Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства.

Относно: Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства.
Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция « ОУИ »- е изложена следната фактическа обстановка:
ЕТ стопанисва обект- хижа „„, намиращ се на територията на Община ….. Предвид изискванията в Наредба № Н-18/2006г. на МФ, същото е предприело действия за осигуряване на техническа възможност на ФУ за установяване на дистанционна връзка с НАП в предвидените за това срокове, катозакупува електронен касов апарат с JPSсистема. През по- голямата част от деня е налице проблем с липсата на покритие от мобилния оператор – GLOBUL, което води до невъзможност за издаване на касови бележки.
Поставен е следният въпрос:
Как следва да се процедира при положение, че мобилният оператор няма покритие в населеното място-какви действия следва да се предприемат в периода, в който не са издавани касови бележки?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос , изразяваме следното становище:
Съгласно чл. 118, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) всяко
регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита
извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална
касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта.
Изискването фискалните устройства задължително да имат техническа възможност за установяване на дистанционна връзка с НАП е заложено в разпоредбата на чл. 118, ал. 2 от ЗДДС. Задължението за установяване на тази връзка се отнася за всички ФУ и интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност /ИАСУТД/.
Съгласно чл. 118, ал. 4 от ЗДДС и чл. 1, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006г., редът и начинът за установяване на дистанционна връзка на ФУ/ИАСУТД с НАП са включени в предмета на цитираната наредба, като не се допуска работа с ФУ от лицата по чл. 3 от същата без изградена дистанционна връзка на ФУ с НАП, освен в случаите, посочени в Наредбата .
При постоянна неосигуреност на дистанционна връзка от страна на мобилния оператор поради липса на покритие задължените лица използват ФУ от модели, одобрени преди изменението на Наредбата, като прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти, включително по отношение изискванията към ФУ, въвеждането във и извеждането им от експлоатация.
В конкретния случай, при положение, че няма осигурено покритие и от посочения в запитването мобилен оператор, следва да се прилага досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти. Работата с фискално устройство от модел, одобрен преди изменението на Наредба № Н-18/2006г., е разрешена до осигуряване на покритие от мобилните оператори / §59, ал. 3 от ПЗР на Наредбата /.
Следва да се има предвид, че липсата на покритие се удостоверява писмено от съответния мобилен оператор. В случая следва да изискате писмено от мобилните оператори издаването на документ за удостоверяване на това обстоятелство.
След осигуряване на покритие от мобилния оператор ще може да използвате закупения от Вас касов апарат.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »