начален момент на облагане с данък на имоти – държавна

Изх.92-00-547
Дата: 20.06.2016 год.
ЗМДТ, чл. 15
Относно:начален момент на облагане с данък наимоти – държавна
собственост
В отговор на поставения въпрос относно началния момент на облагане с данък на имоти – публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на министерства и други ведомства, Ви уведомявам:
Държавата удостоверява възникването, изменението и погасяването на правото си на собственост върху имоти с акт за държавна собственост. Разпоредбата на чл. 5 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, според която актът няма правопораждащо действие, го характеризира не като административен акт, а като официален свидетелствуващ документ. Актът не поражда, а само констатира настъпването на факти и обстоятелства в правния мир. Обстоятелствата, констатирани в акта за държавна собственост, съставен по надлежния ред, се ползват с обвързваща материална доказателствена сила до доказване на противното /чл. 114, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/.
Имотите – държавна собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на ведомствата и общините при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона. Управлението върху обекти, имоти и вещи – държавна собственост, включва правото на ведомствата и юридическите лица на бюджетна издръжка да ги владеят, ползват и поддържат от името на държавата, за своя сметка и на своя отговорност /чл. 14, ал. 3 ЗДС/.
Имотите и вещите се завеждат в баланса на ведомството или на юридическото лице на бюджетна издръжка /чл. 12, ал. 2 ППЗДС/.
Моментът на предоставяне на правото на управлениее началният момент на облагане на имота. Моментът на предоставяне на правото на управление е:
– при предоставяне на недвижими имоти – публична държавна собственост за управление на министерства и други ведомства и общини -моментът на влизане в сила на решението на Министерския съвет. Когато имотите се предоставят на общини решението на Министерския съвет се издава въз основа на решение на общинския съвет и мотивирано предложение на областния управител
– при предоставяне на недвижими имоти – частна държавна собственост за управление на ведомства и общини – датата на влизане в сила на заповедта на областния управител /въз основа на заповедта се сключва договор, с който се уреждат правата и задълженията на страните- чл. 6, ал. 3 ППЗДС/
– при предоставяне на имоти – държавна собственост, предоставени за управление на министерства и ведомства, за нуждите на териториалните им административни звена или на други юридически лица на бюджетна издръжка към тях – датата на влизане в сила на заповедта на министъра или ръководителя на ведомството /чл. 15, ал. 3 ЗДС/
ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР:
/Г. ДИМИТРОВА/

Оценете статията

Вашият коментар