Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства.

Относно:Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства.

Дружеството стопанисва масажно студио, като дейността на същото се осъществява от собственика. Уточнено е, че дружеството експлоатира фискално устройство, разположено в масажното студио. Предвид спецификата на дейността някои клиенти отправят запитване дали е възможно масажът, който са заявили, да се извърши в собствените им домове.
Във връзка с горното са поставени следните въпроса:
1.Възможно ли е при предварително договорена цена с клиент да се маркира сумата за масажа с фискална касова бележка, която да се предостави на същия при извършване на услугата?
2.Задължително ли е дружеството да се снабди с мобилно фискално устройство?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените Вас въпроси изразяваме следното становище:
Съгласно чл.118, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалния или системния бон и да ги съхранява до напускането на обекта.
Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки и за установяване на
дистанционна връзка с НАП са определени с Наредба № Н-18 на Министерство на
финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.
Разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006г./Изм.- ДВ, бр. 48 от 2011г., в сила от 24.06.2011г./ задължава всяко лице да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.
По смисъла на § 1, т. 41 от ДР на ЗДДС „търговски обект” е всяко място, помещение или съоръжение /например: маси, сергии и други подобни /на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо, че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели /например: офис, жилище или други подобни/, да е част от притежаван недвижим имот/ например: гараж, мазе, стая или други подобни /или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.
В общия случай Наредба № Н-18/2006г. на МФ свързва момента на издаването на фискална касова бележка с този на плащането. Съгласно чл. 25, ал.3 от Наредба № Н-18/2006г., фискалната касова бележка се издава при извършване на плащането и се предоставя на клиента, а същият е задължен да я съхранява до напускането на обекта.
От посочената разпоредба следва, че броят на фискалните устройства не се определя от броя на обектите на дружеството, а от обособените места за извършване на плащането.
Реквизитите на фискалната касова бележка се съдържат в чл. 26, ал. 1 от Наредба Н- 18/2006 г. на МФ, като в т.2 от същата разпоредба се съдържа изискването фискалната касова бележка да съдържа задължителен реквизит: „наименование и адрес на търговския обект, а когато не е налице стационарен обект – текст “БЕЗ СТАЦИОНАРЕН ОБЕКТ“.
С оглед гореизложеното и предвид посоченото в запитването, че възнамерявате да извършвате услуги извън търговския обект /масажното студио /, считаме, че в случая следва да се въведев експлоатация мобилно фискално устройство, като същото следва да бъде програмирано от съответната сервизна фирма така, че фискалната касова бележка да съдържа текст, съгласно чл.26, ал.1, т.2, предложение второ, а именно “БЕЗ СТАЦИОНАРЕН ОБЕКТ“.