начина на процедиране със задължения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци на заличени от търговския регистър дружества, изразяваме следното становище:

Изх. № 24-30-54/09
Дата: 12.03.2010 год.
ДОПК, чл. 86, ал. 1;
ДОПК, чл. 87, ал. 1;
ДОПК, чл. 87, ал. 4;
ДОПК, чл. 173.
В отговор на поставените от Вас въпроси относно начина на процедиране със задължения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци на заличени от търговския регистър дружества, изразяваме следното становище:
По силата на чл. 4, ал. 1 ЗМДТ установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред. В производствата по установяването и събирането на местните данъци служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите /чл. 4, ал. 3 ЗМДТ/.
Според чл. 173 ДОПК отписване на публични вземания се извършва, когато вземанията са погасени по давност, както и в случаите, предвидени със закон. Това е единствената възможност, допустима от закона за отписване на задължения. В хипотезата на отписване на задължения, задължението съществува, но по отношение на него не се предприемат действия за неговото събиране и в данъчно осигурителната сметка същото се явява като неактивно /писмо Изх. № 24-34-934/07 от 26.03.08 г. на НАП. С оглед на това, че ДОПК не предвижда специален документ за отписване на задължения, за документиране на тези действия компетентният орган съставя протокол по чл. 50 ДОПК.
Следователно, при заличаване на юридическото лице след ликвидация или след производство по несъстоятелност, задължението не следва да се отписва, предвид липсата на законово основание за това.
Според чл. 87, ал. 1 ДОПК на всяко регистрирано лице се открива сметка, в която се отразяват определени обстоятелства, вкл. размера на данъците и лихвите по тях.
Съгласно чл. 86, ал. 1, т. 2 ДОПК регистрацията по чл. 82 ДОПК се прекратява с отпадане на основанието за извършването й, като обявяването на търговец в ликвидация и заличаването му в Търговския регистър е едно от тези основания. След прекратяване на регистрацията сметката продължава да се води и се приключва след погасяване на всички задължения, отразени в нея – чл. 87, ал. 4 ДОПК. По силата на чл. 168, т. 6 ДОПК публичното вземане се погасява след разпределение на постъпленията от осребряване на актива на юридическо лице, обявено в несъстоятелност, освен ако други лица отговарят за публичното задължение /в случая „………..” ООД/, а на основание чл. 168, т. 7 – при заличаване на юридическото лице след прекратяване с производство по ликвидация, освен ако други лица отговарят за публичното задължение /в случая „…….” ЕООД/. Под „отговорност на други лица” за публични задължения се има предвид отговорността на членове на органи на управление или управители, предвидена в чл. 18 – чл. 20 ДОПК или други хипотези на отговорност на управителни органи по ТЗ. Относно реализиране на отговорността на управител или член на орган на управление за публични задължения на
заличаване на юридическото лице след прекратяване с производство по ликвидация, освен ако други лица отговарят за публичното задължение /в случая „…..” ЕООД/. Под „отговорност на други лица“ за публични задължения се има предвид отговорността на членове на органи на управление или управители, предвидена в чл. 18 – чл. 20 ДОПК или други хипотези на отговорност на управителни органи по ТЗ. Относно реализиране на отговорността на управител или член на орган на управление за публични задължения на предприятие НАП е изразила становище с посоченото вече писмо № 24-34-934/07 от 26.03.08 г. /т. 2/, копие от което прилагаме към настоящото писмо. Такава отговорност може да бъде ангажирана независимо от факта на заличаване на дружеството.
Приложение: съгласно текста.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

прилагане разпоредбите на данъчното и осигурително законодателство при предоставяне на еднократна помощ при раждане на дете под формата на предплатена карта за пазаруване – Compliments Card

Изх. № 26-С-183Дата: 08.11.2018 год.ЗКПО, чл. 204, ал. 1, т. 2;ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 1;ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 2, т. 11;КСО, чл. 4, ал. 1;КСО,

прилагане на чл. 6а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) по отношение на членовете на екипажи на български предприятия, извършващи международен транспорт в рамките на Европейския съюз (ЕС) <br

№26-В-90Дата:13.06.2011 год. КСО, чл. 6а, ал. 1Относно: прилагане на чл. 6а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) по отношение на членовете на екипажи на български

запитване относно прилагането на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Германия

Изх. № М-26-Е-171Дата: 4.5.2020 г.Чл. 92 ЗКПОЧл. 12 СИДДО Чл. 22 СИДДО ОТНОСНО: запитване относно прилагането на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО)

vega