НАРЕДБА № 5/2002 Г., чл.7, т. 2,КСО, чл.9, aл. 3, т. 2,КСО, чл.5, aл. 4,ЗЗО, чл.40, aл. 5,НАРЕДБА Н-8, чл.3

2_1064/08.07.2011 г.
КСО- чл.9, ал.3, т.2 ; чл. 5, ал. 4
ЗЗО – чл. 40, ал.5
Наредба № Н-8 от 29.12.2005 – чл.3
Наредба № 5/29.12.2002 г. – чл.7, т.2
ОТНОСТНО: Социално осигуряване на лице, възстановено от съд на предишната
му работа
От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, сте получили съобщение от съда за влязло в законна сила съдебно решение, с което сте възстановен на работа. След явяването Ви на работа са Ви връчили заповед за възстановяване иведнага още една заповед за прекратяване на трудовото правоотношение. Въпросите, които поставяте са:
1.Следва ли НАП да бъде уведомена за започване на работа?
2. Следва ли работодателя да изплати осигуровки след възстановяване на работа след незаконно уволнение? Върху каква минимална работна заплата по НКИД и за какъв период от време съгласно действащото законодателство?
3. Кои са нормативните документи във връзка с поставения казус?
4. При откриване на нарушения от работодателя ще се предприемат ли мерки за отстраняването им?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и предвид нормативната уредба изразявам следното принципно становище:
Съгласно разпоредбата на чл.9, ал.3, т.2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) в случаите на уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи, за осигурителен стаж се зачита целият период – от датата на уволнението до възстановяването на лицето на работа. За този период се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя върху последното брутно възнаграждение, ако лицето не е било осигурявано. Ако лицето е било осигурявано, осигурителните вноски се внасят върху разликата между последното брутно възнаграждение и осигурителния доход за периода, ако този доход е по-малък.
Осигурителните вноски са в размера за фонд „Пенсии”, в зависимост от категорията труд и за допълнително задължително пенсионно осигуряване – в професионален и/или в универсален пенсионен фонд. Доходът, върху който се внасят осигурителни вноски за времето на оставане без работа след незаконно уволнение не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година.
За периода на незаконното уволнение, който се зачита за осигурителен стаж, не се внасят здравноосигурителни вноски. За това време, ако лицето не е било осигурявано здравно на друго основание, се дължат здравноосигурителни вноски за негова сметка по реда на чл. 40, ал.5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), върху месечен осигурителен доход, не по-малък от половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за съответната карендарна година.
В случаите на възстановяване на работа след уволнение, признато за незаконно от компетентните органи, работодателят следва да представи в компетентната териториална дирекция на НАП(ТД на НАП) декларациите по чл. 5, ал. 4 от КСО за целия период, през който лицето не е работило – от уволнението до възстановяването му на работа. Информацията се подава по реда на Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и за самоосигуряващите се лица. На основание чл.3 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 за периода на уволнението, което е признато за незаконно от компетентните органи, работодателят, извършил незаконното уволнение, следва да подаде в компетентната ТД на НАП с Декларация обрИзх. № 1 персонални данни за лицето с осигурителен доход и размер на осигурителните вноски и с Декларация обр. 6 данни за дължимите осигурителни вноски.
Съгласно чл.62, ал.3 от Кодекса на труда (КТ) в тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната ТД на НАП.
На основание на чл.7, т.2 от Наредба № 5/29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.5 от КТ,уведомление (приложение № 1) се изпраща и когато работодателят иска заличаване на подадено преди това уведомление в случаите, ако уволнен работник или служител бъде възстановен на работа при отмяна на заповедта на уволнението. Уведомлението се изпраща в тридневен срок от заемане на длъжността.
Следва да имате в предвид, че НАП не е компетентна да дава становища по въпросите свързани с трудовото законодателство. Тези въпроси следва да отнесете към Министерството на труда и социалната политика, респективно къмДирекция “Инспекция по труда “.
При наличие на нарушения свързани с данъчното и осигурително законодателство следва да бъде сезиранасъответната ТД на НАП.

Оценете статията

Вашият коментар