Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДС

Относно:Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДС
Въввръзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция « ОДОП »- гр. е изложена следната фактическа обстановка:
Сдружение с нестопанска цел е регистрирано в полза на гражданите, като в същото членуват хотелиери, туроператори, превозвачи, ресторантьори и учебни заведения, подготвящи кадри за бранша. В рамките на една календарна година сдружението има регистрирано мероприятие « Дефиле на младото вино », което се провежда в края на месец ноември и е с продължителност два дни. Същото е базирано в къщи, музеи и ресторанти в Стария град- …., като за продажбата на билети са ангажирани 15- 20 души студенти като стажанти и сътрудници. Уточнено е в запитването, че издаваненото на фискална касова бележка от регистрирано ФУ за достъп до всички участници- производители на вина във всички базирани дегустационни обекти е практически невъзможно, освен да се закупят 20 бр. ФУ, които реално ще работят само два дни.
В тази връзка и предвид измененията в Наредба № Н-18/ 2006г. /ДВ, бр. 49/2015г./ се поставя въпсоса как следва да се регистрират продажбите на билети за участие в горепосоченото мероприятие?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададеният от Вас въпросизразяваме следното становище:
Разпоредбата на чл. 118, ал. 1 от ЗДДС задължава всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство / фискален бон / или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност / системен бон /, независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. Получателят е длъжен да получи фискалния или системния бон и да ги съхранява до напускане на обекта.
Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки и за установяване на
дистанционна връзка с НАП са определени с Наредба № Н-18 на Министерство на
финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти
чрез фискални устройства .
В чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006г. е указано, че всяко лицее длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.
Основното предназначение на фискалните устройства е регистрация и отчитане оборотите от извършваните продажби на стоки и услуги в търговските обекти.
Следва да се има предвид, че когато билетите се разпространяват по предварителна заявка, т.е. попадат в обхвата на понятието „разносна търговия” / § 1, т. 1 от ДР на Наредба № Н-18/2006г./, фискалната касова бележка се издава от лицето по чл. 3 и се предава на разносвача, който от своя страна я предоставя на купувача при плащането.
В този смисъл и в случай, че билетите се разпространяват по предварителна заявка, същите следва да бъдат придружени с издадена предварително от сдружението фискална касова бележка, която се предава на на разносвачите / студентите, които продават билети /, които от своя страна я предоставят на купувача при заплащането на цената на билетите / чл. 25, ал.2 от Наредба № Н-18/2006г./.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »