Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства.

Относно: Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства.
Въввръзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция е изложена следната фактическа обстановка:
ЕТ притежава магазин за хранителни стоки, намиращ се на територията на с. …Предвид изискванията в Наредба № Н-18/2006г. на МФ , същото предприема действия за осигуряване на техническа възможност на ФУ за установяване на дистанционна връзка с НАП в предвидените за това срокове, но е налице проблем липса на покритие и оттрите мобилни оператора /VIVACOM, M-Tel и GLOBUL/. Лицето е изискало писмено от горните оператори издаването на документ за удостоверяване на това обстоятелство. До този момент същите отговорят, че действително нямат покритие в населеното място, като лицето се информира, че те непрекъснато оптимизират мрежите си в цялата страна с цел предоставяне на подобрена мрежа с високо качество и по- голямо покритие.
Поставен е следният въпрос:
Как следва да се процедира при положение, че нито един от мобилните оператори няма покритие в населеното място- т.е. следва ли горното лице да закупи нов касов апарат в този случай?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос , изразяваме следното становище:
Съгласно чл. 118, ал.1от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) всяко
регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита
извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална
касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта.
Изискването фискалните устройства задължително да имат техническа възможност за установяване на дистанционна връзка с НАП е заложено в разпоредбата на чл. 118, ал. 2 от ЗДДС. Задължението за установяване на тази връзка се отнася за всички ФУ и интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност /ИАСУТД/.
Съгласно чл. 118, ал. 4 от ЗДДС и чл. 1, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006г., редът и начинът за установяване на дистанционна връзка на ФУ/ИАСУТД с НАП са включени в предмета на цитираната наредба, като не се допуска работа с ФУ от лицата по чл. 3 от същата без изградена дистанционна връзка на ФУ с НАП, освен в случаите, посочени в Наредбата .
В § 59, ал.1 от ПЗР на Наредба № Н-18/2006г. са определени срокове за осъществяване на дистанционна връзка за три отделни групи лица:
1. Лицата, задължени да използват ЕСФП- в срок до 31 декември 2010г.;
2. Регистрираните по ЗДДС лица, непопадащи в т. 1:
а) които извършват търговия на дребно с лекарствени продукти в аптеки и дрогерии съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина – в срок до 31 август 2011 г.;
б) търговците на зърно, регистрирани по Закона за съхранение и търговия със зърно – в срок до 30 ноември 2011 г.;
в) всички останали – в срок до 31 март 2012 г.;
3. Всички други лица по чл. 3, непопадащи в т. 1 или 2 – в срок до 31 март 2012 г.;
4. Независимо от сроковете по т. 1 – 3 лицата, по отношение на които се констатира нарушение на тази наредба, изразяващо се в неиздаване на фискална касова бележка (фискален бон), нарушение на реда и начина на регистриране или въвеждане/извеждане във/от експлоатация на фискалните устройства или реда на отчитане на оборотите от извършените продажби – в десетдневен срок от съставяне на акта за нарушение.
До закупуване и въвежданев експлоатация на ФУ, отговарящо на изискванията за дистанционна връзка задължените лица използват ФУ от модели, одобрени преди изменението на Наредба № Н-18/2006г. като прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти, включително по отношение изискванията към ФУ, въвеждането в/извеждането им от експлоатация. Това обаче може да става до изтичане на посочените по- горе срокове за съответното лице / § 59, ал. 2 от ПЗР на Наредба № Н-18/2006г./.
При постоянна липса на дистанционна връзка от страна на мобилния оператор поради липса на покритие задължените лица използват ФУ от модели, одобрени преди изменението на Наредбата, като прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти, включително по отношение изискванията към ФУ, въвеждането във и извеждането им от експлоатация. Липсата на покритие се удостоверява писмено от съответните мобилни оператори.
В конкретния случай, при положение, че няма осигурено покритие и от трите български мобилни оператори, следва да се прилага досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти. Работата с фискално устройство от модел, одобрен преди изменението на Наредба № Н-18/2006г., е разрешенадо осигуряване на покритие от мобилните оператори / §59, ал. 3 от ПЗР на Наредбата /.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »