fbpx

Начисляване на ДДС при оказана посредническа услуга при покупко – продажба на недвижим имот;

На Наш Вх. №20-19-91/ 14.07.2008г.,
ОТНОСНО: Начисляване на ДДС при оказана посредническа услуга при покупко – продажба на недвижим имот;
Уважаеми Господин ……,

Съгласно визираната фактическа обстановка в Запитването Ви, управляваното от Вас дружество е с основна дейност – продажба на недвижими имоти в България, като основни клиенти са граждани на Великобритания и други страни от Европейския съюз. Част от осъществените продажби са реализирани чрез оказани посреднически услуги от дружества, регистрирани в различни държави – членки.
Въпросът Ви е свързан с това, кой е длъжен да начисли и внесе ДДС върху размера на комисионната, дължима за оказаната посредническа услуга на българското дружество от страна на дружество – регистрирано по ДДС в друга държава – членка на ЕС, след 01.01.2008 година.
Във връзка с поставения от Вас въпрос в горецитираното Запитване, изразяваме следното Становище.
За да се определи чие е задължението за начисляване и внасяне на данъка върху добавената стойност за определена доставка на стока или услуга, следва да се определи мястото на изпълнение на същата.
Съгласно разпоредбите на чл.21, ал.1 от материалния закон, мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност или има постоянен обект, от който се извършва доставката, а в случаите, когато няма такова място или обект – мястото на неговото постоянно или обичайно пребиваване.
В случая на Запитването се касае за посредническа услуга, свързана с недвижим имот, и извършена от лице, регистрирано по ДДС на територията на друга държава – членка в полза на българското юридическо лице, подало горепосоченото Запитване.
Предвид разпоредбата на чл.21, ал.2, т.1, б.”а” от Закона за данък върху добавената стойност, мястото на изпълнение на услуга, извършена от посредник, когато тази услуга е свързана с недвижим имот, е мястото, където се намира недвижимият имот. Тъй като в Запитването е посочено, че предмет на доставката са посреднически услуги, свързани с недвижими имоти, находящи се на територията на Република България, на основание горецитираната материална правна норма, мястото на изпълнение на получените посреднически услуги от българското юридическо лице, е територията на страната.
За съответния доставчик на тези посреднически услуги, установен на територията на друга държава – членка, е възможно да възникне основание за задължителна регистрация по чл.95, ал.2 от ЗДДС или регистрация по избор на основание чл.100 и при спазване на изискванията на 133, ал.2 от същия нормативен акт, в зависимост от размера на облагаемия оборот, реализиран от същото това лице от извършените от него облагаеми доставки с място на изпълнение – територията на Република България. Определението за облагаема доставка е визирано с текстовете на чл.12, ал.1 от Закона.
По отношение на задължението за начисляване и внасяне на данъка върху добавената стойност следва да обърнете внимание на Глава Осма от Закона, където са регламентирани задълженията за начисляване и внасяне на същия.
Случаите, в които данъкът е изискуем от получателя по доставка на услуги са изброени в разпоредбите на чл.82, ал.2 от ЗДДС. Хипотезата на чл.21, ал.2, т.1, б.”а” не е сред посочените там, поради което, за българското дружество – получател по посредническите услуги, свързани с продажбата на недвижимите имоти, не възниква задължение за начисляване и внасяне на данъка по фактурите, издадени от съответните доставчици на същите, установени и регистрирани по ДДС на териториите на други държави – членки.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

задължителна регистрация по ЗДДС на чуждестранно лице, чл.95, ал. 1 и 2

Изх. № 24-31-35Дата: 14.04.2008 год.ОТНОСНО: задължителна регистрация по ЗДДС на чуждестранно лице, чл.95, ал. 1 и 2Във връзка с Ваше писмено запитване до Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр. …., препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № 24-31-35 от 22. 02. 2008 г., и на основание чл. 10, ал. 1,

Данъчно третиране на дарение в полза на лице от държава членка на ЕС, във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Изх. №53-04-898/10.01.2019 г. ЗКПО – чл. 26, т. 7; ЗКПО – чл. 31, ал. 1, т. 4 и т. 13, ал. 7; ЗЗД – чл. 225; ЗМДТ – чл. 48; ОТНОСНО: Данъчно третиране на дарение в полза на лице от държава членка на ЕС, във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане

Издаване на фактура към касовата бележка за услуга – престой на паркинг”, стопанисван от Община и дали издаваните фискални касови бележки са документ, който може да бъде признат за разход от органите

Изх.№………………..Дата………………….ОТНОСНО: Издаване на фактура към касовата бележка за услуга – „престой на паркинг”, стопанисван от Община и дали издаваните фискални касови бележки са документ, който може да бъде признат за разход от органите на приходите от НАП. В постъпилото Запитване в Дирекция «ОУИ»- Пловдив на НАП, е посочено, че при престой на паркинг, стопанисван от

Писмо с Изх. №20-00-382; 12.08.2020 г.; ЗДДС – чл.113, ал.1 ;

Изх. №20-00-38212.08.2020 г. ЗДДС – чл.113, ал.1 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-382/29.07.2020 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС).В запитването сте изложили следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано по ЗДДС лице, с основен предмет на дейност търговия

доставка на безплатна храна на основание Наредба № 11/21.12.2005 г. и отчитането и по ЗДДС Ви отговаряме следното:

5_23-29-12/6.02.2008г.ЗДДСЧл.70,ал.3, т. 6 чл.70,ал.1,т.2Във връзка с Ваше запитване с входящ № 23-29-12/ 14.01.2008 г. по описа на дирекция „ ОУИ” гр. София относно доставкана безплатна хранана основание Наредба № 11/21.12.2005 г. и отчитането и по ЗДДС Ви отговаряме следното: Поставените въпроси в запитването са във връзка с прилагането на ЗДДС при предоставяне на безплатна храна

данъчно третиране на транспортни услуги по ЗДДС.

2_2964/26.07.2007г.ЗДДС – чл.21, ал.2, т.2ППЗДДС – чл.23, ал.2ОТНОСНО: данъчно третиране на транспортни услуги по ЗДДС.На Ваше писмено запитване, заведено по регистъра на Дирекция „ОУИ” – гр.Варна с вх.№ ………………, в което поставяте въпроси относно данъчно третиране на извършена от дружеството транспортна услуга между две места на територията на страната, възложена от белгийска фирма с направление

Становище на НАП с Изх. № 53-04-674 от 08.11.2016 г.

Изх. № 53-04-674 08.11.2016 г. ЗДДС чл. 12, чл. 41, ал. 4, чл. 44 В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило Ваше запитване, прието с вх. №53-04-674/15.09.2016 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната. „Б…………………..“ е сдружение с нестопанска цел,

Запитване поставяте въпроси, свързани с правилата за автоматичния обмен на отчети по държави съгласно чл. 143т – 143щ от

чл. 143т – 143щ от ДОПК изх. № 26-Р-756/27.11.2019 г. ОТНОСНО: Разяснение относно правилата за автоматичния обмен на отчети по държави Във Вашето запитване поставяте въпроси, свързани с правилата за автоматичния обмен на отчети по държави съгласно чл. 143т – 143щ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и по-конкретно прилагането им по отношение на Конфедерация Швейцария.

Scroll to Top