ЗДДС, чл.13, aл. 1,ЗДДС, чл.21, aл. 5,ЗДДС, чл.69, aл. 1, т. 1

2_1061/20.08.2012г.
чл.13, ал.1 от ЗДДС, чл. 21, ал.5 ичл.69, ал.1, т.1 от с.з.
Дружеството Ви е регистрирано по ЗДДС лице в България и извършва консултиране на фирма по договор, като консултацията се състои в оказване на техническа помощ по организацията, изграждането, обзавеждането и управлението на система за гъбопроизводство, като следи координацията между отделните звена, които са пряко ангажирани с проектирането, изграждането и обзавеждането на предприятието за производство на гъби. Възложителят по договора е италианска фирма, регистрирана по ДДС. Посочвате, че консултацията се извършва на територията на трета страна – Армения. Дружеството Ви извършва доставка на материали и съоръжения до обекта, които закупувате от Италия за Ваша сметка. Транспортът е с кораб от Италия до Армения, без да преминава през България, за сметка на арменска фирма. Издавате фактура на италианската фирма за доставената услуга и материали.
В запитването сте поставили следните въпроси:
1. Как следва да се третира доставката, при условие че материалите са закупени от Италия и доставени в Армения, без да преминават през България?
2.На какво основание ще се начисли ДДС за доставката на стоки?
3. Можете ли да упражните право на ДК за покупката на материали от Европейския съюз?
4. Налице ли са основания за ВОП?
5. Налице ли е услуга по чл.21, ал.5 от ЗДДС?
Предвид не достатъчно ясната фактическа обстановка, с писмо с вх.===========., на дружеството бяха зададени уточняващи въпроси. Получен е отговор от =======ЕООД, заведен с вх. №–––, в който е посочено, че фирмата се ангажира с наемане на специалисти за извършване на СМР, както и с доставка на съоръжения, оборудване и машини, предвид договора. Доставката на материали е до борда на кораб в Италия и е за сметка на арменска фирма. Монтажът на материалите се извършва на обект в Армения.
Във връзка с изложената както в запитването, така и в пояснението към същотоне достатъчно ясна фактическа обстановка, предвид факта, че от дружеството не са предоставени сключени между страните договори и друга документация, относима към извършените доставки, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС изразявам следното становище:
По първи и втори въпрос:
Съгласно чл.17, ал.2 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя. В конкретния случай стоката се намира до превоза си на територията на Италия и мястото на изпълнение на доставката, при продажба на същата, когато тя се превозва до Армения е на територията на Италия, т.е. извън територията на страната.
В ал. 2 на чл.79 от ППЗДДС е посочено, че фактура се издава и за извършена доставка с място на изпълнение извън територията на страната в рамките на икономическата дейност на лицето, като във фактурата не се начислява данък. Предвид чл.79, ал.2, т.4 от ППЗДДС, като основание за неначисляване на данък се вписва съответната разпоредба на закона, съгласно която доставката на стока или услуга е с място на изпълнение извън територията на страната.В случая, в издадената от Вас фактура не се начислява данък, на основание чл.86, ал.3 от ЗДДС, във връзка с чл.17, ал.2 от с.з.
По трети въпрос:
Съгласно чл.69, ал.1, т.1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по ЗДДС лице, му е доставил или предстои да му достави. В случая разпоредбата на чл.69, ал.1, т.1 от ЗДДС е неприложима, т.к. стоките са закупени в Италия от италиански доставчици.
Относно закупените от Вас стоки в Италия следва да имате предвид, че с Наредба № Н-9 от 16 декември 2009 г. за възстановяване на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава членка – на общността се определят условията и редът за подаване на искане за възстановяване на ДДС на данъчно задължени лица, установени в страната и регистрирани по ЗДДС, за закупени от тях стоки, получени услуги или осъществен внос на територията на друга държава – членка на общността.
По четвърти въпрос:
Съгласно чл.13, ал.1 от ЗДДС вътреобщностно придобиване e придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока, в случаите по чл. 6, ал. 2, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
Предвид чл. 62, ал.1 от ЗДДС мястото на изпълнение на вътреобщностното придобиване е на територията на страната, когато стоките пристигат и превозът им завършва на територията на страната.
В ал.2 на чл.62 от ЗДДС е посочено, че независимо от ал.1, мястото на изпълнение на вътреобщностното придобиване е на територията на страната, когато лицето, което придобива стоките, е регистрирано по този закон и е осъществило придобиването им под идентификационен номер, издаден в страната.
Алинея 2 на чл.62 от ЗДДС не се прилага, когато лицето разполага с доказателства, че вътреобщностното придобиване на стоките е обложено в държавата членка, където стоките са пристигнали или е завършил превозът им. /ал.3 на чл.62 от ЗДДС/
Предвид гореизложеното, за да е налице ВОП, стоките трябва да бъдат изпратени и транспортът на същите да започва от територията на друга държава членка и да завършва на територията на страната или на територията на друга държава членка, предвид чл.62, ал.2 и ал.3 от ЗДДС. В конкретния случай стоката пристига на територията на Армения, която не е държава членка и не е налице ВОП.
По пети въпрос:
От запитването не става ясно какви точно услуги извършва дружеството Ви – дали същите са посреднически услуги, или имат консултантски характер, дали са свързани с предоставяне на персонал или с извършване на СМР, както и не става ясно кой осъществява транспорта на стоките до борда на кораб в Италия.
Разпоредбата на чл.21, ал.5 от ЗДДС за определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга, се прилага когато са налице едновременно следните условия:
1. получателят е данъчно незадължено лице, което е установено или има постоянен адрес или обичайно пребиваване извън Европейския съюз;
2.доставяните услуги са визирани в букви от „а“ до „н“
В конкретния случай получателят по доставката на услуги е италианска фирма, регистрирано по ДДС лице, предвид което чл.21, ал.5 от ЗДДС е неприложим.
След направените промени в ЗДДС с ДВ бр.95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г. мястото на изпълнение на доставка на услуга се определя в зависимост от статута на получателя – дали той е данъчно задължено или данъчно незадължено лице.
Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.1 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получател е данъчно незадължено лице, е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят от постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на доставчика.
В ал.2 на чл. 21 от ЗДДС е посочено, че мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Когато получателят по ал. 2 на чл.21 от ЗДДС използва услугите изключително само за лични нужди или за лични нужди на работниците и служителите си, мястото на изпълнение се определя по реда на ал. 1 на същия член.
Независимо от горното, ако предоставяните от Вас услуги са свързани с конкретен недвижим имот и са услуги по чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС, мястото на същите е там където е недвижимия имот,
Предвид чл.22, ал.3 от ЗДДС, при осъществяване на услуги по транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз или извън него, предоставени на данъчно задължено лице, мястото на изпълнение, се определя по реда на чл. 21, ал. 2 и 3 от с.з.

Оценете статията

Вашият коментар