Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДС

Относно:Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДС
Въввръзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция « ОДОП »- е изложена следната фактическа обстановка:
Дружество с предмет на дейност- производство на фуражни смески за всички видове животни и птици, разполага със стационарна цистерна за съхранение на гориво, декларирана в НАП по надлежния ред. Поради наличие на техника и съоръжения, които не могат да се зареждат от бензиностанция, а и от съображения за кражби от шофьорите на автомобилите, дружеството ще използва подвижна цистерна за зареждане на същите. Уточнено е в запитването, че посочената цистерна е с вместимост над три тона и неколкократно в годината ще се зарежда от бензиностанция.
В тази връзка и предвид измененията в Наредба № Н-18/ 2006г. /ДВ, бр. 49/2015г./ се поставят следните въпроси:
1.Необходимо ли е да се оборудва мобилната цистерна с нивомерна измервателна система и ЕСФП?
2.Следва ли горната цистерна да бъде декларирана в НАП?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададеният от Вас въпросизразяваме следното становище:
Чл. 118, ал. 8 от ЗДДС, в сила от 01.01.2015г., регламентира задължението на данъчно задължено лице, което извършва зареждане на превозни средства, машини, съоръжения или друга техниказа собствени нужди с течни горива, да регистрира и отчита зареждането по реда на наредбата по ал.4 / Наредба № Н-18/2006г./.
Съгласно чл. 118, ал. 10 от ЗДДС, данъчно задължено лице – доставчик/получател по доставка на течни горива, е длъжно да подава в Националната агенция за приходите данни за доставката и движението на доставените/получените количества течни горива, както и за промяната в тях. Данните се подават на датата на данъчното събитие или на датата на възникване на промяна в обстоятелствата по електронен път с квалифициран електронен подпис.
Чл. 3, ал. 12 от Наредба № Н-18/2006г. (изм. и доп. ДВ, бр. 49 от 2015 г.) регламентира задължението на лицата, които извършват зареждане на течни горива по чл. 118, ал. 8 ЗДДС за собствени нужди от стационарни подземни резервоари за съхранение на горива или неподвижно прикрепени към земята резервоари с вместимост над 1000 литра да регистрират и отчитат зареждането по реда на ал. 2 и 3, с изключение зареждане на течни горива на съоръжения и/или инсталации за производство и/или отопление.
Съгласно ал. 14 на горната разпоредба, лицата, които извършват зареждане на течни горива по чл. 118, ал. 8 ЗДДС за собствени нужди от подвижни резервоари (мобилни автоцистерни), както и на съоръжения и/или инсталации за производство и/или отопление, както и в случаите по ал. 13, подават данни за получените количества горива като получатели по доставка по реда на чл. 59а, ал. 3.
В описания от дружеството случай зареждането на течни горива по чл. 118, ал. 8 от ЗДДС за собствени нужди от подвижна цистерна / мобилна автоцистерна / попада в хипотезата на чл.3, ал. 14 от Наредба № Н-18/2006г., съгласно която лицата подават данни за получените количества горива като получатели по доставка по реда на чл. 59а, ал. 3 от Наредбата.
Съгласно чл. 3, ал. 11 от Наредба № Н-18/2006г., подвижната зистерна следва да бъде декларирана в НАП по реда на глава девета « б » от наредбата.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ДОПК, чл.77, aл. 1,ДОПК, чл.8

Изх. № 94-00-73/20.05.2013 г. чл. 8, чл. 77, ал. 1 от ДОПКВ дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на извършване на услуга по оптимизация на сайтове

о незадължено лице, което е установено, има постоянен адрес или обичайно пребиваване в Европейския съюзЗа доставчик на тези услуги – данъчно задължено лице, регистрирано на

Приложение на разпоредбите на счетоводното законодателство, Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ

Изх. №М-94-Ц-12Дата:05.06.2017 год.Счетоводен стандарт 18, „Приходи“ – т.5.1;ЗДДФЛ, чл. 11;ЗДДФЛ, чл. 12;ЗДДФЛ, чл. 50.ОТНОСНО: приложение на разпоредбите на счетоводното законодателство, Закона за корпоративното подоходно облагане