Наредба за изменение и допълнение наНаредба № Н- 8от 2005 г. за

Изх. № 91-00-97
Дата: 01.04.2008 год.
Относно: Наредбазаизменениеидопълнениена Наредба№ Н- 8 от2005 г.за
съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни
отработодателите,осигурителитеза осигурените при тях лица, както и от
самоосигуряващитеселица(обн.ДВбр. 8 от 25 Януари 2008 г. в сила от
01.01.2008 г.)
На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за Националната агенция за приходите, давам следните задължителни указания:
І. По отношение на Декларация обр. 1 „Данни за осигуреното лице”:
В указанията за попълване на Декларация обр.№ 1 „Данни за осигуреното лице” са направени следните изменения и допълнения:
1. В точка 12 Вид осигурен:
а)В текста на код вид осигурен 06 – за кадрови военнослужещи по ЗОВС на Република България, държавните служители по ЗМВР, и по Закона за изпълнение на наказанията, офицерите и сержантите от Националната следствена служба, са добавени държавните служители от Държавна агенция “Национална сигурност“ и служителите от Главна дирекция “Национална служба “Гражданска защита“, включително и от териториалните й звена, чийто труд се зачита като първа категория.Допълнението е във връзка със създадените нови алинеи 3 и 5 на чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване, където е регламентирано правото на ранно пенсиониране на държавните служители от Държавна агенция “Национална сигурност“ и на служителите от Главна дирекция “Национална служба “Гражданска защита“, включително и от териториалните й звена изпълняващи дейности, определени със Закона за защита при бедствия. Предвид цитираните разпоредби
б) С цел прецизиране и избягване противоречиво тълкуване е променен текста на код вид осигурен 23. Този код се попълва от самоосигуряващите се лица, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация и са осигурени върху максималния размер на осигурителния доход по трудово правоотношение, и осигурителният им стаж се зачита на основание чл. 9, ал. 8 Кодекса за социално осигуряване. Необходимо е да се отбележи, че в месеците, когато осигурителния доход по трудовото правоотношение на тези самоосигуряващи се лица е в по-малък размер от максималния размер на осигурителния доход, декларацията следва да бъде попълнена със съответния код на самоосигуряващото се лице (12или 13)
в) В текста на код вид осигурен 71 – за членове на секционни избирателни комисии по Закона за избор на народни представители са добавени и следните закони – Закона за местните избори, Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и Закона за избор на президент на Републиката. По този начин се създава ред за представяне на данните за лицата, участващи в секционните избирателни комисии и по тези закони.
г) В текста на код вид осигурен 87 – са добавени съпругите/съпрузите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба по време на задграничния им мандат.
Допълнението е във връзка със създадената нова ал. 7 на чл. 4 от Кодекса за социално осигуряване и създадения чл. 17аот Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Съгласно тези разпоредби съпругът/ата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба по време на задграничния мандат може да се осигурява по свое желание и за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт или за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващо се лице, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
Аналогично е актуализиран текста и в указанието за попълване на Декларация обр. 5 – в точка10 – код вид осигурен 87 – са добавени съпругите/съпрузите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба по време на задграничния им мандат. За периодите в рамките на календарната година, когато тези лица са внесли авансово осигурителни вноски за здравно осигуряване; фонд „Пенсии”;фонд „Пенсии” и универсален пенсионен фонд, могат да подадат Декларация обр. 5.
2. Допълнена е т. 12.3 Пореден номер на основна икономическа дейност на осигурителя, като във връзка със Забележка 4 на Приложение №1 към чл.8, т.1 от ЗБ на ДОО за 2008 г. – осигурителите, които не прилагат минимален осигурителен доход, следва да попълват код “99”. Предвид текста на забележката, минималният осигурителен доход не се прилага за работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството.
Следва да бъде обърнато особено внимание, че цитираната разпоредба се отнася само заработниците и служителите в бюджетните предприятия. Лицата, работещи без трудово правоотношение по договори за управление и контрол и лицата, работещи без трудово правоотношение на изборни длъжностине са в тази хипотеза.За тези лица в т. 12.3 от Декларация обр.1 се попълва съответния код на икономическа дейност на осигурителя и осигурителите вноски се дължат върху осигурителен доход в размер не по-малко от минималния осигурителен доход по икономически дейности и квалификационни групи професии и не повече от максималния размер на осигурителния доход, определен със ЗБДОО за 2008г.
