начина за облагане на получените доходите, придобити от регистриран земеделски производител с регистрация по ЗДДС и ред на облагане чл.29 от ЗДДФЛ.

В Дирекция ОДОП ….. с вх. № 94-00-19/02.02.2018 г. постъпи Ваше писмено запитване относно начина за облагане на полученитедоходите, придобити от регистриран земеделски производител с регистрация по ЗДДС и ред на облагане чл.29 от ЗДДФЛ.
Интересувате се кои от видовете доходи следва да се включат в годишната данъчна декларация /ГДД/ ? Предоставяната рента – олио на арендодателите, за която издавате фактура, доход ли е за Вас? Доходът получен от услуги със земеделска техника как следва да се облага? Получената държавна помощ за акциза на газьола трябва ли да се добави към дохода от субсидиив ГДД?
С оглед на описаната фактическа обстановка и приложимото данъчно законодателство, изразявам следното становище:
Разпоредбата на чл. 2 от Закона за арендата в земеделието /ЗАЗ/ определя, че с договорът за аренда арендодателят се задължава да предостави на арендатора за временно ползване обекта на договора, а арендаторът – да извърши определено арендно плащане.Предмет на договора за аренда е облигационното право на ползване върху земеделска земя и/или движимите и недвижимите вещи за земеделско производство. По своята правна същност договорът за аренда е двустранно споразумение с възмезден характер, което следва да бъде облечено във форма за действителност. Съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗАЗ, той се сключва в писмена форма с нотариална заверка на подписите на страните.
Видно от посочените нормативни основания за полученото правото да се обработва чужда земеделска земя съгласно договор за аренда, арендаторът трябва да заплати възнаграждение /в конкретния случай в натура – олио/ на арендодателите. Натуралното възнаграждение, предоставено на арендодателя не представлява доход за физическото лице – регистриран земеделски производител – арендатор.
При получаване на доходи от услуги с личен труд и земеделска техника, същият подлежи на облагане по чл.29, ал.1, т.3 от ЗДДФЛ, като доходът се намалява с разходи за дейността 25%. Същият подлежи на авансово облагане по реда на чл.43 от закона и деклариране по чл.50 с ГДД.
Специален ред за възстановяване на акциз върху закупен газьол, използван в първично селскостопанско производство е предвиден в Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ чл.45д : „Агенция “Митници“ възстановява частта от стойността на акциза, представляваща индивидуалните размери на държавната помощ, определени по реда на глава четвърта “а“ от Закона за подпомагане на земеделските производители като превежда на Държавен фонд “Земеделие“ сумите за изплащане на земеделските стопани. Възстановяването се извършва въз основа на заповедта и уведомлението на министъра на земеделието, храните и горите по чл. 47б, ал. 5 от Закона за подпомагане на земеделските производители.“
По отношение на възстановения на земеделския производител акциз в съответствие с правилата на Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, е необходимо да се има предвид, че по своята икономическа същност и правна характеристика косвените данъци /ДДС и акцизи/ не са елемент на дохода.
Доходите от лихвите по банкови сметки подлежат на облагане по реда на чл.38, ал.13 от ЗДДФЛ, т.е. облагат се с окончателен данък. Данъкът се удържа и внася от търговските банки. Доходът от лихви като облагаем доход с окончателен данък не се посочва в ГДД на лицето придобило дохода /чл.52, ал.1, т.4 от ЗДДФЛ/.’

1.5/5

Вашият коментар