НАРЕДБА № 5/2002 Г., чл.3, aл. 2

5_23-01-263/07.01.2009г.
Наредба №5, чл.3, ал.2,
Фактическа обстановка: Предприятие следва да преназначи служители по чл.123, ал.1, т.7 от КТ при преотстъпване или прехвърляне на дейност, включително прехвърляне на материални активи;
Въпрос: как следва да се подаде уведомление, при положение, че в указанието за попълване не е посочен конкретен код;
Редът и сроковете за подаване на Уведомления за промяна на работодателя по чл.123 от КТ са регламентирани в Наредба №5/29.12.2002г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомления по чл.62, ал.4 от КТ.
На основание чл.3, ал.2 от цитираната наредба, уведомлението по чл.123 от КТ (приложение № 5) се изпраща от работодателя, който приема работниците и служителите, когато неговият ЕИК по БУЛСТАТ е различен от този на предишния работодател.
Уведомлението се подава в срок от 10 дни след фактическата промяна на работодателя, на основание чл.3, ал.2, т.3 от Наредбата.
Реквизитите на уведомлението, което следва да подадете са регламентирани в чл.5а от Наредбата, а именно:
1.основание за промяната по чл. 123, ал. 1 от Кодекса на труда или за промяна на правната форма;
2. единен идентификационен код по регистър БУЛСТАТ на предишния работодател;
3. единен идентификационен код по регистър БУЛСТАТ на новия работодател;
4. дата на промяна на работодателя;
5. данни за лицата, променили работодателя – трите имена и единен граждански номер (личен номер на чужденец).
В цитираните разпоредби не е изрично упоменато като основание за промяна на работодателя „преотстъпване или прехвърляне на дейност от едно предприятие на друго, включително прехвърляне на материални активи”.
Съгласно действащата нормативна уредба, уведомлението по чл.123 се подава във всички случаи, в които работниците и служителите променят работодателя си без прекратяването на трудовото правоотношение.
Като изхождаме от факта, че съдържанието и реда за подаването на уведомления са регламентирани с Наредба №5/29.12.2008година, подписана от Министъра на труда и социалната политика, считаме, че компетентно да предостави отговор на зададения от Вас въпрос е Министерство на труда и социалната политика.
Без оглед на гореизложеното, Ви информираме, че съгласно чл.85 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, регистрираното лице е длъжно да посочва идентификацията си по чл.84 от ДОПКв цялата кореспонденция с Националната агенция за приходите. В предоставеното от Вас писмено запитване не е посочен ЕИК по БУЛСТАТ.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

данъчно и осигурително третиране на трансформирането на начислени и неизплатени възнаграждения на членовете на съвета на директорите на акционерно дружество в непарична вноска на капитала на дружество

3_669/02.03.2011 г. ЗДДФЛ, чл. 10, чл. 11, чл. 49 § 1, т. 26, б. „з”КСО, чл. 5, ал. 4Относно: данъчно и осигурително третиране на трансформирането

размер и срок за заплащане на алтернативен данък от организаторите на хазартни игри с игрални автомати и игри в игрално казино съгласно раздел V от глава тридесет и втора на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

3_574/13.04.2020 г. ЗКПО, чл. 244;ЗКПО, чл. 245, ал. 1, ал. 3 и ал. 4;ЗКПО, чл. 246, ал. 1;ЗКПО, чл. 247 ОТНОСНО: размер и срок за

прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

5-53-00-204/24.09.2015г.ДДС, ЧЛ.6,АЛ.1ДДС, ЧЛ.17, АЛ.1ДДС, ЧЛ.17, АЛ.2 В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило писмено запитване относноприлагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената

определянето на данъка върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за два имота – част от склад и апартамент в жилищен блок в провинциятаВи уведомявам следното

Телефон: (02) 9859 3759Факс: (02) 987 7046 5.Изх. № 20-00-269/04.05.2010г. ЗМДТ чл. 10, ал.1 ;чл.11; чл. 64; чл. 66 ; чл. 71ДОПК чл. 85относно определянето

Правото на преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

1_20-02-102/30.05.2016 г.ЗКПО чл.167, ал.1, т.1 – 3ЗКПО чл.189бОтносно: Правото на преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

дерегистрация по ЗДДС

Изх. № 24-33-307 Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: дерегистрация по ЗДДСУважаеми господин По повод Ваше запитване (вх. № ===/11.05.2007г.), копие от което е изпратено в

gokyuzu