Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДС

Относно:Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДС
Въввръзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция « ОДОП »- гр. .. с вх. № … от 13.07.2015г., е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството е с предмет на дейност – хотелиерство и ресторантьорство, като същото е наемател по договор за наем на хотел « …. » с местонахождение- с. …, Община …., Област …… Хотелът стопанисва стационарен резервоар с вместимост над 1000 литра, който се използва за зареждане на течни горива за отоплителни инсталации.
Поставен е следният въпрос:
Следва ли гореописаният резервоар да бъде оборудван с нивомерна система и ЕСФП ?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададеният от Вас въпросизразяваме следното становище:
Чл. 118, ал. 8 от ЗДДС, в сила от 01.01.2015г., регламентира задължението на данъчно задължено лице, което извършва зареждане на превозни средства, машини, съоръжения или друга техниказа собствени нужди с течни горива, да регистрира и отчита зареждането по реда на наредбата по ал.4 / Наредба № Н-18/2006г./.
Съгласно чл. 118, ал. 10 от ЗДДС, данъчно задължено лице – доставчик/получател по доставка на течни горива, е длъжно да подава в Националната агенция за приходите данни за доставката и движението на доставените/получените количества течни горива, както и за промяната в тях. Данните се подават на датата на данъчното събитие или на датата на възникване на промяна в обстоятелствата по електронен път с квалифициран електронен подпис.
Следва да се отбележи, че в ДВ, бр. 49 от 30.06.2015г. бе обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18/2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства, с която се създават нови ал.11- 14 на чл. 3 от Наредба № Н-18/2006г. Горните промени се въвеждат предвид необходимосттаот привеждане на Наредба № Н-18/2006г. в съответствие с измененията в чл. 118 « Касови бележки и подаване на данни »от ЗДДС/ в сила от 01.01.2015г./. Със същите се регламентират случаите, в които е налице задължение на данъчно задължено лице- доставчик или получател по доставка на течни горива да подава в НАП данни за доставката и движението на доставените/получените количества течни горива, както и за промяната в тях чрез базирано приложение на Интернет страницата на НАП, които се подават с квалифициран електронен подпис.
Чл. 3, ал. 12 от Наредба № Н-18/2006г. (изм. и доп. ДВ, бр. 49 от 2015 г.) регламентира задължението на лицата, които извършват зареждане на течни горива по чл. 118, ал. 8 ЗДДС за собствени нужди от стационарни подземни резервоари за съхранение на горива или неподвижно прикрепени към земята резервоари с вместимост над 1000 литра да регистрират и отчитат зареждането по реда на ал. 2 и 3, с изключение зареждане на течни горива на съоръжения и/или инсталации за производство и/или отопление.
Съгласно ал. 14 на горната разпоредба, лицата, които извършват зареждане на течни горива по чл. 118, ал. 8 ЗДДС за собствени нужди от подвижни резервоари (мобилни автоцистерни), както и на съоръжения и/или инсталации за производство и/или отопление, както и в случаите по ал. 13, подават данни за получените количества горива като получатели по доставка по реда на чл. 59а, ал. 3.
Видно от изложената фактическата обстановка, дружеството използва гориво, съхранявано в коментирания резорвоар за отоплителни инсталации. Предвид на това, за дружеството няма да е налице задължение да регистрира и отчита зареждането на резервоара за гориво чрез ЕСФП, съответно няма задължение за инсталиране на нивомерна измервателна система. В конкретния случай за дружеството ще е налице единственозадължение да подава данни за полученото количество гориво в НАП при условията и по реда на чл. 118, ал.10 от ЗДДС и чл. 59а, ал. 3 от Наредба № Н-18/2006г..

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »