начисляване на данък върху добавената стойност на основание чл. 86 във връзка с чл. 82, ал. 2, т. 1 от ЗДДС за получена доставка на природен газ, който същевременно е предмет и на внос на територията

Изх. № 24-34-54
Дата: 16.07.2013 год.
ЗДДС, чл. 58, ал. 1, т. 10;
ЗДДС, чл. 82, ал. 2, т. 1;
ЗДДС, чл. 86.

Относно: начисляване на данък върху добавената стойност на основание чл. 86 във връзка с чл. 82, ал. 2, т. 1 от ЗДДС за получена доставка на природен газ, който същевременно е предмет и на внос на територията на страната
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-54/27.05.2013 г. е изложена следната фактическа обстановка:
Дружество е установено на територията на страната, регистрирано по ЗДДС и е търговец на природен газ по смисъла на § 1, т. 27 от Допълнителните разпоредби на същия закон, тъй като икономическата му дейност е свързана с покупка на природен газ и последващата му продажба, като собственото му потребление на тази стока е незначително. Същото е сключило договор с дружество, което е установено извън територията на Европейския съюз, за доставка на природен газ чрез система за природен газ, разположена на територията на Европейския съюз. Дружеството въвежда на територията на страната закупеният природен газ. Получените доставки се декларират ежемесечно пред митническите органи. Писменото деклариране се извършва с митническа декларация по образец и ред, определен от министъра на финансите. Документирането на доставките се извършва с фактура, издадена от дружеството, установено извън територията на Европейския съюз и митническа декларация за внос на стоката. Стоките се декларират в режим внос по Закона за митниците (ЗМ) и се третират съобразно специалния режим за облагане на вноса по ЗДДС, като предвид разпоредбата на чл. 58, ал. 1, т. 10 от закона, същият е освободен от облагане с данък.
Предвид разпоредбата на чл. 19, т. 1 от ЗДДС дружеството приема, че мястото на изпълнение на доставката е на територията на страната, тъй като дружеството е данъчно задължено лице, регистрирано за целите на ЗДДС, доставчикът също е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната, а доставката е облагаема по смисъла на чл. 12 от ЗДДС. Предвид кумулативното наличие на посочените условия, данъкът следва да е изискуем от дружеството, в качеството му на получател по доставката и съгласно чл. 82, ал. 2, т. 1 от ЗДДС следва да го начисли.
Същевременно обаче, става въпрос за придобиване на необщностна стока, която е предмет на внос на митническата територия на страната, деклариран пред митническите органи по установения за това ред.
В тази връзка въпросът Ви е дали следва дружеството на основание чл. 86 във връзка с чл. 82, ал. 2, т. 1 от ЗДДС да начисли данък върху добавената стойност за получена доставка на природен газ, който същевременно е предмет и на внос на територията на страната?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
На облагане с данък върху добавената стойност подлежат всички възмездни облагаеми доставки, съгласно чл. 2 от ЗДДС, които са с място на изпълнение на територията на страната. Принципите за определяне на мястото на изпълнение при доставка на природен газ чрез система за природен газ, разположена на територията на Европейския съюз, или чрез мрежа, свързана с такава система са уредени в чл. 19 от ЗДДС. Когато получател по доставката е търговец на природен газ тези правила са обвързани с мястото, където се намира седалището или постоянният обект на получателя, за когото се доставят стоките, а когато няма такова седалище или обект – постоянният адрес или обичайното пребиваване на получателя. Доколкото дружеството – търговец на природен газ, като получател по доставката на природен газ по горепосочения договор чрез система за природен газ, разположена на територията на Европейския съюз, е установено на територията на страната, то мястото на изпълнение на тази доставка е на територията на страната.
Съгласно чл. 86 във връзка с чл. 82, ал. 2, т. 1 от ЗДДС, когато доставчик е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, и предмет на доставката е газ, доставен чрез система за природен газ, разположена на територията на Европейския съюз, или чрез мрежа, свързана с такава система, регистрираното по закона лице – получател по доставката има задължение да начисли данъка върху добавената стойност. В случай, че доставчикът по доставката на газ по горепосочения договор чрез система за природен газ, разположена на територията на Европейския съюз е лице, което не е установено на територията на страната, дружеството Ви, като получател по доставката и регистрирано по ЗДДС лице, следва да начисли данъка върху добавената стойност.
Внос на стоки е въвеждането на необщностни стоки на територията на страната (чл. 16, ал. 1 от ЗДДС). Съгласно чл. 2 от ЗДДС обект на облагане с данък върху добавената стойност е вносът на стоки. Разпоредбата на чл. 58, ал. 1, т. 10 от ЗДДС обаче предвижда, че вносът на газ чрез система за природен газ или чрез мрежа, свързана с такава система, или захранен от плавателен съд, транспортиращ газ, в система за природен газ или мрежа от газопроводи преди такава система е освободен от данък върху добавената стойност. В случай, че дружеството по горепосочения договор осъществи внос на газ чрез система за природен газ, считам че е налице освободен от данък върху добавената стойност внос на основание чл. 58, ал. 1, т. 10 от ЗДДС.
По този начин чрез освобождаване от данък върху добавената стойност на вноса на газ и облагането на операцията по мястото на установяване на получателя по доставката – търговецът на природен газ се избягва двойното облагане с данък върху добавената стойност на доставката на газ чрез система за природен газ с място на изпълнение на територията на страната. В този смисъл е и посоченото в т. 37 от преамбюла на Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върхудобавената стойност, че доставката на газ посредством системата за разпределение на природен газ се облага на мястото на установяване на получателя по доставката (седалището или постоянният обект на получателя) и в тази връзка, за да се избегне двойното данъчно облагане, вносът на такава стока трябва да бъде освободен от данък върху добавената стойност.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/СТОЯН МАРКОВ/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »