Начислени лихви по внасянето на авансовия данък при изплащане на трудови възнаграждения.

Изх. №26-К-154
Дата: 16.03.2009 год.
ЗДДФЛ, чл. 65, ал. 10;
ЗДДФЛ, чл. 65, ал. 11;
ДОПК, чл. 175, ал. 1;
ДОПК, чл. 175, ал. 2.
Относно: Начислени лихви по внасянето на авансовия данък при изплащане на трудови възнаграждения.
Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите, заведено с вх. № 26-К-154 от 20.11.2008г., Ви уведомявам за следното:
На основание чл. 65, ал. 10 и 11 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица ( ЗДДФЛ) сроковете за внасяне на авансовия данък за доходите от трудови правоотношения са:
-до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан по реда на чл. 42, ал. 1-5 от ЗДДФЛ;
-до края на месеца, следващ месеца, през който са направени частичните плащания, когато се внася данък във връзка с разпоредбите на чл. 42, ал. 6 – 8 от ЗДДФЛ.
На основание чл. 175, ал. 1 и 2 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), за неплатените в законоустановените срокове авансови вноски, в т.ч. и тези по чл. 42 от ЗДДФЛ, се дължи лихва. Конкретният размер на лихвата се изчислява в съответствие със Закона за лихвите върху данъци такси и други подобни държавни вземания.
Софтуерът за управление на приходите съдържа необходимата за служителите на НАП функционалност за корекция на задълженията на лицата, включително начислените лихви, ако те са недължимо начислени. За начина на действие и използването на конкретни функционалности на софтуера са давани указания и пояснения от дирекция „Обслужване“ до ТД на НАП. За използването на тези функционалности от потребителите на СУП съществуват детайлни Ръководства за потребителя.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/’

Оценете статията

Вашият коментар