3. Допълнена е т. 31 Начислен месечен облагаем доход, като към лицата, за които задължително се попълва тази точка са добавени и изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, на еднолични търговци, на неперсонифицирани дружества, синдици и ликвидатори (лицата с код за вид осигурен 10). Също във връзка с Закона за изменение и допълнение на ЗДДФЛ са актуализирани т. 31а; т.32 и т. 33 от указанията за попълване на Декларация обр.№ 1.
Във връзка с попълването на данните от осигурителите в т. 31 Начислен месечен облагаем доход и 31а Начислен месечен данък, обръщаме внимание на следното:
Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗДДФЛ, авансовият данък за доходи от трудови правоотношения се определя от работодателя месечно на базата на месечната данъчна основа. В тази връзка, на основание чл. 42, ал. 2 от ЗДДФЛ, месечната данъчна основа се определя, като облагаемият доход, начислен от работодателя за съответния месец, се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, по реда на КСО и ЗЗО. Преди определянето на авансовия данък, месечната данъчна основа се намалява с:
?данъчното облекчение за намалена работоспособност по чл. 18, ал. 2 от ЗДДФЛ;
?данъчното облекчение по чл. 19, ал. 2 от ЗДДФЛ, когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение.
Видно от цитираните разпоредби при определянето на облагаемия доход за целите на авансовото облагане по реда на чл. 42 от ЗДДФЛ, водещ е принципа на начисляването на дохода.
Предвид гореизложеното, когато работодателят е подал информация за начислен облагаем доход на физическото лице за конкретен месец (т. 31 от Декларация обрИзх. № 1), съответно за начисления месечен данък (т. 31а от Декларация обрИзх. № 1), но впоследствие лицето му представи болничен лист или излезе в неплатен отпуск и в резултат на това се сторнира начисленото му възнаграждение за предходен месец – в този случай е необходимо работодателят да подаде Декларация образец 1 с код за корекция, в която да отрази действителния (коригирания) размер на облагаемия доход, начислен за съответния (предходен) месец, както и действителния (коригиран) размер на начисления месечен данък.
По аналогичен начин следва да се процедира и при изплащане на възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през предходни месеци. Например, при изплащане на суми за допълнително материално стимулиране през месец март 2008 г., за постигнати резултати от положен труд за месеците Х, ХІ и ХІІ 2007 г., за целите на авансовото облагане по чл. 42 от ЗДДФЛ, сумите следва да се третират като облагаем доход начислен за съответните месеци на 2007 г. В този смисъл е становището на НАП в писмо Изх. № 91-00-2/08.01.2008 г.
При изплащане на трудови възнаграждения за няколко месеца едновременно, в случаите, в които същите не са начислявани текущо, следва да се определи „начислен облагаем доход”, съответно „начислен месечен данък” за всеки месец поотделно, тъй като авансовият данък се определя от работодателя месечно на база облагаемият доход, начислен за месеца през които е положен трудът.
IІ. По отношение на Декларация обр. 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ”:
1. Актуализиран е текста в бланката и указанията за попълване на декларацията, в съответствие с измененията и допълненията на ЗДДФЛ.
2. Променен е срокът за подаване на Декларация обр. 6 от самоосигуряващите се лица – еднократно до 30 април за дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година (чл. 3, ал. 3, т. 2 от Наредбата).
3. От 01 януари 2008г. във връзка с § 1, т. 26 от Допълнителната разпоредба наЗДДФЛ, данъкът по чл. 42 от ЗДДФЛ върху възнаграждения по договори за управление и контрол на търговски дружества, на еднолични търговци, на неперсонифицирани дружества, синдици и ликвидатори – следва да бъде деклариран в Декларация обр. 6.
Съгласно § 5. от допълнителната разпоредба към Наредбата от 1 януари 2008 г. за подаване на данни с приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от тази наредба продължава да се прилага НКИД – 2003 г.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Становище на НАП с Изх. №20-00-72/12.05.2016 г.

Изх. №20-00-72/12.05.2016 г. ЗКПО – чл. 78 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-72/…2016 г. и допълнение

приложение на Глава деветнадесета „а” от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по отношение на данъчното третиране на доставките на стоки по част втора на приложение № 2 от закона

. 3_503/20.03.2019 г. ЗДДС, чл. 78, ал. 4;ЗДДС, чл. 163а;ЗДДС, чл. 163б, ал. 1, т. 1;ППЗДДС, чл. 66, ал. 1 и ал. 2;ППЗДДС, чл. 97а,

bilgi