работодател;
3. единен идентификационен код по регистър БУЛСТАТ на новия работодател;
4. дата на промяна на работодателя;
5. данни за лицата, променили работодателя – трите имена и единен граждански номер (личен номер на чужденец).
В цитираните разпоредби не е изрично упоменато като основание за промяна на работодателя „преотстъпване или прехвърляне на дейност от едно предприятие на друго, включително прехвърляне на материални активи”.
В разрез на същото, съгласно действащата нормативна уредба, уведомлението по чл.123 се подава във всички случаи, в които работниците и служителите променят работодателя си без прекратяването на трудовото правоотношение.
Като изхождаме от факта, че съдържанието и реда за подаването на уведомления са регламентирани с Наредба №5/29.12.2008година, подписана от Министъра на труда и социалната политика, считаме, че компетентно да предостави отговор на зададения от Вас въпрос е Министерство на труда и социалната политика.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

правото на приспадане на данъчен кредит по фактури за закупени материали и услуги, вложени в строителството на предназначената за отглеждане на прасета нова част от сградата.

2146/15.09.2009 Чл.74 от ЗДДСУважаеми г-н П,Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в деловодството на Териториална дирекция на НАП гр.С с вх.№ год., изпратено за

ЗДДФЛ, чл.18, aл. 1

2_265/28.01.2009г.ЗДДФЛ, чл. 18, ал. 1 По повод отказ да Ви бъде признато данъчно облекчение по чл. 18, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите

Данъчно третиране по ЗДДС на доставката на сграда, която е в процес на преустройство и промяна на предназначение; и

Изх.№……………….. ДО„” ЕТ Дата…………………Адрес за кореспонденция:Обл. Смолян КОПИЕ ДО:ТД на НАП – СмолянНа Наш вх. № ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на доставката на сграда,

данъчно събитие и изискуемост на данъка върху добавената стойност при вътрешнообщностни доставки

Изх. № 24-30-22Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………относно: данъчно събитие и изискуемост на данъка върху добавената стойност при вътрешнообщностни доставкиУважаема г-жо ,Във връзка с Ваше писмено

Eczanem